Menu


Newid yn yr hinsawdd – paratoi ar gyfer micro-frwydr yng nghoedwigoedd Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
5 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13795

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae’n bosibl bod y bygythiad i goedwigoedd a choed Cymru o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd yn llawer gwaeth nag yr oeddem wedi meddwl – oherwydd rhai o’r creaduriaid lleiaf yn y byd.

A bellach mae’r Uned Ymchwil Coedwig yng Nghymru wedi mynd ati i ddarganfod pa mor fawr yw’r bygythiad mewn gwirionedd drwy sefydlu project newydd – IMPACT – gyda phartneriaid o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth.

Yr hyn y bydd y tîm IMPACT (Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd) yn rhoi’r sylw pennaf iddo yw sut y bydd newid yn yr hinsawdd yn dylanwadu ar y difrod sy’n cael ei achosi gan blâu a phathogenau. Mae rhai ohonynt yma eisoes a gall eraill gael eu cludo yma drwy fasnach ryngwladol.

"Ein nod fydd darganfod beth fydd yr effeithiau ar goed, y pryfed sy’n gwneud difrod iddynt a gelynion y plâu hyn, a’r ffyrdd y mae’r tri yn rhyngweithio," meddai Dr Hugh Evans, Pennaeth Ymchwil Coedwig yng Nghymru a chydlynydd y project newydd, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF) drwy Raglen Iwerddon-Cymru (INTERREG 4A), gydag arian cyfatebol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

"A fydd y bygythiad yn cynyddu? Sut y gallwn ddatblygu gwell systemau rhagfynegi, monitro ac adnabod?" ychwanegodd Dr Evans. "Ac yn bwysicach fyth, sut y dylem wneud y defnydd gorau o’r arfau sy’n cael eu darparu gan natur – cyfryngau rheoli microbaidd fel bacteria, ffyngau, firysau, a nematodau parasitig – i fynd i’r afael â’r bygythiad."

Ym marn gwyddonwyr Cymru bydd eithafion tywydd yn y dyfodol – sychder, llifogydd, tymereddau uwch ac is – yn rhoi coetiroedd Cymru dan straen cynyddol.

Ac fel bodau dynol, mae cynnydd mewn straen yn lleihau amddiffynfeydd naturiol, felly bydd y coed yn agored i ymosodiadau gan bryfed megis chwilod rhisgl, chwilod tyllu coed ac amrywiaeth eang o bryfed sy’n bwydo ar wreiddiau a dail, y mae pob un ohonynt yn effeithio ar dwf coed, gan arwain weithiau at farwolaeth y goeden.

"Rydym am wella ein gallu i ragfynegi pa blâu fydd yn mynd yn waeth yn hinsoddau’r dyfodol fel y gallwn ddatblygu ffyrdd o’u monitro a’u rheoli," meddai Dr Evans.

Yr allwedd i hyn fydd rheolaeth fiolegol sydd wedi’i hymgorffori mewn rhaglenni monitro newydd, gan ganolbwyntio’n arbennig ar yr hyn a alwn yn gyfryngau rheoli microbaidd – ffyngau, bacteria, firysau a nematodau parasitig.

"Mae gan ein partneriaeth gryn brofiad eisoes o ddefnyddio’r cyfryngau hyn a’r disgwyl yw y byddwn yn gallu darparu gwell technoleg i ddefnyddwyr tir y mae eu coed mewn perygl oddi wrth heintiadau gan blâu," ychwanegodd.

Cafodd y prosiect tair blynedd ei lansio yn Aberystwyth ym mis Mai a bydd hefyd yn cael sylw yng nghyfarfod blynyddol y Gymdeithas Entomolegol Frenhinol ym Mhrifysgol Abertawe, 26-28 Gorffennaf.

NODIADAU I OLYGYDDION

IMPACT – Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd

Project newydd yw hwn a ariennir yn rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF) drwy Raglen Iwerddon-Cymru (INTERREG 4A) ac yn rhannol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Ymchwil Coedwig yng Nghymru, uned ymchwil a lansiwyd yn 2009 yn Aberystwyth, ar y cyd â Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon ym Maynooth a Phrifysgol Abertawe. Bydd yn parhau am dair blynedd hyd at 31 Rhagfyr 2012.

Ymchwil Coedwig

Asiantaeth ymchwil y Comisiwn Coedwigaeth yw Ymchwil Coedwig. Mae’n un o arweinwyr y byd ym maes ymchwilio i, a datblygu coedwigaeth gynaliadwy, a dyma’r prif gorff ar gyfer ymchwil i goedwigaeth a choed yng ngwledydd Prydain. Mae ei arbenigwyr yn ymdrin â thopigau sy’n amrywio o reoli coed a diogelu coetir rhag newid yn yr hinsawdd, i ddilyn hynt plâu ac afiechydon newydd ac ystyried manteision cymdeithasol a chymunedol coetir mewn ardaloedd trefol a gwledig.

Ymchwil Coedwig yng Nghymru

Hugh Evans sy’n arwain yr Uned Ymchwil Coedwig yng Nghymru, sydd newydd gael ei sefydlu yn Aberystwyth i ystyried cyfleoedd ymchwil yng Nghymru a thu hwnt. Bydd yn cydweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn enwedig Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru, i bennu cwmpas ymchwil, i wneud ymchwil, ac i drosglwyddo technoleg fel y bo’n briodol. Hefyd mae cysylltiadau’n cael eu datblygu gyda’r gymuned ymchwil yng Nghymru, prifysgolion a chyrff y llywodraeth i feithrin cydweithio ar amrywiaeth o faterion amgylcheddol a defnydd tir.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran y llywodraeth sy’n gyfrifol am bolisi coedwigaeth ac mae’n gofalu am y 126,000 hectar (309,000 erw) o goed yn Ystâd Goetir Llywodraeth y Cynulliad.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

e-mail: hugh.evans@forestry.gsi.gov.uk