Menu


Gwobr ansawdd i ganolfan goedwig ar ei newydd wedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 MEDI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14046

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae canolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yng Ngarwnant wedi cael ei chydnabod gan Croeso Cymru am ansawdd y gwasanaeth a ddarperir ganddi -  wythnosau yn unig ar ôl iddi gael ei hail-agor yn swyddogol.

Mae’r ganolfan, sydd bum milltir o Ferthyr Tudful, wedi ennill gwobr Gwasanaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Atyniadau Ymwelwyr a roddir i atyniadau ymwelwyr, darparwyr llety neu weithgareddau sy’n cwrdd â’r safonau a osodir gan Croeso Cymru.

Mae’r ganolfan wedi prysur adennill ei lle yng nghalon y gymuned ers cael ei hadnewyddu’n sylweddol yn ystod y tair blynedd ddiwethaf.

Mae’r gydnabyddiaeth genedlaethol gan Croeso Cymru yn adlewyrchu popeth, yn amrywio o’r cyfleusterau ar y safle i’r cyfarchiad gan geidwaid coedwig Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Meddai Sam Detheridge, rheolwr y Ganolfan Ymwelwyr, “Rydym yn hynod falch ein bod wedi ennill y gwobrau hyn mor fuan ar ôl ail-agor. Rydym ni’n gwybod pa mor arbennig yw’r safle, ac mae’n braf gweld fod eraill o’r un farn.

“Mae’r wobr yn dangos ein bod yn cynnig gwasanaeth sy’n werth yr arian i bobl Cymru ac mae’n dyst i’r ffordd broffesiynol yr ydym wedi mynd ati i osod safonau uchel yng Ngarwnant.”

Roedd yna ddathlu dwbl yn y ganolfan pan gafodd Just Perfect Catering, sy’n darparu’r arlwy ym Mwyty’r Teras yn y ganolfan, Wobr Hylendid Arian.

Anaml iawn y bydd y wobr hon, a roddwyd gan awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf, yn cael ei chyflwyno i fusnesau newydd.

Mae cwmni Just Perfect Catering o Ben-y-bont ar Ogwr yn rhoi’r pwyslais ar fwyd lleol ac mae’n mynnu prynu cynnyrch sy’n cael ei gynhyrchu ddim mwy na 100 milltir i ffwrdd.

Hefyd, mae Louise Samuel, Cyfarwyddwr Just Perfect Catering, ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Fusnes De Cymru yng nghategori’r Entrepreneur Benywaidd.

Mae’r cyfleusterau eraill yng Ngarwnant yn cynnwys canolfan wybodaeth newydd, neuadd addysg a chyfleuster cynadledda.

Yn y goedwig o gwmpas y ganolfan ceir llwybrau troed wedi’u huwchraddio, gan gynnwys llwybr troed pob gallu – llwybrau beicio mynydd, parc beics, ardal chwarae antur a llwybr pos anifeiliaid.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y cyfleusterau yng Ngarwnant, cysylltwch â Sam Detheridge yn y ganolfan ymwelwyr ar 0300 068 0300 neu ewch i www.forestry.gov.uk/garwnant

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk