Menu


Coedwigwr yn ennill cymhwyster A1

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
26 MAI 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13642

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae rheolwr coedwigaeth o Ddyffryn Gwy wedi profi ei fod yn gymwys i asesu coedwigwyr dan hyfforddiant drwy ennill cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Richard Gable yw Rheolwr Ardal Leol Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn Nyffryn Gwy ac mae’n gweithio o Gas-gwent yn Sir Fynwy. Bu’n gweithio gyda staff o Goleg Gwent a gwiriwr allanol i ennill y Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) Aseswr A1 mewn Coed a Phren.

Yn awr, yn ogystal â rheoli coetiroedd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Nyffryn Gwy, mae Richard wedi ymgymryd â rôl Aseswr NVQ mewnol ar gyfer prentisiaid dan Gynllun Prentisiaeth Fodern Sylfaenol Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Yn y rôl newydd hon, bydd Richard yn sicrhau bod prentisiaid yn dangos bod ganddynt y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i gwrdd â’r safonau a’r meini prawf sydd eu hangen i ennill y cymhwyster NVQ Lefel 2 mewn Coed a Phren.

Meddai Richard, "Mae’r Cynllun Prentisiaeth Fodern Sylfaenol wedi rhoi cyfle i bobl ifanc yng Nghymru ennill profiad yn y diwydiant coedwigaeth ac rydw i’n hynod falch o fod yn rhan o’r broses hon."

Dywedodd Hayley Evans, Swyddog Adnoddau Dynol gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, "Bydd Richard yn gaffaeliad mawr i’n cynllun prentisiaeth a gafodd ei sefydlu y llynedd i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn y sector coedwigaeth.

"Mae gan Richard gyfoeth o wybodaeth am goedwigaeth ac mae’n frwd dros ddysgu a datblygu, ac roedd felly yn ddewis amlwg ar gyfer rôl aseswr NVQ."

Sefydlwyd y Cynllun Prentisiaeth Fodern Sylfaenol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yn 2009. Mae pob lle ar y cynllun wedi’i gymryd ar hyn o bryd, ond byddwn yn rhoi manylion lleoliadau yn y dyfodol yn www.forestry.gov.uk/wales.

Pennawd ar gyfer y llun: Richard Gable (chwith) yn derbyn ei ddyfarniad Aseswr A1 gan Clive Gadd o Goleg Gwent

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: richard.gable@forestry.gsi.gov.uk