Menu


Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu arian ar gyfer ‘hyrwyddwr’ coetir cymunedol

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13851

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae cymunedau sy’n awyddus i wneud y mwyaf o’u coetiroedd wedi derbyn hwb enfawr drwy arian gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i greu cymdeithas i’w cefnogi.

Dyfarnodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru £46,000 i Lais y Goedwig, a sefydlwyd gan grwpiau coetir cymunedol a fu’n bodoli eisoes yn 2008 i gynnig cymorth a chefnogaeth i aelodau ac eraill sydd â diddordeb mewn cymunedau a choetiroedd ar hyd a lled Cymru.

Bydd yr arian yn galluogi Llais y Goedwig i helpu sefydlu a datblygu grwpiau coetir cymunedol yng Nghymru ac ymgysylltu â llunwyr polisïau a grwpiau â diddordeb ym maes coetiroedd a datblygu cymunedol.

Bydd y grŵp yn cynnal gwaith ymchwil i asesu anghenion, paratoi astudiaethau achos a lledaenu gwybodaeth drwy gylchlythyr a chyhoeddiadau eraill.

Ers i’r Gweinidog dros Faterion Gwledig sef Elin Jones ei lansio yn y Senedd ym mis Chwefror 2008, mae’r gymdeithas wedi cydlynu nifer o weithgareddau i helpu cymunedau i sicrhau cymaint o fuddion â phosibl yn eu coetiroedd. Mae’r fenter ddiweddaraf yn gyfres o ddigwyddiadau sioeau teithiol o amgylch Cymru yr haf hwn i rannu profiad o ran datblygu’r cynlluniau rheoli coetir.

Dywedodd Barbara Anglezarke, Rheolwr Polisi a Rhaglen Coetiroedd i Bobl Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae’r gwaith a wneir gan grwpiau coetir cymunedol yng Nghymru - gan wirfoddolwyr yn bennaf - yn aruthrol. Maent yn ymwneud â phob math o fenter, o hyrwyddo iechyd i addysg i weithgareddau celf a mentrau cymdeithasol - mae’r rhestr yn ddiddiwedd.

“Rydym yn hynod falch o allu cefnogi Llais y Goedwig fel hyrwyddwr dros y mudiad coetir cymunedol. Bydd meddu ar un pwynt pwrpasol ar gyfer ymholiadau, cyfarwyddyd ac eiriolaeth i grwpiau lleol o gymorth mawr.”

Mae coetiroedd yn lleoliad hynod werthfawr ar gyfer sefydlu gweithgareddau cymunedol. Gallant helpu i wella iechyd a lles, cefnogi datblygu cymunedol, darparu cyfleoedd dysgu a’r posibilrwydd o greu swyddi a datblygu mentrau.

Mae cyfarwyddwyr y grŵp yn wirfoddolwyr sy’n ymwneud â rheoli eu coetiroedd cymunedol eu hunain ar hyd a lled Cymru ac maent yn gwybod o brofiad y manteision helaeth y gall coetiroedd eu cynnig i gymunedau, a’r heriau sy’n wynebu grwpiau.

Mae llawer o grwpiau coetir cymunedol profiadol yng Nghymru eisoes a bydd yr arian gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru’n helpu Llais y Goedwig i sicrhau y bydd gan grwpiau newydd sy’n cael eu sefydlu fynediad at yr holl gymorth sydd ei angen arnynt.

Mae’r datblygiad yn unol â strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer  coetiroedd a choed sef Coetiroedd i Gymru, sydd am i fwy o gymunedau gael eu cynnwys yn y broses o wneud penderfyniadau a rheoli coetiroedd fel y gallant sicrhau rhagor o fanteision ar lefel gymunedol.

Dywedodd Roger Davies, cadeirydd Llais y Goedwig, “Rydym wedi gwneud llawer iawn o waith er mwyn sefydlu Llais y Goedwig ac rydym yn falch bod Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cydnabod bod gan grwpiau coetir cymunedol gymaint i’w gynnig. Bydd y rhwydweithio, cefnogaeth a’r  cyfarwyddyd ein bod yn gallu ei gynnig bellach yn helpu grwpiau ar hyd a lled Cymru i fynd o nerth i nerth."

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o Gymru wedi’i gorchuddio dan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant ar gyfer y sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau cwympo.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth y DU ac mae’n cyfrannu at yr agenda coedwigaeth ryngwladol. Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd i Gymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales

Sefydlwyd Llais y Goedwig yn 2008 fel y gymdeithas gefn gwlad a reolir gan  grwpiau coetir cymunedol ac ar eu cyfer yng Nghymru. Ei amcanion  yw:

1.Hyrwyddo a chynrychioli grwpiau coetir cymunedol yng Nghymru.

2.Cynnig cymorth a chefnogaeth i grwpiau a mentrau coetir cymunedol lleol. I gael rhagor o wybodaeth am Lais y Goedwig, ewch i www.llaisygoedwig.org.ukwww.forestry.gov.uk/wales

Ymholiadau’r cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru sef Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: barbara.anglezarke@forestry.gsi.gov.uk