Menu


Torri coed fel rhan o’r frwydr yn erbyn clefyd angheuol ym Mharc Coedwig Afan a Choedwig Creunant

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
5 TACHWEDD 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14177

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’r gwaith o dorri coed a heintiwyd gan Phytophthora ramorum (P. ramorum) mewn dau goetir ger Castell-nedd wedi cychwyn.

Coedwig Pen-hydd, ym Mharc Coedwig Afan, a Choedwig Creunant, yw dau o’r safleoedd yn Ne Cymru ble canfuwyd P. ramorum ar goed llarwydd Japaneaidd yn gynharach eleni.

Cyfyngir ar fynediad i’r cyhoedd mewn rhannau o’r ddwy goedwig hyd fis Mawrth 2011 tra bo’r gwaith yn mynd yn ei flaen.

Pathogen tebyg i ffwng yw P. ramorum, ac mae’n lladd y rhan fwyaf o’r coed y mae’n eu heintio. Mae coed llarwydd Japaneaidd yr effeithiwyd arnynt yn cynhyrchu nifer fawr o’r sborau sy’n lledaenu’r afiechyd, ac mae hyn yn golygu y gall llawer iawn o’r coed gael eu heintio o fewn byr amser.

Nid yw P. ramorum yn niweidiol i bobl nac anifeiliaid ac, i osgoi lledaenu’r clefyd yn ddamweiniol, rydym yn gofyn i ymwelwyr â choedwigoedd yr effeithiwyd arnynt, megis Pen-hydd a Chreunant, gymryd rhai camau bioddiogelwch syml. Caiff y rhain eu hesbonio ar yr arwyddion ar y safle ac maent yn cynnwys cadw at y llwybrau, cadw cŵn ar dennyn, glanhau esgidiau a pheidio â mynd ag unrhyw ddefnydd o’r goedwig.

Meddai Jonathan Price o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli coedwigoedd Afan a Chreunant ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru,"Mae Phytophthora ramorum yn afiechyd difrifol ar goed, ac rydym yn gobeithio, drwy dorri’r coed a heintiwyd yn y ddwy goedwig hyn, y gallwn gyfyngu ar y broses o gynhyrchu’r sborau sy’n lledaenu’r haint a thrwy hynny leihau effeithiau’r clefyd."

Bydd y contractwyr a fydd yn cynaeafu’r coed yn cymryd camau bioddiogelwch wrth drin y coed a’u cludo i’r melinau coed sydd wedi cael eu trwyddedu i dderbyn boncyffion o goedwigoedd a heintiwyd.

Nid oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu na ellir defnyddio’r pren o goed a heintiwyd gan P. ramorum, ac nid oes unrhyw berygl y bydd yr afiechyd yn cael ei ledaenu gan goed sydd wedi’u prosesu.

Bydd yr holl bren o’r coed a gynaeafir yng nghoedwigoedd Afan a Phen-hydd yn cael eu gwerthu i fasnachwyr coed lleol ac yn darparu cynhyrchion coed megis boncyffion, byrddau sglodion a biodanwydd.

Cafodd P. ramorum ei ddarganfod gyntaf mewn coed llarwydd Japaneaidd ym Mhrydain Fawr yn 2009, yn Ne-orllewin Lloegr. Yna, fe’i canfuwyd ar goed llarwydd mewn coedwigoedd cyhoeddus yn Ne Cymru ym mis Mehefin 2010.

Bydd staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn parhau i fonitro coed i chwilio am arwyddion o’r haint, ond mae’n bosibl na fydd y symptomau’n amlwg hyd y gwanwyn nesaf pan fydd y coed llarwydd – sy’n gonwydd collddail – yn adnewyddu eu nodwyddau.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am P. ramorum ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth yn www.forestry.gov.uk/pramorum.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae P. ramorum yn organeb ‘dan gwarantîn’ yn unol â Chyfraith yr Undeb Ewropeaidd ac mae’n rhaid rhoi gwybod i’r awdurdodau perthnasol os tybiwch ei fod yn bresennol (y Comisiwn Coedwigaeth, Fera, Llywodraeth Cynulliad Cymru neu Lywodraeth yr Alban). Fe’i canfuwyd ym Mhrydain am y tro cyntaf ar blanhigyn virbunum mewn planhigfa yn 2002.

Gall P. ramorum ladd llawer o’r planhigion y mae’n ei heintio, ond mae’r symptomau’n amrywio yn ôl y rhywogaeth. Ar goed llarwydd Japaneaidd (Larix kaempferi), mae’n peri i flaenau egin wywo ac i nodwyddau droi’n ddu a chwympo cyn eu pryd. Gall cancrau sy’n gwaedu resin ymddangos ar y canghennau a’r boncyff uchaf. Mae coed llarwydd Japaneaidd sydd wedi’u heintio’n creu niferoedd hynod uchel o’r sborau sy’n lledaenu’r afiechyd - pum gwaith yn fwy na’r lefel a grëir ar rododendron - sy’n golygu y gall yr afiechyd effeithio ar nifer fawr o goed a phrysglwyni.

Nid yw P. ramorum wedi’i ganfod ar unrhyw larwydd Ewropeaidd (Larix decidua) na choed larwydd cymysgryw (Larix x eurolepsis), sef y ddau fath arall o rywogaeth larwydd sy’n tyfu ym Mhrydain, ond byddwn yn cadw golwg agos ar y rhywogaethau hyn.

Gellir lledaenu P. ramorum ar esgidiau, olwynion cerbydau, offer, a pheirianwaith sydd wedi’u defnyddio mewn coedwigoedd sydd wedi’u heintio, neu drwy symud planhigion heintiedig. Gellir ei ledaenu wrth i’r glaw dasglu, drwy darth ac awelon hefyd.

Ni ddaethpwyd o hyd i P. ramorum ar unrhyw goed yn Yr Alban, ac nid yw’n niweidiol i bobl nac anifeiliaid.

Mae P. ramorum yn achosi’r afiechyd sy’n adnabyddus del "marwolaeth derw sydyn" yn y UDA, lle mae wedi lladd miliynau o goed derw a derw dwysflodeuog brodorol Americanaidd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir ym Mhrydain, lle mae profion mewn labordai wedi dangos bod ein dwy rywogaeth dderw frodorol o dderw, sef sesil a phendyclaidd, yn fwy gwydn o lawer i P. ramorum na’u cymheiriaid Americanaidd. Cadarnhawyd bod llai na phum derwen wedi’u heintio â P. ramorum ym Mhrydain.

Ni ddylid camgymryd P. ramorum am ddirywiad derwen aciwt (AOD), sy’n afiechyd ar wahân sy’n effeithio ar goed derw yng Nghanolbarth Lloegr a rhannau o Gymru a De-ddwyrain Lloegr, yr ymddengys fod rhywogaeth newydd o facteria’n bresennol.

Mae llarwydd yn goed cryf a gwydn sy’n gwrthsefyll newidiadau rhwng amodau gwlyb a sych yn dda iawn ac sy’n gwrthsefyll pydru wrth eu defnyddio yn y tir. Felly mae galw amdanynt i’w defnyddio ar gyfer pyst ffensys, paneli ffensys, cladin waliau allanol, cychod, siediau a dodrefn, yn ogystal â’i defnyddio dan do ar gyfer lloriau a bwrdd sglodion. Mae’n hawdd eu staenio, eu gweithio a’u gorffen. Nid oes ffigurau cyflawn ar gael ar gyfer niferoedd llarwydd Japaneaidd eu hunain, ond mae’r tair rhywogaeth o larwydden gyda’i gilydd yn gorchuddio tua 134,000 o hectarau ym Mhrydain, neu tua 5% o gyfanswm coetir. Y ffigurau cenedlaethol unigol yw: 

  • Cymru - 23,000ha / 8%;
  • Lloegr - 43,000ha / 4.3%
  • Yr Alban - 65,000ha / 5.1%
  • (I droi hectarau’n erwau, lluoswch gan 2.47)

 ENWAU CYSWLLT Y CYFRYNGAU

Mae tua 14% o Gymru wedi’i gorchuddio gan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n berchen ar 38% (126,000 o hectarau/311,000 o erwau). Adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rhoi cyngor ar bolisi coedwigoedd i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n rhoi cymorth grant i berchenogion coetiroedd eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau cwympo. Mae hefyd yn rhan o’r Comisiwn Coedwigaeth yn y DU ac yn cyfrannu at yr agenda coedwigaeth rhyngwladol. Mae rhagor o wybodaeth am Goetiroedd i Gymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales

e-mail: jonathan.price@forestry.gsi.gov.uk