Menu


Plant yn dathlu ail ben-blwydd coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13848

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Daeth plant o dair ysgol allan o’u hystafelloedd dosbarth er mwyn dathlu ail ben-blwydd coetir a grëwyd fel rhan o amcan Llywodraeth Cynulliad Cymru i blannu coeden ar ran pob baban newydd a phob plentyn sy’n cael ei fabwysiadu yng Nghymru.

Bu’r disgyblion yn ymweld â Choed Ysgubor Wen ger Tywyn ar gyfer diwrnod gweithgareddau haf a drefnwyd gan swyddog addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Leigh Denyer, gyda chymorth Hannah Mitchell.

Bu’r plant, o Ysgol Pen y Bryn, Ysgol Llanegryn ac Ysgol Llwyngwril, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwaith coed gwyrdd, helfeydd bwystfilod bach ac arddangosfa trin coed.

Cawsant gyfle i roi cais ar durnio pren o dan ofal Bob Shaw a gwneud  ysgubellau, batiau rownderi, basgedi sipsiwn a blodau pren i fynd adref gyda nhw.

Bu’r meddyg coed James Prior yn sôn am reolaeth coed hŷn a thrafod y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gyrfa mewn gofalu am goed.

Caiff Coed Ysgubor Wen ei rheoli gan Goed Cadw ac mae’n un o dri safle yng Nghymru a sefydlwyd fel rhan o brosiect Plant!, sydd â’r nod o greu Coedwig Genedlaethol Gymreig o goed brodorol ar gyfer cenedlaethau i ddod.

Mae’r safleoedd eraill yn ne Cymru – yng Nghoed Cefn Ila ger Brynbuga ac yng Nghoed Bryn Oer ger Tredegar.

Lansiwyd prosiect Plant! ym mis Rhagfyr 2007 a’i nod yw rhoi ymdeimlad o berchnogaeth o’r amgylchedd naturiol i blant a phobl ifanc a’u hannog nhw a’u teuluoedd i fwynhau’r awyr agored a dysgu amrywiaeth o sgiliau, yn ogystal â gwella eu hiechyd corfforol a meddyliol.

Bydd plannu mwy o goed i greu Coedwig Genedlaethol Gymreig yn helpu ymladd newid yn yr hinsawdd hefyd wrth i’r coed weithredu fel dalfa garbon.

NODIADAU I OLYGYDDION

Cafwyd y syniad gwreiddiol ar gyfer Plant! gan ferch ysgol o Gaerdydd, Natalie Vaughan. Ysgrifennodd Natalie at ei Haelod Cynulliad, Sue Essex, gan awgrymu y byddai plannu coeden ar gyfer pob plentyn a gâi ei eni yn ffordd dda o wneud i bobl ifanc feddwl am eu hamgylchedd a'u rôl hwy yn y gwaith o'i ddiogelu.

Mae prosiect Plant!, sy’n cael ei weithredu ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru mewn partneriaeth â Choed Cadw, yn ymrwymiad yn rhaglen Cymru’n Un fel rhan o ymdrech Llywodraeth y Cynulliad i gael amgylchedd cynaliadwy.

Mae Llywodraeth y Cynulliad yn disgwyl plannu tua 32,000 o goed newydd bob blwyddyn – digon i orchuddio tua 44 cae rygbi.

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rheoli Plant! ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae’r tîm yn darparu profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, mae’n cefnogi datblygiad a darpariaeth Ysgol Goedwig ac mae’n hwyluso Menter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

e-mail: lajla.cash@forestry.gsi.gov.uk