Menu


Plant i ddathlu Blwyddyn Ryngwladol y Coedwigoedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 MEDI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14918

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd plant ar hyd a lled Cymru yn dathlu Blwyddyn Ryngwladol y Coedwigoedd y mis nesaf yn ystod wythnos o ddigwyddiadau sy’n seiliedig ar system cynnal bywyd y blaned – ein coetiroedd.

Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau i helpu’r Cenhedloedd Unedig i godi ymwybyddiaeth o sut y gall coedwigoedd, a rheoli coedwigoedd mewn ffordd gynaliadwy, fod o gymorth mawr i greu dyfodol mwy gwyrdd.

Mae Tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu y Comisiwn yn trefnu cyfres o ymweliadau â choetiroedd lleol lle y bydd plant ysgol a phobl ifanc yn gallu dysgu llawer o ffeithiau difyr, megis y ffaith mai coed sy’n cynhyrchu’r rhan fwyaf o’r ocsigen sydd ei angen arnom i anadlu.

O Ddydd Llun, 3 Hydref tan Ddydd Gwener, 7 Hydref, bydd Swyddogion Addysg y Comisiwn yn dysgu grwpiau sut i ddefnyddio offer i wneud gwrthrychau o goed gwyrdd, megis offerynnau cerdd a phlaciau, a sut i ddefnyddio pennau llosgi pren i ysgythru pren. Byddant hefyd yn cynnal digwyddiadau plannu coed.

Bydd llawer o weithgareddau anturus, er enghraifft, adeiladu cysgodfannau a choginio allan yn y coed, wrth i ddyddiau dathlu coedwigoedd gael eu cynnal ledled Cymru.

Yn ogystal â chynnal ei ddigwyddiadau ei hun, mae’r Comisiwn – drwy’r Fenter Addysg Goedwig (MAG) – wedi rhoi grantiau o £250 i’r 23 grŵp clwstwr MAG yng Nghymru i drefnu digwyddiadau tebyg.

Mae’r grwpiau wedi meddwl am nifer o ffyrdd gwreiddiol o ddathlu Blwyddyn Ryngwladol y Coedwigoedd a defnyddir yr arian i helpu i dalu am amrywiaeth o adnoddau, o gludiant i gyflogi hyfforddwr gwaith coed gwyrdd.

Hyd yn hyn, cynlluniwyd digwyddiadau gan y Fenter Addysg Goedwig yn y siroedd canlynol: Y Fro, Caerdydd, Casnewydd, Sir Faesyfed, De Powys, Sir Fynwy, Torfaen, Caerffili a Wrecsam.

Meddai Sue Williams, arweinydd y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, “Rydym ni’n gobeithio cael cymaint o blant a phobl ifanc â phosibl i gymryd rhan yn y dathliadau.

“Rydym ni’n fodlon iawn ar yr amrywiaeth eang o weithgareddau ac rydym ni’n edrych ymlaen at wythnos gyffrous yn dysgu plant am werth coetiroedd drwy edrych ar goed, coedwigoedd a phren a’r llu o fanteision y maen nhw’n eu cynnig.”

Bydd y tîm yn gweithio gyda miloedd o blant bob blwyddyn fel rhan o’i raglen barhaus o ddigwyddiadau addysgol, cymunedol ac adloniadol lle y defnyddir coetiroedd fel amgylchedd dysgu, ac mae’n cynllunio llawer mwy o weithgareddau ar gyfer gweddill 2011.

Meddai Karen Clarke, Rheolwr Addysg Coetiroedd ar gyfer Dysgu, “Ni ddylid tanbrisio gwerth coed a choetiroedd.

“Drwy helpu plant a phobl ifanc i feithrin eu perthynas â natur a’u dealltwriaeth o’r ecosystem hon, gallwn wneud llawer i greu dyfodol gwell lle mae tyfu coed cynaliadwy a gofalu am yr amgylchedd yn mynd law yn llaw.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae’r Cenhedloedd Unedig wedi datgan bod 2011 yn Flwyddyn Ryngwladol y Coedwigoedd. Mae llywodraethau, cyrff ac unigolion wedi cael eu gwahodd i wneud eu gorau glas i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r rhan allweddol a chwaraeir gan goedwigoedd a rheolaeth gynaliadwy ar goedwigoedd wrth greu dyfodol gwyrddach, tecach a mwy cynaliadwy.

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

I gael rhagor o wybodaeth am y tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, cysylltwch â Karen Clarke ar 02920 886842, ffôn symudol 07721 302667, e-bost karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: sue.williams@forestry.gsi.gov.uk