Menu


Ymchwil diweddaraf i reoli pla mewn coedwigoedd yn fwy effeithlon ac yn rhatach

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
15 MAWRTH 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15357

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gall dulliau newydd a mwy effeithlon, o reoli’r gwiddonyn pinwydd (Hylobius abietis) sydd gan wyddonwyr yn gweithio ar brosiect IMPACT yng Nghymru, arbed llawer iawn o arian.

Mae canlyniadau o brofion maes eang gan ymchilwyr IMPACT yn dangos fod dulliau newydd o reoli pla yn gallu lleihau poblogaethau o’r pla helaeth hwn gan o leiaf hanner.

Rhagwelir y bydd y triniaethau heb gemegolion yn achosi llai o ddifrod i blanhigion ifanc newydd yng Nghymru ac mewn lleoedd eraill, bydd yn ei gwneud yn haws i sefydlu coed, yn lleihau costau'n sylweddol ac yn helpu i warchod coed rhag y bygythiad cynyddol o bla ac afiechyd ac yn golygu y bydd coed yn dal i roi manteision amgylcheddol yn awr ac yn y dyfodol.

Drwy ddefnyddio cymysgedd o elynion naturiol y pla - mwydod nematod a ffyngau microsgopig - gellir cael effaith ddramatig ar y pla pennaf mewn coedwig, yn ôl yr hyn a ddywedodd tȋm Cymru wrth gydweithwyr a rhanddeiliaid mewn gweithdy a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Genedlaethol Iwerddon ym Maynooth.

“Mae Hylobius yn gallu lladd hyd at hanner y coed ifanc ar ôl ail blannu,” meddai’r Athro Hugh Evans, Pennaeth Ymchwil Coedwig yng Nghymru a chydlynydd y prosiect IMPACT wrth y cyfarfod.

“Eisoes, mae’n gwaith yn dangos y gallwn ni gael gwell gostyngiad amgylcheddol-gyfeillgar, a hynny’n fwy effeithlon, yn nifer y pla drwy ddefnyddio llai o nematodau, o gymharu â’r dogn arferol a ddefnyddir ar hyn o bryd ac mae’n gallu haneru’r costau.

“Ac wrth ddefnyddio cymysgedd o asiantau naturiol, nematodau a ffyngau, i ymosod ar, a lladd y larfau, y pwpaod ac oedolion ifanc Hylobius, rydyn ni’n meddwl y gallwn ni wneud hwn yn ddewis arall, hyd yn oed yn fwy effeithiol, na phlaladdwyr cemegol."

Prosiect yn cael ei arwain gan Ymchwil Coedwig yng Nghymru yw IMPACT gyda phartneriaid o Brifysgol Abertawe ac o Brifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth. Mae’n yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon Cymru (INTERREG 4A) gydag arian cyfatebol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae’r tȋm yn profi cymysgeddau gwannach o ffyngau lladd pryfed yn ogystal â’r nematodau, ar wahân ac mewn cymysgedd. Gall haneru’r asiantau biolegol drud a ddefnyddir ei wneud yn llawer iawn rhatach.

“Mae dadansoddiad o’r canlyniadau’n cadarnhau fod yr holl driniaethau’n effeithiol, yn gostwng yn arwyddocaol niferoedd yr H. abeitis byw mewn ac yn codi o fonion o gymharu â’r grŵp rheoli heb eu trin.

“Ychydig o fantais, os o gwbl,  oedd i’w gael drwy ddogn gryfach o ffyngau a nematodau, gan awgrymu y gellid gwanhau’r ddogn bresennol pe gellid targedu’r asiantau biolegol yn fwy manwl."

Mae nematodau a ffyngau i’w cael yn naturiol yn yr amgylchedd ac maen nhw wedi’u cynhyrchu’n fasnachol mewn gwahanol rannau o’r byd ers sawl blwyddyn; mae’r rhai a ddefnyddir gan y tȋm IMPACT wedi’u cymeradwyo ar gyfer defnydd maes.

Maen nhw’n cael eu rhoi’n fanwl iawn lle mae’r pla’n bridio ar fonion coed.  Mae’n ddewis amgen gwyrddach na’r pla laddwyr cemegol a ddefnyddir ar hyn o bryd, sydd, o bosibl, yn fwy niweidiol i’r amgylchedd.

Eisoes mae gan bartneriaeth IMPACT brofiad helaeth o ddefnyddio’r rhain ac mae’n disgwyl y bydd yn gwella’r dechnoleg sydd ar gael i bob defnyddiwr tir y mae’i goed mewn perygl o bla.

Cysylltwch â: Yr Athro Hugh Evans, Ymchwil Coedwig yng Nghymru; ffôn 0300 068 0079, neu Guy Pargeter, Taliesin Communications, ffôn 01970 832375.

NODIAU I OLYGYDDION

Ar ben agenda’r tȋm pla Rheolaeth Integredig Tueddiadau Hinsawdd coedwigoedd yw asesu sut yn union y bydd newid hinsawdd yn dylanwadu ar y difrod a achosir gan heintiau mewn coedwigoedd a choetiroedd.

Wrth i’r hinsawdd ddod yn gynhesach ac yn wlypach, gallai amodau wella i Hylobius a heintiau eraill, felly mae’n bwysig fod gennym reolaeth effeithiol wedi’i deilwra i bob pla.

Mae gwyddonwyr IMPACT yn disgwyl tywydd cyfnewidiol iawn yn y dyfodol – sychder, llifogydd, tymheredd uwch ac is – a fydd y cynyddu’r pwysau ar goetiroedd.

Mae pwysau cynyddol yn gostwng amddiffyniad naturiol coed, yn eu gwneud yn fwy agored i ymosodiad gan bryfed megis gwiddonyn pinwydd, chwilen rhisgl, chwilod tyllu coed ac amrywiaeth eang o rai sy’n bwydo ar wreiddiau a dail, pob un yn effeithio ar dwf y coed ac yn gallu eu lladd.

Yr allwedd fydd cyfuno rheolaeth fiolegol gyda threfniadau monitro newydd, gan ganolbwyntio’n arbennig ar asiantau rheoli microbau - ffwng, bacteria, firysau a nematodau parasitig.

IMPACT – Rheolaeth Integredig Tueddiadau Hinsawdd Pla Coedwigoedd: Prosiect newydd yw hwn yn cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Raglen Iwerddon - Cymru (INTERREG 4A) ac yn rhannol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae’r prosiect o’r enw Rheolaeth Integredig Tueddiadau Hinsawdd Pla Coedwigoedd - IMPACT – yn cael ei arwain gan Ymchwil Coedwig yng Nghymru, uned ymchwil a lansiwyd yn 2009 ac sydd wedi’i lleoli yn Aberystwyth, gyda Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth, a Phrifysgol Abertawe. Mae’n rhedeg am dair blynedd hyd at 31 Rhagfyr 2012.

Ymchwil Coedwig: Ymchwil Coedwig yw asiantaeth ymchwil y Comisiwn Coedwigaeth: Mae’n un o arweinwyr byd-eang mewn ymchwil a datblygu coedwigaeth gynaliadwy ac mae’n sefydliad pennaf Prydain dros ymchwil mewn perthynas â choedwigaeth a choed, gydag arbenigwyr ar bynciau yn amrywio o reoli coed a gwarchod coetiroedd rhag newid hinsawdd i dracio heintiau ac afiechydon newydd, a hefyd archwilio lles cymdeithasol a chymunedol coetir mewn ardaloedd trefol a gwledig.

Ymchwil Coedwig Cymru: Mae Uned Ymchwil Coedwig Cymru yn Aberystwyth yn edrych am gyfleoedd ymchwil yng Nghymru ac mewn mannau eraill. Mae’n gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn enwedig Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, i gwmpasu a darparu ymchwil a throsglwyddo technoleg yn briodol. Mae cysylltiadau gyda’r gymuned ymchwil  prifysgolion a sefydliadau'r llywodraeth hefyd yng Nghymru.

Prifysgol Abertawe: Mae Prifysgol Abertawe'n brifysgol arweiniol o safon fyd-eang o ran ymchwil sydd mewn parc ysblennydd yn edrych dros Fae Abertawe ar fin penrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU. Cafodd y Brifysgol ei sefydlu yn 1920 ac erbyn hyn mae’n cynnig tua 500 o gyrsiau israddedig a 150 o gyrsiau ôl raddedig i dros 13,800 o fyfyrwyr. Ymweld â www.swansea.ac.uk.

Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth: Mae Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth yn un o bedair prifysgol gyfansoddol Prifysgol Genedlaethol Ffederal yr Iwerddon. Mae’r brifysgol yn olrhain ei gwreiddiau’n uniongyrchol i sefydlu Coleg Sant Padrig, Maynooth yn 1795 a hi yw’r brifysgol ail hynaf yn Iwerddon.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru: Mae cyfanswm o 14% y cant o Gymru o dan goetir.  O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

e-mail: hugh.evans@forestry.gsi.gov.uk