Menu


Codi’r gwaharddiad ar drwyddedau i dorri coed llarwydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 MEHEFIN 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14672

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gall perchenogion coetiroedd wneud cais i dorri coed llarwydd unwaith eto gan fod Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi codi ei waharddiad dros dro ar roi trwyddedau.

Bydd ceisiadau am drwyddedau yn dechrau cael eu prosesu eto o heddiw ymlaen (1 Mehefin). Roedd y gwaharddiad ar drwyddedau yn ystod misoedd y gaeaf yn rhan o’r ymdrechion i atal lledaeniad ffwng (Phytophthora ramorum) sy’n gallu lladd llarwydd.

Rhaid i goed llarwydd fod yn eu dail er mwyn gallu adnabod yr afiechyd a achosir gan y ffwng. Ond yn ystod y gaeaf, ar ôl i’r coed golli eu dail, mae’n anodd dweud a ydynt wedi’u heintio ai peidio.

Erbyn hyn mae nodwyddau newydd ar y coed a gellir adnabod unrhyw goed a heintiwyd cyn eu torri, a rhoi mesurau bioddiogelwch priodol yn eu lle i osgoi lledu’r afiechyd i goed neu blanhigion eraill.

Meddai Rachel Chamberlain, Rheolwr Gweithrediadau Grantiau a Rheoliadau, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Ar ôl ystyried sawl dewis y llynedd, fe benderfynwyd gosod gwaharddiad tymor-byr ar geisiadau am drwydded dorri lle’r oedd coed llarwydd yn bresennol.

"Cytunodd perchenogion coetiroedd â’r strategaeth a derbyniwyd chwe chais yn unig a oedd yn cynnwys llarwydd yn ystod y cyfnod hwn.

"Hoffwn ddiolch i berchenogion a rheolwyr coetiroedd fel ei gilydd am eu cydweithrediad ac fe alla i eu sicrhau y byddwn yn gwneud ein gorau glas i brosesu ceisiadau mor fuan â phosibl o ddechrau mis Mehefin."

Penderfynwyd ar y strategaeth yng Nghymru ar ôl i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Lloegr gyflwyno polisi ar y cyd mewn perthynas â phrosesu ceisiadau am drwyddedau torri llarwydd yn ystod misoedd y gaeaf.

Meddai Kath McNulty, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Cydffederasiwn y Diwydiannau Coedwigaeth (ConFor), "Bydd perchenogion coedwigoedd yn falch eu bod yn gallu gwneud cais am drwyddedau i dorri llarwydd.

"Dydy’r afiechyd ddim yn effeithio ar ansawdd y pren a does dim perygl y bydd pren llarwydd sydd wedi cael ei brosesu yn lledaenu’r afiechyd.

"Felly mae’n hanfodol i ni barhau i reoli’r coetiroedd pwysig hyn."

Pathogen sy’n debyg i ffwng yw Phytophthora ramorum ac mae’n lladd llawer o’r coed llarwydd y mae’n eu heintio. Ym Mhrydain, cafodd ei ddarganfod ar goed llarwydd gyntaf yn Ne-Orllewin Lloegr. Yna cafwyd hyd iddo ar larwydd mewn coetiroedd o eiddo Llywodraeth Cymru yn Ne Cymru ym mis Mehefin 2010.

Mae coed llarwydd Japaneaidd sydd wedi cael eu heintio yn cynhyrchu nifer uchel iawn o’r sborau sy’n lledaenu’r afiechyd – cryn dipyn yn fwy na’r nifer a gynhyrchir ar goed rhododendron – ac felly gall yr afiechyd effeithio’n gyflym ar nifer mawr o goed a llwyni.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr afiechyd ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth yn www.forestry.gov.uk/pramorum.

NODIADAU I OLYGYDDION

1. Mae Phytophthora ramorum (P. ramorum) yn ‘organeb cwarantîn’ o dan ddeddf yr Undeb Ewropeaidd, ac mae’n rhaid hysbysu’r awdurdodau perthnasol (y Comisiwn Coedwigaeth, Asiantaeth Ymchwil Bwyd a’r Amgylchedd (Fera), Llywodraeth Cynulliad Cymru neu Lywodraeth yr Alban os oes amheuaeth ei fod yn bresennol. Fe’i canfuwyd ym Mhrydain ar blanhigyn viburnum mewn meithrinfa yn 2002.

2. Gall P. ramorum ladd llawer o’r planhigion a heintir ganddo, ond mae’r symptomau yn gallu amrywio, gan ddibynnu ar y rhywogaeth. Ar goed llarwydd Japaneaidd (Larix kaempferi), mae’n achosi i flaenau’r cyffion wywo ac mae’r nodwyddau’n troi’n ddu ac yn disgyn cyn eu hamser. Gall cancrau lle mae rhesin yn gwaedu ymddangos ar y canghennau a rhan uchaf y boncyff. Mae coed llarwydd Japaneaidd a heintiwyd yn cynhyrchu nifer fawr o sborau sy’n lledaenu’r afiechyd – pum gwaith y nifer o sborau a gynhyrchir ar rhododendron – sy’n golygu bod y clefyd yn gallu effeithio’n gyflym ar nifer fawr o goed a llwyni.

3. Cafodd P. ramorum ei ddarganfod gyntaf ar goed llarwydd Japaneaidd ym Mhrydain Fawr yn 2009, yn Ne Orllewin Lloegr. Cafodd ei ganfod wedyn ar goed llarwydd yn Ne Cymru ym mis Mehefin 2010, mewn coetiroedd cyhoeddus yn Nyffryn Afan ger Port Talbot, yn Nyffryn Garw ger Pen-y-bont ar Ogwr ac ym Mro Morgannwg.

4. Mae llarwydd yn bren gwydn ac amlbwrpas sy’n gallu dygymod â’r newid rhwng amodau gwlyb a sych yn dda iawn, ac nid yw’n tueddu i bydru yn y ddaear. Mae galw amdano felly at ddefnydd awyr agored megis pyst ffensys, paneli ffensys, cladin ar gyfer waliau allanol, cychod, siediau a dodrefn, yn ogystal ag at ddefnydd dan do megis lloriau a sglodfwrdd. Mae’n bren hawdd ei staenio, ei drin a’i orffen.

5. Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed. Mae hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol. Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

CYSYLLTIAD I’R WASG

Mary Galliers - mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0300.