Menu


Cynllun yn annog cymunedau i fanteisio ar drydan dŵr

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 CHWEFROR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15303

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae cymunedau’n cael eu hannog i fanteisio ar yr ynni sydd mewn dŵr a datblygu cynlluniau cynhyrchu trydan dŵr yn y coedwigoedd sydd piau Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau i grwpiau lleol weithio gyda chwmnïau arbenigol i nodi safleoedd lle y gallai cynlluniau trydan dŵr cymunedol (llai na 5MW) ddefnyddio'r dŵr i gynhyrchu trydan adnewyddol.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli coetiroedd Llywodraeth Cymru, wedi agor y drws i bobl ddangos diddordeb drwy lansio prosiect trydan dŵr yng Nghanolfan Parc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas Tan y Bwlch ger Porthmadog heddiw (Mawrth 21 Chwefror).

Clywodd cynrychiolwyr grwpiau cymunedol, awdurdodau lleol a chwmnïau trydan dŵr masnachol am fanteision trydan dŵr yng nghoetiroedd Llywodraeth Cymru cyn ymweld ag un yn gweithio ar dir preifat cyfagos.

Dywedodd y Gweinidog Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy, John Griffiths, mai cynhyrchu ynni adnewyddol yn lleol oedd un o gonglfeini gwireddu ynni carbon isel yng Nghymru.

Meddai: “Mae trydan dŵr yn dechnoleg sydd wedi profi’i hunan ac mae eisoes yn cyfrannu’n dda at y gymysgedd ynni y mae Cymru’n ei gynhyrchu.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i arwain y ffordd wrth ffurfio dyfodol wirioneddol gynaliadwy i'n plant drwy leihau ein hallyriadau CO2 a'n dibyniaeth ar danwydd ffosil.”

Rwy’n gobeithio y bydd y prosiect yn galluogi cymunedau i fedi'r manteision economaidd o fod â rhan mewn datblygu cynlluniau trydan dŵr o ansawdd da sy’n sensitif i ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol.

Drwy harnesu’r dechnoleg ddiweddaraf, gallai safleoedd a oedd unwaith yn cynhyrchu ynni ar gyfer ein diwydiannau cloddio a thecstiliau yn ystod y Chwyldro Diwydiannol greu swyddi ac incwm yn ein cymunedau unwaith eto.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru eisoes wedi nodi 14 o safleoedd ar dir y mae'n ei reoli a allai gynhyrchu trydan dŵr ond mae hefyd o'r farn y gellid cael llawer mwy o gynlluniau drwy gynnwys tir cyfagos.

Mae'n gweithio'n agos â'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru i symud y prosiect ymlaen. 

Mae’r Comisiwn hefyd yn trafod gydag Ynni'r Fro - Prosiect Ynni Adnewyddol Cymunedol yn cael ei ariannu gan Ewrop ac yn cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru - er mwyn sicrhau fod grwpiau cymunedol yn cael cefnogaeth dechnegol ac ariannol i ddatblygu cynlluniau trydan dŵr.

Mae gwahaniaethau enfawr yn aml mewn costau ac incwm cynlluniau trydan dŵr ond gallai cynllun da, nodweddiadol, 100 kw gyda chwymp da i’r dŵr gynhyrchu digon o drydan ar gyfer rhwng 15 ac 20 o gartrefi’r flwyddyn a thalu amdano’i hunan o fewn saith i ddeng mlynedd - drwy ddefnyddio incwm o Dariff Cynhyrchu Trydan Llywodraeth y DU.

Mae faint o drydan y gall cynllun ei gynhyrchu yn dibynnu ar faint o ddŵr y gellir ei dynnu o'r afon heb wneud niwed i fioamrywiaeth rhywogaethau neu gynefinoedd neu i anghenion defnyddwyr eraill.  Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru sy’n gosod y terfynau.

Ychydig iawn o effaith y mae cynllun wedi’i ddylunio’n dda yn ei gael ar y tirlun, mae peipen wedi’i chladdu’n cario dŵr o’r afon at y tyrbin, y tyrbin yn cael ei gysylltu â generadur, a gwifrau uwch y ddaear yn cario trydan i’r grid.

Meddai Antony Wallis, pennaeth tîm trydan dŵr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae hyn yn ffordd arall y gall ein coetiroedd gyfrannu at bolisïau ynni adnewyddol Llywodraeth Cymru.

“Bydd y prosiect yn helpu datblygu cynlluniau trydan dŵr da, yn helpu adeiladu dyfodol mwy cynaliadwy ac, hefyd, yn cynnig manteision gwirioneddol i gymunedau.

Bydd cymunedau a datblygwyr yn cael eu hannog i gydweithio i gyflwyno un mynegiant o ddiddordeb ac i nodi safleoedd ar fap fel y gall Comisiwn Coedwigaeth Cymru sicrhau eu bod yn addas.   Bydd y cynnig llawn yn cael ei sgorio yn y man yn erbyn meini prawf technegol, ariannol a chymdeithasol.

Unwaith y bydd cynnig wedi’i gymeradwyo, bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnig Cytundeb Opsiwn unigryw ar y safle.  Yna bydd yr ymgeisydd yn cysylltu ag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i drafod trwydded weithredu ac â’r awdurdod lleol ynghylch caniatâd cynllunio.

Unwaith y bydd y rhain wedi’u caniatáu, bydd y Cytundeb Opsiwn yn cael ei newid yn brydles weithredu tymor hir.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir.  O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch y prosiect ynni dŵr adnewyddol gan Sue Ansell ar 07506 694697 neu e-bost sue.ansell@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i News@FCWales i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

 

e-mail: sue.ansell@forestry.gsi.gov.uk