Menu


Gwneud croesfan yn fwy diogel i farchogwyr ceffylau yn y goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14628

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae man croesi ar ffordd rhwng dau goetir wedi cael ei wella er mwyn lleihau'r risg o ddamweiniau i farchogwyr.

Fe gynhaliwyd gwaith ar y llwybr ceffyl gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i atal farchogwyr rhag croesi'r brif ffordd fewn i Dongwynlais ar bwynt gwahanol ymhellach i lawr y ffordd.

Mae ffordd Heol y Fforest sydd yng nghysgod Castell Coch ar gyrion y ddinas yn rhannu coetir Fforest Fawr, a reolir gan CC Cymru a choetiroedd Fforestganol, sy'n eiddo i Gyngor Dinas Caerdydd.

Ond dros gyfnod o amser roedd y pwynt croesi wedi cael erydu'n ddrwg ac yn llithrig, gan orfodi marchogwyr i chwilio am lwybr amgen rhwng y coetiroedd.

Fe weithiodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru gyda grŵp marchogaeth ceffylau (Diogelwch a Chyfleusterau ar gyfer Marchogion) SAFE i wneud gwaith atgyweirio fel y gallai farchogwyr symud yn ddiogel unwaith eto  rhwng y ddau goetir.

Dywedodd Emma Louise Felkin Rhodiwr Goedwig Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae'r coetiroedd yn boblogaidd iawn ymhlith pobl sy'n marchogaeth, ond yn raddol fe aeth y step ceffyl rhwng y coed yn serth a mwdlyd.

"Rydym wedi gosod draeniad er mwyn helpu i atal y llwybr rhag erydu a sychu allan, cloddio allan a symud yr holl ddaear fwdlyd feddal a rhoi arwyneb caled o gerrig yn ei le er mwyn gwella gafael. Rydym hefyd wedi codi'r ddaear o dan y step, gan ei fod wedi treulio i ffwrdd. "

Mae'r llwybrau ceffyl yn crwydro drwy'r ddwy goedwig ac yn rhan o gytundeb rheoli cymuned rhwng SAFE a CC Cymru.

Mae coetir hynafol Fforest Fawr ychydig o funudau o ganol dinas Caerdydd ac, ar yr adeg hon o'r flwyddyn, yn cael ei orchuddio gan flanced o glychau'r gog a garlleg gwyllt.

Mae'n cynnwys llwybr cerfluniau a grëwyd gan Dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu CC Cymru a tair ogof a adnabyddir yn lleol fel y tri arth, gan fod un yn fach iawn, un arall yn ganolig eu maint a'r drydedd yn eithaf mawr.

Efallai fod Fforest Fawr yn gyfarwydd i wylwyr teledu gan ei fod yn cael ei ddefnyddio'n aml ar gyfer ffilmio, gan gynnwys y gyfres boblogaidd BBC1 Merlin a Doctor Who.

Fe ganmolodd Joy Esau, aelod o SAFE a marchog lleol, CC Cymru am wneud y gwaith.

Meddai, " Hoffwn ddiolch i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, ar ran holl farchogwyr lleol, ac yn enwedig unrhyw ferlod gyda choesau bach, am wneud y groesfan yn llawer mwy diogel."

Pennawd: Marchogion yn croesi'r ffordd rhwng y ddwy goedwig yn ddiogel ar y llwybr ceffyl adferedig.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Mae SAFE yn gymdeithas llwybrau ceffylau lleol dielw, sy'n gysylltiedig â Chymdeithas Ceffylau Prydain. Mae wedi ei leoli yn Ne-ddwyrain Cymru ac mae ganddo gynrychiolwyr yng Nghaerffili, Dinas Powis, Rhiwbeina, Llysfaen, Pentyrch, Rhydri a Radur.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: james.mac@forestry.gsi.gov.uk