Menu


Cadw’r traddodiad o gynnal cystadlaethau concyrs yn fyw – gwyddonwyr yn brwydro yn erbyn trychfilod coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
22 MEDI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14967

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae tîm o wyddonwyr yng Nghanolbarth Cymru yn gweithio i sicrhau bod Pencampwriaethau Chwarae Concyrs y Byd 2011 ger Oundle yn Swydd Northampton ar 9 Hydref yn un o lawer mwy a gaiff eu cynnal yn y dyfodol.

Mae coed castanwydd y meirch ar hyd a lled y DU wedi cael eu hanharddu gan larfâu Cameraria ohridella – neu lindysyn dail castanwydd y meirch – ers darganfod y gwyfyn cyntaf yn Wimbledon yn 2002.

Yn awr mae’r prosiect Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd (IMPACT) yn chwilio am ffyrdd newydd o atal lledaeniad y pla sydd eisoes wedi dechrau ymosod ar goed yng Nghymru.

“Ar hyn o bryd, dydy larfâu lindys y dail ddim yn gwneud llawer o niwed parhaol i’r coed, er eu bod nhw’n peri i’r dail ddirywio yn ystod y flwyddyn fel bod y coed sy’n dioddef waethaf yn edrych yn afiach iawn erbyn yr hydref,” meddai’r Athro Hugh Evans, pennaeth Ymchwil Coedwig yng Nghymru, sy’n arwain y prosiect a ariennir yn rhannol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae golwg cyfarwydd castanwydd y meirch dan fygythiad gan fod y lindys yn anharddu’r dail wrth fwydo drwy durio i mewn iddynt a gwneud iddynt fynd yn frown ar ddiwedd yr haf.

“Er nad yw’r lindys hyn yn lladd y coed, mae ’na afiechyd cancr difrifol sy’n peri i’r coed waedu sy’n gallu arwain at eu marwolaeth,” meddai’r Athro Evans.

“Ein pryder yw y bydd y ddwy organeb gyda’i gilydd yn cael effaith fawr ar y coed hardd hyn yn y dyfodol, ac y bydd y bygythiad yn cynyddu wrth i newid yn yr hinsawdd effeithio ar yr amgylchedd. Dyma enghreifftiau pellach o’r rhestr gynyddol o organebau ymledol sydd wedi cyrraedd ein glannau ac sy’n peryglu ein coed.”

Yn awr mae’r tîm IMPACT – sy’n cynnwys gwyddonwyr ac ymchwilwyr o Ymchwil Coedwig yng Nghymru, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon – wedi dechrau rhagbrofi ffyrdd newydd o ymladd yn erbyn y larfâu bach drwy ddefnyddio cyfryngau naturiol megis nematodau a ffyngau.

Ar ôl casglu larfâu byw o goetiroedd yn ardal Abertawe, mae’r tîm bellach yn gweithio mewn labordai ym Mhrifysgol Aberystwyth, lle mae prif swyddfa’r prosiect yng Nghymru wedi’i lleoli.

“Mae IMPACT yn ymwneud ag edrych i’r dyfodol, a pharatoi ar gyfer beth all ddigwydd mewn gwahanol hinsoddau ac wrth i blâu newydd gyrraedd o ganlyniad i fasnach ryngwladol. Rydyn ni’n credu bod yn rhaid i ni baratoi ar gyfer y bygythiadau hyn drwy ddefnyddio atebion newydd nad ydynt yn gwneud drwg i’r amgylchedd. Yn y modd hwn byddwn yn gallu rhagweld a rheoli plâu fel lindysyn y dail a’u rhwystro rhag dod yn fygythiad go iawn yn y dyfodol,” meddai’r Athro Evans.

Mae’r gwyfyn Cameraria ohridella yn ei gyflwr aeddfed yn 5mm o hyd ac mae ganddo flaenadenydd brown sgleiniog gyda rhesi gwyn ariannaidd. Cafodd ei ddarganfod gyntaf ym Macedonia ym 1984 ac ers hynny mae wedi teithio ar draws Ewrop ar y gwynt a thrwy gael ei drosglwyddo’n ddamweiniol. Mae’n parhau i ledu ar ôl cael ei ddarganfod yn Llundain ac mae’n dechrau dod yn fwy cyffredin yng Nghymru.

Cysylltiad:

Yr Athro Hugh Evans, Ymchwil Coedwig yng Nghymru: ffôn – 0300 068 0079

Guy Pargeter, Taliesin Communications: ffôn – 01970 832375

NODIADAU I OLYGYDDION

IMPACT – Rheolaeth Integredig dros Blâu Coedwig i Ymdrin â Thueddiadau Hinsawdd: Project yw hwn a ariennir yn rhannol gan Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewrop (ERDF) drwy Raglen Iwerddon-Cymru (INTERREG 4A) ac yn rhannol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru. Mae’n cael ei arwain gan Ymchwil Coedwig yng Nghymru, uned ymchwil a lansiwyd yn 2009 yn Aberystwyth, ar y cyd â Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon ym Maynooth a Phrifysgol Abertawe. Bydd yn parhau am dair blynedd hyd at 31 Rhagfyr 2012.

Ymchwil Coedwig: Asiantaeth ymchwil y Comisiwn Coedwigaeth yw Ymchwil Coedwig. Mae’n un o arweinwyr y byd ym maes ymchwilio i, a datblygu coedwigaeth gynaliadwy, a dyma’r prif gorff ar gyfer ymchwil i goedwigaeth a choed yng ngwledydd Prydain. Mae ei arbenigwyr yn ymdrin â thopigau sy’n amrywio o reoli coed a diogelu coetir rhag newid yn yr hinsawdd, i ddilyn hynt plâu ac afiechydon newydd ac ystyried manteision cymdeithasol a chymunedol coetir mewn ardaloedd trefol a gwledig.

Ymchwil Coedwig yng Nghymru: Mae’r Uned Ymchwil Coedwig yng Nghymru yn Aberystwyth yn ystyried cyfleoedd ymchwil yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n cydweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid, yn enwedig Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, i bennu cwmpas ymchwil, i wneud ymchwil, ac i drosglwyddo technoleg fel y bo’n briodol. Hefyd mae cysylltiadau’n cael eu datblygu gyda’r gymuned ymchwil yng Nghymru, prifysgolion a chyrff y llywodraeth.

Prifysgol Abertawe: Prifysgol o safon ryngwladol wedi’i harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe. Mae wedi’i lleoli mewn parcdir prydferth sy’n edrych dros Fae Abertawe ar gyrion penrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf y DU. Wedi’i sylfaenu ym 1920, mae’r Brifysgol bellach yn cynnig oddeutu 500 o gyrsiau israddedig a 150 o gyrsiau ôl-raddedig i dros 13,800 o fyfyrwyr. Ewch i www.swansea.ac.uk.

Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth: Prifysgol Genedlaethol Iwerddon, Maynooth yw un o bedair prifysgol gyfansoddol Prifysgol Genedlaethol ffederal Iwerddon. Mae’r brifysgol yn olrhain ei gwreiddiau yn ôl i sefydlu Coleg Sant Padrig, Maynooth ym 1795 a hi yw’r ail brifysgol hynaf yn Iwerddon.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru: Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

e-mail: hugh.evans@forestry.gsi.gov.uk