Menu


Afiechyd marwol yn lledu i larwydd yng Nghymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
14 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13688

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae arbenigwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ceisio ffrwyno brigiad o Phytophthora ramorum (P. ramorum) ymysg larwydd Japan yn ne Cymru.

Mae P. ramorum yn bathogen sy’n debyg i ffwng sy’n lladd y rhan fwyaf o goed y mae’n llwyddo i’w heintio. Daethpwyd o hyd iddo ar larwydd Japan yn ne-orllewin Lloegr y llynedd. Y brigiad mewn coetiroedd yng Nghwm Afan, ger Port Talbot, Cwm Garw, ger Pen-y-bont ar Ogwr, a Bro Morgannwg yw’r tro cyntaf iddo gael ei ddarganfod ar larwydd rhywle arall ym Mhrydain Fawr.

Dywedodd Richard Siddons, Pennaeth Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru,

"Yn debyg i unrhyw fygythiad i’n coed a choedwigoedd, mae darganfod Phytophthora ramorum ar larwydd Japan yn ne Cymru yn ddatblygiad sy’n peri gofid.

"Darganfuwyd yr afiechyd yma yn dilyn gwneud arolygon o’r awyr, a chadarnhaodd archwiliadau dilynol a phrofi samplau fod larwydd Japan o bob oed wedi dal yr haint.

"Hyd yma yng Nghymru, rydyn ni wedi ei ddarganfod dim ond mewn coetiroedd sy’n cael eu rheoli gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

"Fodd bynnag, mae ein harolygon yn dangos bod y sefyllfa’n newid yn gyflym ac mae’n debygol y bydd yr haint wedi lledu’n ehangach.

"Rydyn ni’n benderfynol o leihau effeithiau’r afiechyd hwn ar goetiroedd, a bydd cefnogaeth perchnogion coetiroedd o ran chwilio am arwyddion cynnar o’r haint yn allweddol i gyflawni hynny."

Tan y llynedd, roedd llai na 100 o goed ym Mhrydain wedi’u heintio ers i P. ramorum gael ei weld yma am y tro cyntaf ar gorswigen mewn meithrinfa yn 2002. Ers hynny, mae wedi effeithio’n bennaf ar rywogaethau llwyni, megis rhododendron a’r gorswigen, a’r llusen, sy’n blanhigyn ecolegol bwysig sy’n tyfu ar y llawr ac sy’n gyffredin yng nghoetiroedd a rhostiroedd Prydain.

Darganfyddiad yr afiechyd ar larwydd yn ne-orllewin Lloegr yn 2009 oedd y tro cyntaf yn y byd i ni weld haint P. ramorum ar rywogaeth o goniffer a dyfwyd yn fasnachol. Ar ôl dilyn cyngor gwyddonol, cychwynnodd Comisiwn Coedwigaeth Lloegr ar raglen o dorri’r coed heintus i lawr ac ystod o fesurau bioddiogelwch.

Mae rhaglen weithredu debyg ar waith yng Nghymru erbyn hyn, ac mae mesurau bioddiogelwch yn eu lle i leihau lled yr haint mewn pridd neu ar nodwyddau larwydd, pobl, cerbydau, offer a phren.

Mae’r gwaith helaeth o dorri coed larwydd heintus yn ne Cymru ar fin dechrau ac mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn gweithio gyda phroseswyr pren ac eraill i sicrhau bod mesurau bioddiogelwch yn eu lle i ganiatáu i foncyffion o’r coed heintus gael eu symud i felinau a’u trosi’n bren.

Dywedodd Richard Siddons fod Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cymryd y brigiad yn ne Cymru o ddifrif.

"Ar y cyd â’n cydweithwyr yn yr Asiantaeth Ymchwil Coedwig, Fera a Llywodraeth Cynulliad Cymru, rydyn ni wedi gweithredu’n gyflym i bennu union faint yr ardal heintus a chymryd camau i ffrwyno unrhyw lledaeniad pellach.

"Rydyn ni’n erfyn ar bawb sy’n gweithio yn y coedwigoedd dan sylw neu sy’n ymweld â nhw i’n helpu ni trwy gadw at rai rhagofalon bioddiogelwch call, er mwyn sicrhau nad ydyn nhw’n lledu’r pathogen yn ddiofal ar eu hesgidiau cerdded, teiars beiciau neu gerbydau, offer neu beiriannau. Bydd arwyddion ger mynedfeydd coedwigoedd yn sôn wrth bobl beth sydd angen iddyn nhw ei wneud.

"Yn seiliedig ar wybodaeth ein gwyddonwyr o batrymau tywydd rhanbarthol a sut mae’r afiechyd yn lledu mewn niwl, glaw a llif awyr, gobeithiwn y gallwn ei ffrwyno o fewn de-orllewin Lloegr a de Cymru, mewn rhanbarth sy’n dod i ben yn fras yn y gogledd ger ffordd yr A44 yng nghanolbarth Cymru ac yn y dwyrain ger draffordd yr M5."

Ceir gwybodaeth bellach am P. ramorum ar ffeithlen holi ac ateb ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth www.forestry.gov.uk/pramorum.

Dylai perchnogion neu reolwyr coetiroedd yng Nghymru sy’n amau bod eu coed wedi’u heintio roi gwybod i Swyddfa Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clawdd Newydd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2NL, ffôn: 0300 068 0300, e-bost: bww.ts@forestry.gsi.gov.uk

NODIADAU I OLYGYDDION:

Phytophthora ramorum

Mae Phytophthora ramorum (P. ramorum) yn organedd ‘cwarantin’ o dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd ac mae’n rhaid hysbysu’r Comisiwn Coedwigaeth o’i bresenoldeb ar goed neu mewn coetiroedd. Darganfuwyd ef am y tro cyntaf ym Mhrydain yn 2002 ar gorswigen mewn meithinfa.

Mae P. ramorum yn achosi’r afiechyd a elwir "marolwaeth sydyn derw" yn yr UDA, lle mae wedi lladd miliynau o goed derw a sudd rhisgl brodorol. Fodd bynnag, mae ei lysenw Americanaidd yn gamenw yma ym Mhrydain, lle mae profion labordy wedi dangos bod ein dwy rywogaeth frodorol, derw digoes a choesynnog, yn llawer mwy gwydn. Dim ond un goeden dderw digoes ym Mhrydain a gadarnhawyd wedi’i heintio â P. ramorum.

Ni ddylid drysu rhwng P. ramorum a dirywiad gwyllt y dderw (acute oak decline – AOD), sy’n afiechyd gwahanol sy’n effeithio ar goed derw yng Nghanolbarth Lloegr, rhannau o Gymru a de-ddwyrain Lloegr, lle mae’n debyg bod rhywogaeth newydd ei darganfod o facteriwm ynghlwm.

Mae P. ramorum yn lladd y rhan fwyaf o goed y mae’n llwyddo i’w heintio, ond mae symptomau’n amrywio yn dibynnu ar fath o goeden neu lwyn. Ar goed larwydd Japan (Larix kaempferi), mae’n peri i flaenau blagur wywo ac mae’r nodwyddau’n troi’n ddu ac yn gollwng cyn amser. Gall nifer o gancrau sy’n gwaedu resin ymddangos ar frigau a’r uwch foncyff. Mae larwydd Japan heintus yn cynhyrchu niferoedd arbennig o uchel o’r sborau sy’n lledu’r afiechyd – pum gwaith y lefel sy’n cael ei chynhyrchu ar y rhododendron – sy’n golygu y gall yr afiechyd effeithio ar nifer fawr o goed yn gyflym.

Nid oes tystiolaeth bod P. ramorum wedi heintio unrhyw goed larwydd Ewropeaidd (Larix decidua) na choed larwydd hybrid (Larix x eurolepsis), sef y ddwy rywogaeth arall o larwydd sy’n tyfu ym Mhrydain, ond mae’r rhywogaethau hyn yn cael eu goruchwylio’n ofalus hefyd.

Gall P. ramorum gael ei ledu ar esgidiau, teiars cerbydau, offer a pheiriannau sydd wedi cael eu defnyddio mewn coedwigoedd heintus neu wrth symud planhigion heintus. Gall gael ei ledu gan y glaw, mewn niwl neu lif awyr, ac mae gwyddonwyr yn Ymchwil Coedwig, cangen ymchwil wyddonol y Comisiwn Coedwigaeth, yn credu mai dyma’r llwybr mwyaf tebygol ar gyfer heintiau larwydd Japan.

Yn ne-orllewin Lloegr, mae P. ramorum wedi effeithio ar gymysgedd o goedwigoedd y Comisiwn Coedwigaeth a rhai preifat.

Ni ddarganfuwyd P. ramorum ar unrhyw goed yn Yr Alban.

Larwydd Japan

Nid oes ffigyrau cyflawn ar gael ar gyfer nifer y coed larwydd Japan ond mae’r tair rhywogaeth yn cwmpasu rhyw 134,000 hectar ym Mhrydain, neu ryw 5 y cant o’n coetiroedd cyfan. Mae ffigyrau gwledydd unigol fel a ganlyn:

 • Cymru – 23,000ha / 8 y cant;
 • Lloegr – 43,000ha / 4.3 y cant;
 • Yr Alban – 65,000 ha / 5.1 y cant.
 • (I drosi hectarau yn erwau, lluoswch gan 2.47)

Mae’r larwydd yn bren gwydn, hyblyg sy’n goddef newidiadau rhwng tywydd gwlyb a sych yn dda iawn, ac mae’n gwrthod pydru pan gaiff ei roi yn y pridd. Mae galw amdano felly ar gyfer defnyddiau awyr agored, megis pyst ffensys, paneli ffensys, cladin waliau allanol, cychod, siediau a dodrefn, ynghyd â defnyddiau dan do, megis lloriau ac asglodfwrdd. Mae’n hawdd ei staenio, ei naddu a’i orffen.

Cyngor i berchnogion neu reolwyr coetiroedd

Dylai perchnogion neu reolwyr coetiroedd sy’n amau bod eu coed wedi’u heintio roi gwybod i’r cyrff canlynol:

 • yng Nghymru – swyddfa Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clawdd Newydd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2NL, ffôn: 0300 068 0300, e-bost: bww.ts@forestry.gsi.gov.uk;

 • yn ne-orllewin Lloegr – swyddfa ranbarthol de-orllewin Lloegr Comisiwn Coedwigaeth Lloegr, Mamhead Castle, Mamhead, ger Caerwysg, Dyfnaint EX6 8HD; ffôn: 01626 890666; e-bost: fc.sweng.cons@forestry.gsi.gov.uk;

 • mewn coetiroedd rhywle arall – Gwasanaeth Iechyd Planhigion y Comisiwn Coedwigaeth plant.health@forestry.gsi.gov.uk; ffôn: 0131 314 6414;

 • coed nad ydynt yn rhan o goetiroedd, megis y rheiny mewn gerddi a pharciau ac ar strydoedd a thir fferm – Gwasanaeth Ymgynghori Diagnosteg Afiechydon Ymchwil Coedwig ar ddas@forestry.gsi.gov.uk; ffôn: 01420 23000.  

LLUNIAU:

Mae lluniau ar gael os cysylltwch â’r cysylltiadau cyfryngau uchod. Mae’r rhain yn cynnwys lluniau o goed heintus, lluniau manwl o nodwyddau heintus a staff yn rhoi mesurau bioddiogelwch ar waith megis diheintio eu hesgidiau.

CYSYLLTIADAU’R CYFRYNGAU:

I gael rhagor o wybodaeth am P. ramorum:

 • ym Mhrydain Fawr yn gyffredinol – Charlton Clark, 0131 314 6500;

 •  yng Nghymru - Mary Galliers neu Clive Davies, 0300 068 0300;

 • yn Lloegr – Stuart Burgess, 0117 372 1073;

 •  yn Yr Alban – Steve Williams, 0131 314 6508 neu Paul Munro, 0131 314 6507.

 • e-mail: charlton.clark@forestry.gsi.gov.uk