Menu


Annog datblygwyr tai i holi cyn torri coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 MAWRTH 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15346

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae datblygwyr tai yn cael eu hannog i holi a oes angen trwydded cyn torri coed wrth godi tai newydd - hyd yn oed ar ôl cael caniatâd cynllunio amlinellol.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n rhybuddio, yn dilyn achos llys pan fu’n rhaid i gwmni dalu mwy na £10,000 ar ôl cyfaddef torri 24 o goed dail llydan heb ganiatâd yn ardal Bangor.

Mae’r Comisiwn yn annog datblygwyr i ddod yn gyfarwydd â gofynion y Ddeddf Coedwigaeth, sy’n rheoli torri coed, a chadw eu hunain allan o’r llysoedd.

Meddai Richard Siddons, Pennaeth Gwasanaethau Coedwigaeth Cymru, “Mae’r Ddeddf yn cydnabod mai ychydig iawn o eithriadau sydd yna ble nad yw’n berthnasol, ond sy’n cynnwys tir sydd wedi cael caniatâd cynllunio llawn gan yr awdurdod cynllunio lleol.

“Ond nid yw’r eithriad yn cynnwys tir sydd ond wedi cael caniatâd cynllunio amlinellol, yn unig neu dir sy’n cael ei ddangos ar gyfer codi tai mewn cynllun datblygu trefol neu leol gan awdurdod lleol."

Yn ogystal â chael dirwy drom a record droseddol, gellir gorchymyn unrhyw un sy’n ei gael yn euog o dorri’r Ddeddf i ail blannu coed yn lle’r rhai a gafodd eu torri.

Ar ôl ei gael yn euog o dorri coed yn anghyfreithlon yng ngogledd Cymru, cafodd y cwmni dirwy o £1,800, ei orchymyn i dalu £4,000 o gostau'r erlyniad a £5,000 o iawndal am werth amwynder y coed a dorrwyd, yn ogystal â gordal dioddefwr o £15, cyfanswm o £10,815.

Rhoddodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru Rybudd Ail Stocio ar y safle yn gofyn i’r tirfeddiannwr ail blannu 120 o goed dail llydan cymysg erbyn canol 2013.

Gallai peidio â chydymffurfio ag amodau’r Rhybudd Ail Stocio arwain at Rybudd Gorfodaeth a dirwy o hyd at £5,000.

Meddai Richard, “Yn yr achos diweddaraf, doedd y datblygwr ddim yn gwybod am ofynion y Ddeddf Coedwigaeth. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr fod tirfeddianwyr a datblygwyr yn deall bod yn rhaid iddyn nhw holi a oes angen trwydded torri coed cyn dechrau ar unrhyw waith.

“Mae strategaeth ‘Coetiroedd i Gymru’ Llywodraeth Cymru’n cydnabod gwerth coed mewn mannau trefol a lled drefol ac rydyn ni eisiau gweithio gydag awdurdodau lleol i sicrhau eu bod yn ystyried manteision amgylcheddol coed mewn canllawiau cynllunio a rheoli datblygu yn y dyfodol."

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi ymchwilio i wyth achos o ddatblygwyr yn cael eu hamau o dorri coed yn anghyfreithlon. O’r wyth, aeth un achos i’r llys a rhoddwyd Rhybudd Ail Stocio, cafodd tri Rhybudd Ail Stocio heb eu herlyn ac anfonwyd llythyrau o rybudd at y pedwar arall.

Mae’r math yma o drosedd yn dod yn fwy cyffredin mewn safleoedd sy’n agos at fannau trefol mawr yng nghymoedd de Cymru.

Llun: Anogir datblygwyr tai i holi a oes angen trwydded cyn torri coed.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae Tȋm Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rheoli torri coed ac yn cyflwyno trwyddedau. Os ydych yn ansicr a ydych angen trwydded, cysylltwch â’r swyddfa Comisiwn Coedwigaeth Cymru agosaf am arweiniad neu ffoniwch y Ganolfan Gyswllt ar 0300 068 0300 a gofyn am gyngor gan y Tȋm Grantiau a Rheoliadau.

Gellir dirwyo hyd at £2,500 neu ddwywaith gwerth y coed am dorri coed yn anghyfreithlon.

Gallwch dorri hyd at bum metr ciwbig o goed ar eich eiddo heb drwydded mewn unrhyw chwarter calendr, cyn belled nad oes dim mwy na dau fetr ciwbig yn cael ei werthu.

Mae eithriadau’n cynnwys torri coed ffrwythau, coed yn tyfu mewn gardd heb Orchymyn Cadw Coed awdurdod lleol, perllan, mynwent neu fan agored cyhoeddus, torri coed peryglus neu goed sy'n niwsans, torri unrhyw goed angenrheidiol rhag i bla neu afiechyd cwarantin ledaenu. Mae rhestr lawn o eithriadau yng nghanllaw’r Comisiwn Coedwigaeth, Tree Felling: Getting Permission, Ebrill 2007.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.
Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: chris.botting@forestry.gsi.gov.uk