Menu


Ailgylchu hen gobls i ddiogelu cronfa ddŵr

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
9 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14007

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bu peirianwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gwneud gwaith diogelwch ar gronfa ddŵr – gan ddefnyddio cobls a adenillwyd o strydoedd Bangor a Chaernarfon.

Buont yn cynllunio gorlifan newydd yng Nghronfa Ddŵr Llyn Goddionduon yng Nghoedwig Gwydyr ar ôl i Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru fynegi pryderon am yr argae.

Mae’r gronfa yn cyflenwi dŵr i wersyll hyfforddi’r Fyddin yng Nghapel Curig, lle mae milwyr a chadetiaid o bob rhan o Brydain a’r Almaen yn dod i gymryd rhan mewn ymarferion ym mynyddoedd, coedwigoedd ac afonydd Eryri.

Fodd bynnag, roedd arolwg a wnaed gan Asiantaeth yr Amgylchedd yn dilyn newidiadau i’r ddeddfwriaeth ar ddiogelwch cronfeydd dŵr yn awgrymu na allai’r gronfa a’r orlifan ymdrin â swm y dŵr mewn tywydd eithafol.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru a’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn gyfrifol ar y cyd am y gronfa, sy’n Ardal o Gadwraeth Arbennig – y dynodiad amgylcheddol uchaf yn Ewrop.

Aeth Peter Oxbury a Rory O’Donnell, peirianwyr sifil Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ati i ail-ddylunio’r argae er mwyn ei gwneud yn ddiogel a chadw ei nodweddion sensitif.

Yr ateb oedd adeiladu argae newydd wedi’i wneud o fasged wedi’i llenwi â cherrig, a elwir yn gaergawell, ac wedi’i selio â haenen o glai, o dan orlifan a wnaed o gobls a adenillwyd.

Meddai Gavin Queen, peiriannydd sifil gwledig Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Cobls gwenithfaen yw’r cerrig hyn, ac roeddynt ar un adeg yn palmantu strydoedd Bangor a Chaernarfon cyn iddynt gael eu disodli gan darmac.

“Roedd natur sensitif y safle yn golygu bod yn rhaid cynnal lefel y dŵr, a bu’n rhaid i ni ddefnyddio ein holl sgiliau proffesiynol i gwblhau’r gwaith i safon mor uchel.”

Yn ogystal â diogelu’r safle, adeiladodd y peirianwyr lwybr mynediad i’r gronfa, a fydd yn ei gwneud yn bosibl i’r cyhoedd fwynhau’r ardal.

Cymerodd bythefnos i gwblhau’r gwaith, a wnaed gan Mulcair, cwmni peirianneg sifil o ogledd Cymru.

Pennawd: O stryd i argae: yr orlifan newydd a adeiladwyd gyda chobls o strydoedd Bangor a Chaernarfon. 

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.
Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Mae gwersyll hyfforddi’r Fyddin yng Nghapel Curig yn cael ei redeg gan Frigâd 160 (Cymru), sef Brigâd Ranbarthol Cymru, sydd wedi’i lleoli yn Aberhonddu. Mae’n cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer hyfforddiant antur gan unedau o bob rhan o’r DU ac unedau sydd wedi’u lleoli yn yr Almaen. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Gadetiaid y Fyddin.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith ar y gronfa, cysylltwch â Gavin Queen ar 0300 068 0016, ffôn symudol 07901 670121, neu Rory O’Donnell ar 01341 592005, ffôn symudol 07824 362481.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: gavin.queen@forestry.gsi.gov.uk