Menu


Plant yn helpu i greu coetir Plant! newydd yng Ngogledd-Ddwyrain Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14612

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae dros 400 o blant o dair ysgol yn Wrecsam wedi dod at ei gilydd i helpu i blannu coetir cymunedol newydd ar ystâd dai leol.

Bydd y coetir newydd yn creu “ysgyfant gwyrdd’ ar ystâd dai Parc Caia a hwn fydd y safle Plant! cyntaf yng ngogledd Cymru.

Prosiect o eiddo Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Plant! sy’n ceisio rhoi ymdeimlad o berchenogaeth o’r amgylchedd naturiol i blant a phobl ifanc. Cafodd ei lansio ym mis Rhagfyr 2007.

Mae’r prosiect, y mae ganddo bum safle yng Nghymru bellach, hefyd yn annog pobl ifanc a’u teuluoedd i fwynhau’r awyr agored a dysgu amrywiaeth o sgiliau, yn ogystal â gwella eu hiechyd corfforol a meddyliol.

Bu grwpiau cymunedol a phlant rhwng tair ac 11 oed o Ysgol Hafod-y-Wern, Ysgol Gynradd Gatholig Santes Anne a Meithrinfa Parc Caia yn torchi llewys ac yn helpu i greu beth fydd y coetir trefol mwyaf yng ngogledd Cymru.

Buont yn plannu coed a llwyni llydanddail fel derw, ynn, cyll a helyg ar safle 3.05 hectar (7.5 erw) a gâi ei ddefnyddio ar gyfer tirlenwi ar un adeg cyn cael ei gau yn y 1970au.

Meddai Rheolwr Project Plant!, Lajla Cash, “Bydd plannu mwy o goed yn ein helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac yn dod â manteision eraill, heddiw ac yn y dyfodol.”

Enillwyd cystadleuaeth i gael enw ar gyfer y coetir newydd gan Joseph Maloney o Ysgol Gynradd Gatholig Santes Anne, a gynigiodd yr enw Coed Cymunedol Caia. Bydd gan y coetir saith ardal wedi’u cysylltu gan lwybrau troed, ac enwir pob un gan ysgolion lleol.

Mae’r cynllun Plant! yn cael ei weithredu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, mewn partneriaeth â Choed Cadw.
Mae’n un o’r ymrwymiadau yn y rhaglen Cymru’n Un ac yn rhan o ymgyrch y Cynulliad i greu amgylchedd cynaliadwy.

Drwy blannu mwy o goed, nod Llywodraeth y Cynulliad yw creu Coedwig Genedlaethol Cymru a fydd yn helpu i liniaru newid yn yr hinsawdd gan fod y coed yn gweithredu fel suddfan carbon.

Meddai Sharon Daltrey, prifathrawes Ysgol Gynradd Gatholig Santes Anne, “Mae’r plant wedi mwynhau’r profiad cyfan yn fawr iawn. Maen nhw wedi meddwl am enw ar gyfer yr ardal ac wedi plannu coed, ac maen nhw wedi cael pleser mawr o fod yn rhan o brosiect cymunedol mor gyffrous.”

Mae’r safle yn eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn cael ei reoli ganddo. Mae’r safleoedd Plant! eraill i’w cael yng Nghoed Ysgubor Wen ger Tywyn, yng Nghoed Bryn Oer, ger Tredegar, Cefn Ila, ger Brynbuga, a Choedwig y Plant, a gaiff ei lansio cyn bo hir, yng Nghwm Garw, ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Penawdau

1. Kate Thomson, Swyddog Addysg CC Cymru, yn helpu disgybl o Feithrinfa Parc Caia i blannu coeden.

2. Keri Hargest o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn plannu coed gyda disgyblion o Ysgol Gynradd Gatholig Santes Anne.

3. Disgyblion a phennaeth Ysgol Hafod-y-Wern yn plannu coed llydanddail brodorol ym Mharc Caia.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Cafwyd y syniad gwreiddiol ar gyfer Plant! gan Natalie Vaughan, merch ysgol o Gaerdydd. Ysgrifennodd Natalie at Sue Essex, ei Haelod Cynulliad, yn awgrymu y gallai plannu coeden ar gyfer pob plentyn a enir yng Nghymru fod yn ffordd dda o gael pobl ifanc i feddwl am eu hamgylchedd a’u cyfrifoldeb dros ei ddiogelu.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn disgwyl plannu tua 32,000 o goed newydd bob blwyddyn – digon i lenwi bron 44 o gaeau rygbi.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rheoli’r prosiect Plant! ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r tîm yn darparu profiadau dysgu wedi’u seilio ar goetiroedd drwy Gymru gyfan, yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig, ac yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: lajla.cash@forestry.gsi.gov.uk