Menu


Tlws yw popeth bychan i goedwigwyr o’r India

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
8 MEHEFIN 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14688

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bu grŵp o goedwigwyr o dalaith yn yr India, y mae ei gorchudd coed yn unig bron ddwywaith cymaint â Chymru, ar ymweliad â Choed-y-Brenin, a gwelsant drostynt eu hunain fod yr hen ddywediad ‘tlws yw popeth bychan’ yn hollol wir.

Daeth saith o goedwigwyr uwch o Karnataka yn ne-orllewin India i’r gyrchfan boblogaidd hon y tu allan i Ddolgellau er mwyn dysgu sut y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gofalu am goetiroedd Llywodraeth Cymru.

Er bod maint y coedwigoedd yn dra gwahanol – byddai Cymru yn gallu ffitio ddwywaith bron i goedwigoedd Karnataka sy’n ymestyn dros 14,950 milltir sgwâr – dysgodd y grŵp wersi gwerthfawr am ddulliau cynaliadwy o reoli coedwigoedd.

Mae’r ymwelwyr ym Mhrifysgol Cymru, Bangor am dri mis fel rhan o daith astudio, a buont yn treulio diwrnod cyfan gyda staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Pwrpas yr ymweliad oedd gweld sut mae’r Comisiwn yn rheoli coetiroedd i gwrdd ag amcanion niferus a mynd i’r afael â materion cynaliadwyedd a her newid yn yr hinsawdd.

Bu Kim Burnham o dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn amlinellu nodau strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer coed a choetiroedd ac yn egluro strwythur y Comisiwn a sut mae’r gwahanol unedau yn rhyngweithio.

Tynnodd Aled Thomas, y Rheolwr Ardal Leol, sylw at nodweddion cynaliadwy y ganolfan ymwelwyr wrth arwain y grŵp ar daith ar hyd glan yr afon i Goed Dolgefeiliau, lle buwyd yn trafod materion tirwedd graddfa fawr a rheoli cynefinoedd.

Bu’r grŵp yna’n edrych ar waith cynaeafu ac yn dysgu sut mae’r Comisiwn yn rheoli ei rhaglen ailstocio, cyn ymweld â’r gelli o goed pinwydd Douglas mawr yn Nhy’n y Groes i drafod materion cadwraeth.

Meddai Ravi Bosgudi Parameshwarappa, Cadwraethwr Coedwigoedd Karnataka, “Mae eich coedwigoedd chi yn wahanol iawn, ond dyw hyn ddim yn bwysig. Yr hyn sy’n bwysig yw sut yr ydych chi’n eu rheoli, ac rydym ni yma i edrych ar y sgiliau hyn.”

Meddai Kim Burnham, “Roedd hyn yn gyfle i ddangos bod coedwigaeth o’r radd flaenaf i’w chael yng Nghymru ac i ddysgu sut mae coedwigoedd mewn rhannau eraill o’r byd yn cael eu rheoli.”

Mae’r Comisiwn yn gorfod sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion amrywiaeth helaeth o fuddiannau er mwyn rheoli ein coetiroedd mewn ffordd gynaliadwy ar gyfer y cenedlaethau a ddaw, ond mae o leiaf un gwahaniaeth mawr rhyngddynt a choedwigoedd Karnataka, sy’n cynnal 25% o boblogaeth yr eliffantod a 10% o boblogaeth y teigrod yn India!

Pennawd: Aled Thomas, y Rheolwr Ardal Leol, yn trafod rheoli coetiroedd gyda’r coedwigwyr o’r India.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: kim.burnham@forestry.gsi.gov.uk