Menu


Llwybrau gwell i gerddwyr yng nghoed Pen Parc, Abercynon

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
4 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14076

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd cerddwyr yn gallu cael gwell mynediad i goetir ger Abercynon, yn dilyn gwaith a wnaed gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a grŵp BTCV Caerdydd.

Mae gan goed Pen Parc rwydwaith eang o lwybrau troed, traciau a llwybrau anffurfiol, llawer ohonynt yn arwain at olygfeydd sy’n ymestyn i’r pellter, ond roedd rhai ohonynt wedi gordyfu fel nad oedd yn bosibl i gerddwyr fynd ar eu hyd.

Yn awr, yn dilyn y gwaith a wnaed yn ddiweddar i glirio’r llystyfiant, gall cerddwyr unwaith eto fwynhau’r daith ar hyd y crib ar Ben y Foel a’r llwybrau sy’n arwain at frigiad dramatig Darren y Foel, sy’n edrych dros Gwm Cynon. Mae’r llwybr sy’n cysylltu Ysgol Carntown â fferm Pen Parc hefyd wedi cael ei ailagor.

Mae coetir Pen Parc yn cael ei reoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Meddai Karl Charlton, y Rheolwr Ardal Leol, "Mae llawer o bobl o Abercynon ac Ynys-y-bŵl yn defnyddio’r coetir hwn, a phenderfynwyd gwella’r llwybrau troed yn dilyn ceisiadau gan grwpiau cymunedol a phreswylwyr lleol.

"Rydw i’n fodlon iawn ar y canlyniadau ac ar y cymorth a gafwyd gan BTCV, ac rydw i’n gobeithio y bydd y gymuned leol yn gallu mwynhau coed Pen Parc am flynyddoedd lawer."

Mae’r gwaith hwn yn rhan o raglen barhaus i agor llwybrau a gwylfannau mewn coetiroedd a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Un rhan o’r cynllun ar gyfer coed Pen Parc yw gwella’r wylfan sy’n edrych dros Darren y Foel drwy gael gwared â’r coed uwchben y brigiad.

Mae’r brif fynedfa i goed Pen Parc yn Ffordd Caerdydd, Carntown (cyfeirnod Arolwg Ordnans ST 078953).

Pennawd ar gyfer y llun: Grŵp BTCV Caerdydd yn clirio un o’r llwybrau yng nghoed Pen Parc.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: karl.charlton@forestry.gsi.gov.uk