Menu


Plant yn gosod meincnod ar gyfer cylch bywyd coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
21 EBRILL 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13522

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gwnaeth dwy fainc a gyflwynwyd i ysgol yn Llandudno sbarduno plant i fynd ar daith o Goedwig Gwydyr dan orchudd eira draw at Felin Lifio Ystad Mostyn ger Y Fflint.

Cafodd y plant, sy’n mynychu Ysgol Bodafon, olwg y tu l i’r llenni ar gylch bywyd cyflawn ein coedwigoedd a dysgu sut y mae coed yn adnodd adnewyddadwy ac iddo lawer o ddefnyddiau.

Yng nghwmni Helen John, Swyddog Addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru ymwelodd tua 30 o blant rhwng 9 ac 11 oed rhan o’r goedwig sy’n eiddo i’r Cynulliad ychydig uwchben Penmachno, a chawsant y cyfle i weld y tu mewn i beiriant cynaeafu gwerth 250,000 sy’n torri’r coed i lawr.

Dilynwyd hyn gan ymweliad ag Ystad Mostyn, lle dangoswyd hwy o amgylch Neuadd Mostyn gan Richard Davies, Coedwigwr yr Ystad, y cynhyrchir yr ynni ar ei chyfer gan fiodanwydd o goed a dyfir ar yr ystd, a dangoswyd i’r plant llawer o’r defnyddiau a wneir o bren yn y felin lifio.

Cyn yr ymweliadau hyn, roedd y plant wedi cymryd rhan yng ngham cyntaf y cylch diddiwedd o goedwigaeth pan wnaethant blannu 20 o goed llydanddail o amgylch y meinciau ger man dysgu awyr agored ar dir yr ysgol, a thrwy wneud hynny ddarganfod mantais arall o goed – darparu lloches rhag yr elfennau a chysgod rhag yr haul.

Gwnaed y meinciau a sbardunodd y daith ddarganfod hon gan weithiwr coed lleol yn defnyddio coed brodorol lleol. Trefnwyd y daith gan Helen ac fe’i cyllidwyd gan Fenter Addysg y Coed.

Galluogodd y profiad i’r plant gwblhau eu prosiect coed am loches, gan gyffwrdd llawer o feysydd a geir yn y cwricwlwm fel Iaith (trafodaeth a chwestiynau), Gwyddoniaeth (ymdrin phethau byw a’u hadnabod) a Mathemateg (trefnu lle rhwng coed).

Dywedodd Raymond Miles, y pennaeth, bod yr ymweliadau wedi bod yn brofiad dysgu gwerthfawr i’r plant a’u bod wedi helpu cyflwyno’r cysyniad o ddatblygiad cynaliadwy mewn ffordd ddealladwy.

Dywedodd, "Trwy gyfrwng Menter Addysg y Coed, mae’r plant wedi gallu cael gwersi o’r byd gwirioneddol na fyddai’n bosibl iddynt eu cael mewn ystafell ddosbarth.

"Mae angen ysgogi plant i’w helpu i ddysgu ac wedi iddynt ddychwelyd dywedodd llawer ohonynt mai’r ymweliad ’r safle cynaeafu oedd y daith ysgol orau roeddent wedi’u cael erioed."

Yn ogystal gweld peiriant cynaeafu yn torri rhai coed i lawr yn ystod eu hymweliad choedwig a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, dysgodd y plant am fesur coed, diogelwch safle, diogelu’r pridd matiau malurion a sut y pentyrrir coed.

Dywedodd Helen John, y Swyddog Addysg, "Rhoddodd yr ymweliadau brofiad ymarferol i’r plant o’r broses gyflawn o reoli coedwigoedd yn gynaliadwy, o blannu coed yr holl ffordd at y cynnyrch coed terfynol.

"Cynorthwyodd yr ymweliadau'r plant i ddeall pe rheolir coedwigoedd yn gyfrifol, gallant gynnig swyddi, cartrefi i fywyd gwyllt, lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd a’n cyflenwi ni chynhyrchion pren o ansawdd uchel."

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae tm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn darparu profiad dysgu seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, ac mae’n cefnogi datblygiad a darpariaeth Ysgol Goedwig ac yn ogystal, mae’n hyrwyddo Menter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid. – y Cyngor Astudiaethau Maes, Coed Cadw, Groundwork, y Cyngor Coed, y Fforwm Cludo Coed, Cydffederasiwn y Diwydiannau Coedwig a’r Ymddiriedolaeth Brydeinig dros Wirfoddolwyr Cadwraeth.

Rhwydwaith o bobl sydd diddordeb ym mhob agwedd ar ddysgu’n seiliedig ar goetiroedd yw’r Fenter Addysg Goedwig (MAG): Mae’n dwyn ynghyd athrawon, ymarferwyr Ysgol Goedwig, cynrychiolwyr o’r diwydiant coed ac addysgwyr amgylcheddol. Ei nod yw cynyddu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o botensial amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd o goed, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, wrth ddarparu buddion o ran lles emosiynol a chorfforol.

Ceir 22 o grwpiau clwstwr lleol MAG yng Nghymru. Mae Ysgol Bodafon yn aelod o grŵp clwstwr MAG Egin Conwy. Am fwy o wybodaeth ewch i www.foresteducation.org . Am wybodaeth am Grŵp Clwstwr MAG Egin Conwy, ewch i http://www.foresteducation.org/local_groups.php?id=117 .

Am fwy o wybodaeth am goetiroedd ar gyfer dysgu yng ngogledd Cymru, cysylltwch thm Coetiroedd ar gyfer Dysgu ar 0300 068 0300.

Ymholiadau gan y cyfryngau i Clive Davies, Swyddog Gwybodaeth, Comisiwn Coedwigaeth Cymru, ar 0300 068 0061, ffn symudol 07788 190922.

e-mail: helen.john@forestry.gsi.gov.uk