Menu


'Chwarae mentrus' yn dda i blant, yn ôl astudiaeth Ysgol Goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 TACHWEDD 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15719

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae plant yn debycach o ffynnu wrth fwynhau "chwarae mentrus" yn yr awyr agored, heb gael eu rhwystro gan ormod o oruchwyliaeth gan oedolion, yn ôl awgrym mewn adroddiad newydd.

Treuliodd arbenigwyr addysg flwyddyn gyfan yn astudio grŵp o 13 o blant o Ysgol Gynradd Meadowlane yng Nghaerdydd fel rhan o raglen Ysgol Goedwig i asesu sut mae’n coetiroedd yn gallu helpu eu datblygiad.

Daeth yr adroddiad i’r casgliad fod plant yn dda iawn am blismona’u hunain ac yn llawer tebycach o ddysgu o’r amgylchedd o’u cwmpas wrth gael chwarae heb ormod o ymyrraeth gan oedolion.

Meddai Cathy Velmans, Arweinydd Ysgol Goedwig gyda thȋm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Roedd y plant yn gwerthfawrogi’u hamser rhydd a chael hunan gyfeirio’u chwarae.

“Cafodd y ‘chwarae mentrus’ hyn ei reoli trwy drafod gyda'r plant a meithrin hunan reolaeth bositif.  Roedd y plant yn rheoli eu hymddygiad eu hunain.

“Yn aml roedd y plant i’w gweld yn plismona ffiniau anweledol ac yn chwarae o fewn clyw oedolion, a oedd ar gael i gadw golwg o bell ar y plant ac yn crwydro draw weithiau am sgwrs.”

Ar ddechrau’r rhaglen roedd y plant yn tueddu i gymryd rhan mewn gweithgareddau a oedd yn cael eu harwain neu'u cyfeirio gan staff y prosiect.  Pan oedden nhw’n cael amser rhydd, plismyn a throseddwyr oedden nhw’n ei chwarae’n aml.

Fodd bynnag, newidiodd hynny gryn dipyn yn ystod y flwyddyn a’u dewisiadau’n tueddu’n gynyddol at weithgareddau hunan gyfeirio wrth i ffiniau ymestyn ac iddyn nhw ddod yn fwy rhydd i ddewis fel yr oedd y rhaglen yn symud yn ei blaen.

“Roedd y plant i’w gweld a’u clywed yn treulio mwy o amser yn ymchwilio, archwilio a chyfranogi mewn gweithgareddau a gemau dychmygus,” meddai Cathy.

“Roedden nhw’n gallu dilyn eu diddordebau eu hunain wrth gael y dewis i gymryd eu penderfyniadau’u hunain ac felly’n cymryd mwy o ran yn eu profiadau dysgu."

Cafodd yr adroddiad ei baratoi gan ddefnyddio tystiolaeth a gofnodwyd gan y plant ar gamcorder.  Roedd y plant hefyd yn cynnal eu hasesiadau’u hunain o’u sesiynau Ysgol Goedwig - a oedd yn cael eu cynnal mewn coetiroedd ar gampws Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd – ond sy’n cael ei galw erbyn hyn yn Brifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Roedd Arweinwyr yr Ysgol Goedwig yn cymryd nodiadau’n wythnosol, yn arsylwi sut yr oedd y plant yn cysylltu â’r amgylchedd wrth i’r tymhorau newid ac yn cael mewnbwn gan yr athrawon a oedd â rhan yn y prosiect.

Mae’r adroddiad yn amau a ellir mesur hunan barch yn fanwl dros raglen Ysgol Goedwig ac yn amau hefyd allu gwyliwr i farnu ar hunan barch o gwbl.

Meddai’r cyd awdur Martin Cook, darlithydd yn y brifysgol ac Arweinydd yr Ysgol Goedwig, “Yn nhrafodaethau Ysgolion Coedwig, mae mesur pa mor dda y mae plentyn yn gallu defnyddio teclyn ar ddechrau rhaglen Ysgol Goedwig, a pha mor hyderus y mae wrth ddefnyddio’r teclyn erbyn y diwedd, yn fesur cyraeddadwy.

“Mae a yw llwyddo i ddefnyddio’r teclyn yn effeithio mewn gwirionedd ar hunan barch yn destun trafodaeth, oherwydd, os nad yw llwyddiant mewn tasg benodol yn bwysig i unigolyn, ni fydd yn effeithio ar ei hunan barch."

Gobeithir y bydd yr adroddiad yn ychwanegu ar y sail tystiolaeth sy’n tyfu i gefnogi manteision Ysgolion Coedwig – sy’n cael ei ymarfer yn eang yng ngwledydd Sgandinafia – ac yn darparu syniadau ac awgrymiadau i eraill sydd eisiau rhedeg rhaglenni estynedig Ysgol Goedwig.

Pennawd: Mae Megan, sy’n naw oed, yn mwynhau chwarae mwdlyd yn y goedwig.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3% y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo'r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: cathy.velmans@forestry.gsi.gov.uk