Menu


Arweinwyr busnes yn gweld system chwyldroadol o ddefnyddio coed a allai roi miliynau o bunnau o hwb i ddiwydiant Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
25 IONAWR 2013DATGANIAD NEWYDDION: 15819

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd paneli o goed Cymru a gafodd eu gwneud mewn ffatri yn y Bala eu codi i'w lle mewn datblygiad adeiladu arloesol - gan godi disgwyliadau y bydd melinau coed a diwydiant adeiladu fframiau coed yr ardal yn elwa o filiynau o bunnau. 

Roedd perchnogion melinau coed a chynrychiolwyr busnesau coed ymysg y rhai a ddaeth i Barc Coedwig Coed y Brenin i weld y dechneg arloesol sy'n cael ei defnyddio yno i adeiladu estyniad i ganolfan ymwelwyr y parc poblogaidd.

Mae gobaith y bydd system adeiladu Brettstapel, sy’n newydd i Gymru ac wedi’i datblygu gan fenter Woodknowledge Wales gyda phartneriaid yn y sector preifat, yn trawsnewid rhagolygon y diwydiannau coed yng Nghymru drwy ddatgloi'r potensial i ddefnyddio coed Cymru yn y diwydiant adeiladu.  

Pochin Construction fydd yn adeiladu’r estyniad £1.2 miliwn i’r ganolfan ymwelwyr, hwn fydd yr adeilad Brettstapel cyntaf i’w godi yng ngwledydd Prydain drwy ddefnyddio coed wedi’u tyfu gartref yn hytrach na rhai wedi’u mewnforio o Awstria neu’r Almaen lle dyfeisiwyd y dechneg.

Cafodd y paneli Brettstapel, sy’n cael eu gwneud o goed meddal wedi’u graddio’n weledol ac sy’n cael eu dal at ei gilydd gyda phegiau o bren caled, eu hadeiladu gan Williams Homes o’r Bala.  Daw’r coed Spriwswaen Sitka a Ffinwydden Douglas o Felin Goed Pontrilas ar y ffin â Lloegr.

Meddai John Taylor, Rheolwr Hamdden Comisiwn Coedwigaeth Cymru ym Mharc Coedwig Coed-y-Brenin, “Dyma’r tro cyntaf yn y DU y mae coed wedi’u tyfu gartref yn cael eu defnyddio fel hyn mewn adeiladau.

“Mae hyn yn gyfnod o dorri trwodd gwirioneddol i fusnesau yng Nghymru sy'n gweithio â choed a gallai agor marchnadoedd newydd cyffrous i goed ar adeg pan mae cynifer o fusnesau gwledig yn cael trafferth i gael dau ben llinyn ynghyd."

Gallai’r defnydd newydd hwn i goed Cymru fod yn newydd da i bawb yn y gadwyn gyflenwi, o’r coedwigwr sy’n torri’r coed i’r cwmnïau sy’n gwneud y paneli Brettstapel” meddai John.

“Bydd yn sicrhau swyddi coedwigwyr; yn y gorffennol, dim ond ar gyfer wynebu, ffensio neu baledau roedd y coed yma’n cael eu defnyddio. Bydd o fantais i felinau coed, byddan nhw’n gallu sychu eu coed mewn odynau ar gyfer y farchnad Brettstapel a bydd o fantais i adeiladwyr fframiau pren a'r diwydiant adeiladu gan fod y system yn un hynod syml a heb fod angen buddsoddiad anferth.  Gall saer cyffredin gyda phlaen molder wneud panel Brettstapel."

Cafodd yr estyniad, sydd i fod i gael ei orffen erbyn mis Mehefin 2013, ei ddylunio gan Architype.

Mae’r adeilad yn defnyddio llawer o egwyddorion Passivhaus, safon ynni llym o’r Almaen, sy’n cadw ynni trwy 'amlen wedi'i insiwleiddio', lefelau uchel o dyndra aer ac awyru mecanyddol sy’n adfer gwres - yn hytrach na gwresogi adeilad ynni aneffeithlon gyda llawer o danwydd adnewyddol i gyrraedd yr un raddfa isel o ollyngiadau carbon.

Bydd Williams Homes hefyd yn adeiladu ac yn cyflenwi ffenestri perfformiad uchel, tri gwydr.

Mae’r prosiect yn rhan o bartneriaeth Canolfan Ragoriaeth Eryri sy’n cael ei harwain gan Gyngor Gwynedd ac yn cael ei hariannu’n rhannol gan raglen Cydgyfeirio Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr Undeb Ewropeaidd trwy Croeso Cymru a Llywodraeth Cymru.

Daeth arian ychwanegol ar gyfer y prosiect gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, Cyngor Gwynedd, yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a Phartneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru.

Cafodd aelodau o grŵp llywio Woodknowledge Wales, sy’n cynnwys cynrychiolwyr y prif gwmnïau fframiau coed a seiri coed, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Adeiladu Cymru, penseiri arweiniol ac aelodau o’r Cyngor Dylunio, eu harwain ar daith o amgylch y safle gan Reolwr Safle Pochin, Stuart Gaylard-Rees.

Meddai, “Mae’r cynnyrch Brettstapel yn ffordd o adeiladu cynaliadwy a hynod gynhyrchiol.   Mae’r paneli’n cael eu hadeiladu oddi ar safle ac yn cael eu danfon mewn meintiau hynod hawdd eu trin.  Mae hyn yn cael gwared ar wastraff ac yn arwain at adeiladu cyflym a diogel.
 
“Mae’r paneli gorffenedig yn hynod amlbwrpas a gellir rhoi nifer o wahanol orffeniad arnyn nhw neu gellir defnyddio’r paneli eu hunain fel y cynnyrch gorffenedig.

“O gymharu â’n profiad o adeiladu fframiau pren traddodiadol, rwy'n cael fy synnu gan eu nodweddion cadw gwres, eu bod yn gallu cael eu gwneud o goed lleol, salach, yr awyrgylch iach mewn adeiladau o’r paneli coed (heb lud na hoelion i’w dal at ei gilydd) a’u bod mor rhad i’w cynnal gydol eu hoes.  

Gan fod pawb mor ymwybodol o’r amgylchedd y dyddiau yma, mae hyn i gyd yn bwysig ac mae'r cynnyrch Brettstapel yn ateb y gofynion i gyd.

Meddai cadeirydd Woodknowledge Wales, Phil Roberts, “Troi ein coed yn systemau hawdd eu defnyddio wrth adeiladu yw’r Greal Sanctaidd y bu sector coed Cymru ar daith hir yn chwilio amdani, a, gyda’r dull hwn, sy'n newydd i Gymry, rydyn ni'n gobeithio ein bod wedi cyrraedd carreg filltir bwysig."

Bydd yr estyniad 400m2 bron yn dyblu maint y ganolfan ymwelwyr bresennol a bydd yn cynnwys siop beiciau newydd ac adnoddau llogi ar y llawr gwaelod, ystafell aml ddefnydd, ar gyfer cynadledda a chyfarfodydd a chaffi ar y llawr cyntaf a hefyd doiledau a fydd ar agor i’r cyhoedd 24 awr y dydd.

Agorodd y ganolfan ymwelwyr bresennol, saith milltir o Ddolgellau, yn 2006 ond mae'n cael ei llethu erbyn hyn gan y 150,000 a mwy o ymwelwyr a ddaeth i'r goedwig eiconig y llynedd.

Llun: Argraff arlunydd o sut y bydd yr estyniad newydd ym Mharc Coedwig Coed-y-Brenin yn edrych.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Am ragor o wybodaeth ar estyniad Parc Coedwig Coed-y-Brenin, cysylltwch â John Taylor ar 01341 440747, symudol 07919 393717, e-bost john.taylor@forestry.gsi.gov.uk

Mae’r system nodwedd Brettstapel newydd yn ddull cynhyrchu syml, hyfyw y gellir ei addasu a’i ddefnyddio gan gwmnïau prosesu coed bach a mawr yng Nghymru. Erbyn hyn, mae’n bosibl cynnig y cynnyrch adeiladu gwerthfawr hwn i farchnadoedd gartref ac yn Lloegr.

Maen nhw’n cael eu gwneud o goed meddal wedi’u pacio’n gyfochrog, rhwng 20mm ac 80mm o drwch a rhwng 90mm a 250mm o led. Mae pegiau rhychiog o bren caled yn cael eu curo i dyllau ychydig yn llai sydd wedi'u tyllu drwy'r pecynnau o goed meddal i greu paneli adeiladu a all fod yn sawl metr o hyd ac o led.  Mae’r pegiau coed caled yn cael eu sychu lawer yn fwy na'r coed meddal yn y paneli, maen nhw'n sugno dŵr ac yn chwyddo i ddal y coed meddal yn gadarn yn y paneli.

Partneriaeth Fusnes Coedwig Cymru, grŵp gwirfoddol o fusnesau a sefydliadau eraill ledled y sector coedwigaeth a gafodd ei sefydlu i helpu i wireddu strategaeth coedwigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu cynnyrch coed o safon ryngwladol fel amcan strategol allweddol. Mae ei aelodau o’r farn y bydd gweithgareddau cydweithredol y Bartneriaeth yn cryfhau cystadleuedd eu busnesau a'r sector coedwigaeth yn gyffredinol.

Woodknowledge Wales mae’n arwain arloesedd, ymchwil a datblygu ar ran Partneriaeth Fusnes Coedwig Cymru fel ffynhonnell gwybodaeth i fusnesau sy’n defnyddio coed yng Nghymru, yn bod o gymorth i drosglwyddo gwybodaeth i’r busnesau hynny o brosiectau a sefydliadau ymchwil ledled Ewrop, yn helpu i ddatblygu cynnyrch a phrosesau newydd i wneud y diwydiant yng Nghymru’n fwy cystadleuol ac yn annog profi prototeipiau a chysyniadau, hyrwyddo ymchwil a datblygu mewn coed drwy fentrau busnes, yn unigol neu ar y cyd.  Cyswllt: Dainis Dauksta ar 01597 860426.

Pontrilas Timber mae'n fusnes teuluol a gafodd ei gychwyn ym Mhontrilas ym 1947, mae ganddo gyfoeth o brofiad mewn cynhyrchu ac yn y fasnach goed.  Mae'n cyfuno gwybodaeth o’r farchnad draddodiadol gydag ymrwymiad i fuddsoddi’n barhaus mewn peirannau modern er mwyn gallu cyflenwi cynnyrch o ansawdd yn effeithiol i’w gwsmeriaid.

Williams Homes and Timber Frames mae’n fusnes teuluol yn y Bala, Gwynedd, gyda chefndir mewn dulliau adeiladu traddodiadol. Ar ôl dal i dyfu, mae’r cwmni erbyn hyn wedi agor gweithdy trin coed sy’n cynhyrchu fframiau tai, drysau a ffenestri coed mewn ffatri bwrpasol.  Mae pob gwaith saer a gwaith ar y fframiau'n cael ei wneud gan seiri coed profiadol. Cyswllt: Tony Hughes/Owain Williams ar 01678 521 781.

Cyfleoedd ffilmio / cyfweld

Cynhyrchu paneli newydd Brettstapel oddi ar safle adeiladu yn Williams Homes, Ystâd Ddiwydiannol Parc Menter y Bala. Cyswllt Owain Williams ar 01678 521781.

Perthnasedd i’r sector coed cyfan / cynyddu gwerth / swyddi ayb Cyswllt John Taylor, Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0180.

Dylunio, cysyniad, datrys problemau’r system newydd. Cyswllt Phil Roberts, Woodknowledge Wales, ar 07836 626741.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: john.taylor@forestry.gsi.gov.uk