Menu


Nathan, 16, yn pledio achos coed i fynd i’r afael newid hinsawdd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 EBRILL 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13511

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Tra bo llawer o bobl ifanc yn eu harddegau yn treulio oriau yn sgwrsio ar-lein, mae Nathan Sutcliffe yn brysur yn lledaenu neges a allai greu dyfodol gwell i blant.

Fel un o Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer 2010, mae Nathan, sy’n 16 oed, wedi cychwyn cenhadaeth bersonol i hyrwyddo’r rhan y gall coed ei chwarae o ran helpu i liniaru newid hinsawdd a’i effeithiau.

Gyda chymorth staff Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru, mae Nathan yn gobeithio helpu i blannu 100,000 o goed yn ystod y 12 mis nesaf, gan roi hwb i ymdrechion Llywodraeth y Cynulliad i greu coedwig genedlaethol newydd.

Fel rhan o’i dasg, bydd Nathan yn helpu gyda’r gwaith o greu coetir newydd yng Nghoed y Brenin, nid nepell o’i gartref yn Nolgellau, o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Nathan ei hun a fydd yn gyfrifol am gynllunio’r coetir, gyda chymorth coedwigwyr lleol Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae hefyd yn bwriadu ysgrifennu at bob ysgol yng Nghymru i’w hannog i blannu coed ar dir yr ysgol.
Meddai Nathan, “Mae gen i ddiddordeb mewn coed erioed, ac rydw i’n defnyddio hyn fel canolbwynt ar gyfer fy ngwaith fel Hyrwyddwr Newid Hinsawdd.

“Fe fydda i’n gweithio gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru i blannu o leiaf 100,000 o goed ar draws Cymru. Rydw i wedi plannu 3,500 o goed hyd yma ac rydw i’n gobeithio y bydd fy rl fel Hyrwyddwr yn fy helpu i gyrraedd y nod ac i ddiogelu coetiroedd brodorol Cymru.”

Mae Nathan yn un o chwech o bobl ifanc a gafodd eu dewis yn Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn lledaenu’r neges bod pobl yn gallu cymryd camau syml i leihau eu hl troed carbon.

Mae eisoes wedi treulio diwrnod yng nghwmni Helen John o’r tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu a Bruce Theobald o Gynaeafu a Marchnata Cymru, adain fusnes Comisiwn Coedwigaeth Cymru, yn darganfod beth sy’n digwydd i goed ar l iddynt gael eu plannu.

Mae wedi gweld sut y mae coed yn cloi carbon ar l tua 15 mlynedd, sut y mae’r carbon hwn yn cael ei storio pan fydd y pren yn cael ei ddefnyddio ar gyfer papur a dodrefn, a sut y plennir glasbrennau i gymryd lle’r coed a dorrwyd er mwyn cynnal y cylch storio carbon cynaliadwy.

Mae’r prosiect yn rhan o ystod o fesurau sy’n cael eu hystyried gan Lywodraeth y Cynulliad er mwyn lleihau allyriannau sy’n deillio o reoli tir ac amaethyddiaeth, yn dilyn cyhoeddi adroddiad annibynnol.

Bydd hefyd yn helpu i wireddu amcan Llywodraeth y Cynulliad o sicrhau cynnydd o 100,000 hectar yng nghoetiroedd Cymru yn ystod yr 20 mlynedd nesaf. Yn ogystal, bydd yn dangos beth y gellir ei wneud i ddiogelu ac ehangu’r coetiroedd brodorol sy’n adnodd naturiol mor werthfawr i Gymru.

Meddai Sue Williams, arweinydd y tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, “Rydym wedi hen arfer siarad phlant o bob oedran am yr holl fanteision y gall ein coetiroedd eu rhoi i gymdeithas, ac rydym felly’n falch iawn o helpu Nathan i ledaenu’r neges bod coed yn gallu lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd.”

Yn ystod ei gyfnod fel Hyrwyddwr bydd Nathan yn cadw dyddiadur, a bydd cyfle i’w weld ar dudalennau gwe Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn www.forestry.gov.uk.
Pennawd: Nathan yn plannu coeden lydanddail

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae’r tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig. Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk