Menu


Balchder gweddw wrth dderbyn anrhydedd coedwigaeth ar ran ei diweddar ŵr ‘ysbrydoledig’

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 AWST 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14863

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bu gweddw dyn a anrhydeddwyd ar ôl ei farwolaeth am ei gyfraniad eithriadol i goedwigaeth yng Nghymru yn sôn am falchder y teulu wrth iddi gasglu Medal Goffa Ian Forshaw.

Derbyniodd Fiona Campbell y wobr, a roddir bob dwy flynedd i goffáu cyn Gyfarwyddwr Comisiwn Coedwigaeth Cymru, a fu farw’n sydyn ym mis Medi 2007, ar ran ei diweddar ŵr, Peter Campbell.

Roedd Peter, a oedd yn byw ym Mhentrefelin, Llandeilo, yn ffigur ysbrydoledig drwy’r diwydiant yng Nghymru cyn ei farwolaeth annhymig yn 51 oed – bron flwyddyn i’r diwrnod y derbyniodd ei weddw’r wobr gan Jon Owen Jones, cadeirydd pwyllgor cenedlaethol Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Meddai Mrs Campbell, “Buasai Peter wedi bod yn hynod o falch o gael ei enwebu gan ei gydweithwyr proffesiynol.

“Mae’r teulu cyfan yn falch iawn ei fod wedi cael ei anrhydeddu yn y modd hwn. Roedd clywed, flwyddyn ond diwrnod ers ei farwolaeth, fod gan ei gydweithwyr feddwl mor uchel ohono yn gwneud pethau ychydig bach yn haws i ni ar adeg mor anodd.”

Cafodd Peter radd mewn coedwigaeth ym Mhrifysgol Bangor, ond roedd wedi dilyn llwybr lled anghonfensiynol yn ystod yr yrfa a’i gwnaeth yn un o’r ffigurau uchaf eu parch ym myd coedwigaeth yng Nghymru - bu ar ddyletswydd gyda’r Fyddin mewn mannau megis Gogledd Iwerddon, Gorllewin yr Almaen ac Ynysoedd y Falkland. 

Roedd yn Gapten gyda’r Magnelwyr Brenhinol cyn gadael y Fyddin i ymuno â Fountain Forestry yn ardal y Mers, swydd Henffordd, a gofynnwyd iddo sefydlu is-swyddfa yng ngorllewin Cymru ym 1994.

Roedd Peter yn gyfrifol am bortffolio masnachol o goedwigoedd ar draws de-orllewin Cymru, ynghyd ag ambell un yng nghanolbarth a gogledd Cymru, a chwe blynedd yn ddiweddarach fe sefydlodd ei fusnes ei hun yn Ffair-fach ger Llandeilo.

Yn ei amser hamdden, roedd wrth ei fodd yn casglu a lledaenu hadau o gartref a thramor, ond yr hyn a roddodd y boddhad mwyaf iddo oedd prynu’r coetir ger pentref Llangathen, Llandeilo y credai iddo gael ei anfarwoli gan Dylan Thomas yn Dan y Wenallt.

Ar ddiwedd y 1990au a blynyddoedd cyntaf yr 21ain ganrif, bu Peter yn brysur yn annog ac yn rhannu ei brofiad gyda phobl a oedd yn ystyried dod yn goedwigwyr. Aeth llawer ohonynt ymlaen i astudio rheolaeth coetir ac/neu i sefydlu eu busnesau eu hunain.

Yn ystod ei gyfnod gyda Fountain Forestry, ffurfiodd Gymdeithas Coedwigwyr Gorllewin Cymru, cymdeithas anffurfiol a oedd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn i rannu profiadau.

Meddai Chris Botting a fu’n gyfrifol, ar y cyd â Carl Bridges, am enwebu Peter ar gyfer y wobr, “Roedd parodrwydd Peter i roi yn hytrach na derbyn, yn ogystal â’i wybodaeth aruthrol am bob math o bethau (nid coedwigoedd a choed yn unig) yn ei wneud yn berson uchel iawn ei barch, y gallech bob amser droi ato am gyngor a chyfeillgarwch.

“Mae ei deulu, ei gyfeillion, ei gyd-goedwigwyr a’r diwydiant coedwigaeth ehangach yn teimlo’r golled ar ei ôl, ac mae’n briodol iawn ei fod yn cael ei anrhydeddu yn y modd hwn gan ei fod yn cefnogi popeth a oedd yn agos at galon Ian.”

Cyflwynir Medal Goffa Ian Forshaw, ynghyd â gwobr ariannol o £500, i’r person, grŵp neu fusnes sydd wedi llwyddo orau i ymgorffori’r rhinweddau hynny – rhagoriaeth ac arloesedd – a gyflwynodd Ian i goedwigaeth yng Nghymru. 

Cafodd yr enwebiadau eu barnu gan Judith Webb, y Comisiynydd Coedwigaeth, a Harry Fetherstonhaugh, Cyfarwyddwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Bu farw Peter Campbell yn Hosbis Tŷ Bryngwyn yn Llanelli ar yr 20fed o Orffennaf, 2010, ar ôl brwydro’n ddewr yn erbyn canser y gwddf.

Pennawd: Fiona Campbell gyda Medal Goffa Ian Forshaw, yng nghwmni Roger Nock (chwith), Cyfarwyddwr Cynorthwyol Anrhydeddus (Coedwigaeth) Sioe Frenhinol Cymru, a Jon Owen Jones, Comisiynydd Coedwigaeth Cymru. 

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Cafodd Medal Goffa Ian Forshaw ei chreu fel coffâd parhaol o gyfraniad sylweddol ac eang Ian i goedwigaeth, yn enwedig yn ystod ei gyfnod yng Nghymru.

Bydd y beirniaid yn chwilio am bobl, grwpiau neu fusnesau sydd wedi:

• gwneud gwahaniaeth i goetiroedd, gweithgareddau coedwig, y sector coedwigaeth neu’r diwydiant coed

• dod â chlod i ac wedi hybu enw da coedwigaeth, y diwydiant coed neu goetiroedd

• dangos arloesedd a/neu entrepreneuriaeth

• ennyn parch eu cymheiriaid. 

I gael rhagor o fanylion am y fedal, cysylltwch â Geralene Mills ar 0300 068 0300, e-bost: geralene.mills@forestry.gsi.gov.uk.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: geralene.mills@forestry.gsi.gov.uk