Menu


Rhoi strategaeth Coetiroedd i Gymru ar waith

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
3 MAWRTH 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13364

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Heddiw, [Mercher 3ydd Mawrth] mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyhoeddi cynllun gweithreduCoetiroedd i Gymru,sy’n disgrifio beth y mae angen ei wneud dros y pum mlynedd nesaf er mwyn cymryd rhai o’r camau tuag at gyflawni canlyniadau’r strategaeth 50 mlynedd ar gyfer coed a choetiroedd.Coetiroedd i Gymruyn nodi’r cyfraniad sylweddol y gall coetiroedd a choed ei wneud i sicrhau manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ac i fynd i’r afael ag effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Ar ffermydd y mae llawer o’r coetiroedd yng Nghymru nad ydynt yn cael eu rheoli, ond trwy ddechrau eu rheoli, bydd y perchnogion yn elwa ar gael mwy o goed i’w ddefnyddio ar y fferm, gan gynnwys coed i’w ddefnyddio fel tanwydd.

Yn ogystal, bydd cyflwr amgylcheddol y coetiroedd hyn yn gwella, gan arwain at fwy o fanteision trwy’r adnoddau eraill sy’n cael eu cynnig ganddynt, fel rheoli dŵr.

Datblygwyd y cynllun gweithredu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth y Cynulliad.

Hefyd yn y cynllun, ceir camau gweithredu a fydd yn annog defnyddio coed i helpu i reoli llifogydd, ac yn cyflwyno mwy o goed i amgylcheddau trefol lle y byddant yn creu cysgod ac yn gwella draenio yn ogystal gwneud trefi a dinasoedd yn lleoedd mwy deniadol.

Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys camau i gynyddu’r galw am bren a chynnyrch eraill y coetiroedd. Bydd mwy o alw am bren yn cynnal ac yn ehangu’r diwydiant coedwigoedd a’r sector busnes a’i gyfraniad i economi Cymru.

Yn ogystal, mae’n rhoi sylw i’r ffordd y gall coed gael eu defnyddio yn lle deunyddiau fel dur a choncrid y mae angen mwy o ynni i’w cynhyrchu. Bydd hyn yn helpu i leihau l troed carbon y wlad gan y gallai coed storio carbon am gannoedd o flynyddoedd neu fwy.

Meddai Elin Jones, y Gweinidog dros Faterion Gwledig:"Mae’r strategaeth uchelgeisiol hon yn cydnabod y gall coetiroedd a choed sicrhau mwy o fanteision os bydd camau mentrus yn cael eu cymryd.

"Mae coetiroedd a choed yn darparu’r cynnyrch amlwg fel pren neu safleoedd ar gyfer gweithgareddau hamdden, wrth gwrs, ond maen nhw hefyd yn cynnig gwasanaethau llai amlwg fel ffyrdd o’n helpu i ymdopi ’r newid yn yr hinsawdd ac i ddiogelu adnoddau’r pridd a dŵr.

"Beth sy’n eu gwneud mor werthfawr yw bod modd iddyn nhw ddarparu nifer fawr o’r gwasanaethau hyn ar yr un pryd.

"Drwy fynd ati i weithredu’r cynllun hwn, ein nod yw cynyddu gorchudd coetir Cymru a chynyddu’r amrywiaeth o rywogaethau’r coed yn y coetiroedd hyn, gan eu gwneud yn fwy gwydn i’w helpu i wrthsefyll effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

"Mae gan goetiroedd lleol gymaint i’w gynnig – cyfleoedd ar gyfer mwynhau gweithgareddau hamdden, gwella iechyd a lles, ar gyfer dysgu a datblygu sgiliau, cefnogi busnesau bach a datblygu cymunedau lleol."

Bydd amrywiaeth eang o gyrff o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn helpu i roi’r camau sydd yn y cynllun gweithredu ar waith.

NODIADAU I OLYGYDDION

Gellir gweld y Cynllun Gweithredu yn y lle cyntaf ar-lein yn: www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-82RN8E (Saesneg) a www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-82xey9 (Cymraeg) ac mae fformatau eraill (Braille, llythrennau bras, ag ati) ar gael drwy gysylltu Jane Holloway ar jane.holloway@forestry.gsi.gov.uk neu 0300 068 0300.

Strategaeth 50 mlynedd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer coetiroedd a choed yw Coetiroedd i Gymru. Wedi 'i gyhoeddi gyntaf yn 2001, adolygwyd Coetiroedd i Gymru a'i ail lansio ym mis Mawrth 2009 yn dilyn ymgynghori helaeth 'r cyhoedd. Mae'r strategaeth yn nodi gweledigaeth a chyfres o 20 canlyniad sy'n dangos sut y gall y buddion yma cael eu mwyhau. Gellir ei gweld yn: http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-7GDE7A

Ers ei gyhoeddi yn 2001 mae gwaith sylweddol wedi ei wneud i gyflawni nodau'r strategaeth gyntaf, ac fe gyhoeddwyd adroddiad cynnydd 5 mlynedd yn 2006, a gellir ei weld drwy ddilyn y ddolen isod: http://www.forestry.gov.uk/pdf/Welshversion1-160copy.pdf/$FILE/Welshversion1-160copy.pdf

Mae'r cynllun gweithredu hwn yn gosod ger bron gweithgareddau allweddol y bydd angen ymgymryd hwy i symud ymlaen a chyflawni 20 canlyniad y strategaeth. Mae'n egluro beth y bydd yn rhaid ei wneud a phwy sy'n gyfrifol am arwain pob gweithred.

Gan adeiladu ar y cynnydd a wnaed ers 2001a chan gynnwys polisau a rhaglenni ychwanegol, megis Cymru'n Un a'r Strategaeth Amgylcheddol, mae'r cynllun gweithredu hwn yn edrych ymlaen dros y pum mlynedd nesaf.

Datblygwyd Cynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Canlyniadau Strategaeth Coetiroedd i Gymru

Fydd camau gweithredu yn y Cynllun yma'n gymorth at gyflawni'r 20 canlyniad Coetiroedd i Gymru sydd wedi'u grwpio o dan y pum thema strategol; Coetiroedd a Choed Cymru; Ymateb i Newid Hinsawdd; Coetiroedd i Bobl; Sector coedwigoedd cystadleuol ac integredig; Ansawdd yr Amgylchedd.

Y canlyniadau yw:

Coetiroedd a choed Cymru

1. Mwy o goetiroedd a choed i’w rheoli’n gynaliadwy

2. Sicrhau bod ecosystemau coetiroedd yn iach a gwydn

3. Coetiroedd i’w haddasu fwy i gyflawni ystod o fuddiannau

4. Gorchudd coetiroedd Cymru i gynyddu

5. Rheolaeth coetiroedd a choed i fod yn fwy cysylltiedig defnyddiau eraill ar dir

6. Coetiroedd a choed trefol i gyflawni ystod lawn o fuddiannau

Ymateb i newid hinsawdd

7. Coetiroedd Cymru i gyfrannu at leihau l troed carbon Cymru

Coetiroedd i Bobl

8. Mwy o gymunedau i elwa ar goetiroedd a choed

9. Mwy o bobl i fwynhau buddiannau dysgu gydol oes coetiroedd a’u cynhyrchion

10. Mwy o bobl yn byw bywydau iachach o ganlyniad i’w defnydd a’u mwynhad o goetiroedd

11. Mwy o bobl yn elwa ar fentrau sy'n gysylltiedig choedwigoedd

Sector coedwigoedd cystadleuol ac integredig

12. Mwy o goed wedi tyfu yng Nghymru i’w defnyddio yng Nghymru

13. Y sector coedwigoedd i’w integreiddio’n well a bod yn fwy cystadleuol.

Cefnogi economi Cymru

14. Cynyddu’r defnydd ar bren fel adnodd adnewyddadwy allweddol

15. Gweithlu ffyniannus, medrus yn y sector coedwigaeth

Ansawdd yr amgylchedd

16. Rheoli coetir i gyflawni safonau uchel o stiwardiaeth amgylcheddol

17. Coetiroedd a choed o werth cadwraeth arbennig dan reolaeth ffafriol

18. Cefnogi bioamrywiaeth coetiroedd a chael coetiroedd brodorol dan reolaeth ffafriol

19. Coetiroedd a choed i wneud cyfraniad cadarnhaol i gymeriad tirwedd arbennig Cymru ac i safleoedd o bwysigrwydd treftadaeth a diwylliant

20. Coetiroedd a choed newydd a phresennol i gyfrannu at reoli dŵr a phridd.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk neu 0300 068 0300.

Os am gynnig am gyfweliad gyda'r Gweinidog Materion Gwledig, cysylltwch Martyn Williams yn Swyddfa'r Wasg Llywodraeth Cynulliad Cymru ar 029 2089 8169 neu martyn.williams@wales.gsi.gov.uk