Menu


Hyfforddiant i gontractwyr coedwigaeth yn y frwydr yn erbyn afiechyd coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
19 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13949

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Aeth 50 o gontractwyr coedwigaeth sy’n gweithio yng nghoetiroedd De Cymru i weithdy heddiw (dydd Llun 16 Awst) i ddysgu sut y gallant helpu yn y frwydr yn erbyn yr afiechyd coed a achosir gan Phytophthora ramorum (P. ramorum).

Daeth cynrychiolwyr o ystod o fusnesau gan gynnwys cwmnïau cynaeafu coed, contractwyr ffensio, peirianwyr sifil a chwmnïau cynnal a chadw llwybrau beiciau mynydd i’r gweithdy a drefnwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yn eu swyddfa yn Resolfen.

Darganfuwyd bod P. Ramorum wedi effeithio ar goed llarwydd am y tro cyntaf yng Nghymru ym mis Mehefin. Mae modd lledaenu’r sborau sy’n achosi’r haint wrth i bridd halogedig symud a nodwyddau sy’n glynu wrth esgidiau, dillad, pren, cerbydau ac offer.

Dysgodd y rheiny a aeth i’r gweithdy am y rhagofalon syml y dylent eu cymryd wrth weithio ar safle rheoli P. ramorum, lle bo’r haint naill ai wedi’i gadarnhau neu lle yr amheuir ei fod yn bresennol, i leihau risg cludo sborau gyda nhw yn y coetiroedd a rhyngddynt.

Dywedwyd wrthynt mai’r prif gam y dylent ei gymryd yw sicrhau y caiff pridd, nodwyddau a gweddillion planhigion eu glanhau oddi ar eu hesgidiau cyn dod i mewn neu adael safle dan reolaeth. Mae’n rhaid ysgwyd nodwyddau neu weddillion o ddillad neu eu brwsio cyn gadael y safle neu mynd i mewn i gerbyd.

Mae’n bosibl y bydd offer llaw ac offer peirianyddol a ddefnyddir ar safleoedd heintiedig ar gyfer torri a chloddio yn cael eu halogi a dangoswyd ffyrdd ymarferol o ddiheintio eu hoffer i’r rhai a fu’n bresennol. Gofynnwyd hefyd iddynt wirio bod teiars cerbydau a chefnau eu loris yn rhydd o bridd a gweddillion cyn gadael safle dan reolaeth.

Dywedodd Peter Cloke, Dirprwy Reolwr Rhanbarthol Comisiwn Coedwigoedd Cymru, "Mae Phytophthora ramorum wedi heintio nifer fawr o goed llarwydd mewn coetiroedd yn ne Cymru rydym yn eu rheoli ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

"Mae gan y contractwyr sy’n gweithio yn y coedwigoedd cyhoeddus rôl hollbwysig i’w chwarae o ran ein helpu i atal lledaenu’r afiechyd angheuol hwn i goed.

"Rwy’n hynod falch i gymaint ohonynt ddod heddiw i ddysgu, drwy gymryd rhagofalon syml, y gallant leihau’r risg o drosglwyddo’r afiechyd i safle arall."

Mae P. ramorum yn bathogen sy’n debyg i ffwng sy’n lladd llawer o’r coed y mae’n eu heintio. Fe’i canfuwyd ar goed llarwydd Japaneaidd yn ne-orllewin Lloegr y llynedd, ac mewn coetir a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yng Nghwm Afan, ger Port Talbot, Cwm Dulais, ger Creunant a Chwm Garw, ger Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Mehefin.

Yr achos yn ne Cymru yw’r tro cyntaf i P.ramorum gael ei ddarganfod ar goed llarwydd Japaneaidd y tu allan i dde-orllewin Lloegr.

Nid yw P. Ramorum yn niweidiol i bobl nac anifeiliaid ac mae’r coetiroedd cyhoeddus yn parhau i fod ar agor gydag arwyddion wrth fynedfeydd coedwigoedd yn gofyn i ymwelwyr gymryd rhagofalon bioddiogelwch syml er mwyn atal lledaenu’r haint gymaint â phosibl.

Dylai perchnogion neu reolwyr tir sy’n tybio bod heintio i’w coed roi gwybod i Swyddfa Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clawdd Newydd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2NL Ffôn: 0300 068 0300, e-bost: bww.ts@forestry.gsi.gov.uk

NODIADAU I OLYGYDDION:

Phytophthora ramorum

Mae Phytophthora ramorum (P. ramorum) yn organedd ‘cwarantin’ o dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd ac mae’n rhaid hysbysu’r Comisiwn Coedwigaeth o’i bresenoldeb ar goed neu mewn coetiroedd. Darganfuwyd ef am y tro cyntaf ym Mhrydain yn 2002 ar gorswigen mewn meithinfa.

Mae P. ramorum yn achosi’r afiechyd a elwir "marolwaeth sydyn derw" yn yr UDA, lle mae wedi lladd miliynau o goed derw a sudd rhisgl brodorol. Fodd bynnag, mae ei lysenw Americanaidd yn gamenw yma ym Mhrydain, lle mae profion labordy wedi dangos bod ein dwy rywogaeth frodorol, derw digoes a choesynnog, yn llawer mwy gwydn. Dim ond un goeden dderw digoes ym Mhrydain a gadarnhawyd wedi’i heintio â P. ramorum.

Ni ddylid drysu rhwng P. ramorum a dirywiad gwyllt y dderw (acute oak decline – AOD), sy’n afiechyd gwahanol sy’n effeithio ar goed derw yng Nghanolbarth Lloegr, rhannau o Gymru a de-ddwyrain Lloegr, lle mae’n debyg bod rhywogaeth newydd ei darganfod o facteriwm ynghlwm.

Mae P. ramorum yn lladd y rhan fwyaf o goed y mae’n llwyddo i’w heintio, ond mae symptomau’n amrywio yn dibynnu ar fath o goeden neu lwyn. Ar goed larwydd Japan (Larix kaempferi), mae’n peri i flaenau blagur wywo ac mae’r nodwyddau’n troi’n ddu ac yn gollwng cyn amser. Gall nifer o gancrau sy’n gwaedu resin ymddangos ar frigau a’r uwch foncyff. Mae larwydd Japan heintus yn cynhyrchu niferoedd arbennig o uchel o’r sborau sy’n lledu’r afiechyd – pum gwaith y lefel sy’n cael ei chynhyrchu ar y rhododendron – sy’n golygu y gall yr afiechyd effeithio ar nifer fawr o goed yn gyflym.

Nid oes tystiolaeth bod P. ramorum wedi heintio unrhyw goed larwydd Ewropeaidd (Larix decidua) na choed larwydd hybrid (Larix x eurolepsis), sef y ddwy rywogaeth arall o larwydd sy’n tyfu ym Mhrydain, ond mae’r rhywogaethau hyn yn cael eu goruchwylio’n ofalus hefyd.

Gall P. ramorum gael ei ledu ar esgidiau, teiars cerbydau, offer a pheiriannau sydd wedi cael eu defnyddio mewn coedwigoedd heintus neu wrth symud planhigion heintus. Gall gael ei ledu gan y glaw, mewn niwl neu lif awyr, ac mae gwyddonwyr yn Ymchwil Coedwig, cangen ymchwil wyddonol y Comisiwn Coedwigaeth, yn credu mai dyma’r llwybr mwyaf tebygol ar gyfer heintiau larwydd Japan.

Yn ne-orllewin Lloegr, mae P. ramorum wedi effeithio ar gymysgedd o goedwigoedd y Comisiwn Coedwigaeth a rhai preifat.

Ni ddarganfuwyd P. ramorum ar unrhyw goed yn Yr Alban.

Larwydd Japan

Nid oes ffigyrau cyflawn ar gael ar gyfer nifer y coed larwydd Japan ond mae’r tair rhywogaeth yn cwmpasu rhyw 134,000 hectar ym Mhrydain, neu ryw 5 y cant o’n coetiroedd cyfan. Mae ffigyrau gwledydd unigol fel a ganlyn:

•Cymru – 23,000ha / 8 y cant;

•Lloegr – 43,000ha / 4.3 y cant;

•Yr Alban – 65,000 ha / 5.1 y cant.

•(I drosi hectarau yn erwau, lluoswch gan 2.47)

Mae’r larwydd yn bren gwydn, hyblyg sy’n goddef newidiadau rhwng tywydd gwlyb a sych yn dda iawn, ac mae’n gwrthod pydru pan gaiff ei roi yn y pridd. Mae galw amdano felly ar gyfer defnyddiau awyr agored, megis pyst ffensys, paneli ffensys, cladin waliau allanol, cychod, siediau a dodrefn, ynghyd â defnyddiau dan do, megis lloriau ac asglodfwrdd. Mae’n hawdd ei staenio, ei naddu a’i orffen.

Cyngor i berchnogion neu reolwyr coetiroedd

Dylai perchnogion neu reolwyr coetiroedd sy’n amau bod eu coed wedi’u heintio roi gwybod i’r cyrff canlynol:

•yng Nghymru – swyddfa Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Clawdd Newydd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2NL, ffôn: 0300 068 0300, e-bost: bww.ts@forestry.gsi.gov.uk;

•yn ne-orllewin Lloegr – swyddfa ranbarthol de-orllewin Lloegr Comisiwn Coedwigaeth Lloegr, Mamhead Castle, Mamhead, ger Caerwysg, Dyfnaint EX6 8HD; ffôn: 01626 890666; e-bost: fc.sweng.cons@forestry.gsi.gov.uk;

•mewn coetiroedd rhywle arall – Gwasanaeth Iechyd Planhigion y Comisiwn Coedwigaeth plant.health@forestry.gsi.gov.uk; ffôn: 0131 314 6414;

•coed nad ydynt yn rhan o goetiroedd, megis y rheiny mewn gerddi a pharciau ac ar strydoedd a thir fferm – Gwasanaeth Ymgynghori Diagnosteg Afiechydon Ymchwil Coedwig ar ddas@forestry.gsi.gov.uk; ffôn: 01420 23000.

LLUNIAU:

Mae lluniau ar gael os cysylltwch â’r cysylltiadau cyfryngau uchod. Mae’r rhain yn cynnwys lluniau o goed heintus, lluniau manwl o nodwyddau heintus a staff yn rhoi mesurau bioddiogelwch ar waith megis diheintio eu hesgidiau.

CYSYLLTIADAU’R CYFRYNGAU:

I gael rhagor o wybodaeth am P. ramorum:

•ym Mhrydain Fawr yn gyffredinol – Charlton Clark, 0131 314 6500;

• yng Nghymru - Mary Galliers neu Clive Davies, 0300 068 0300;

•yn Lloegr – Stuart Burgess, 0117 372 1073;

• yn Yr Alban – Steve Williams, 0131 314 6508 neu Paul Munro, 0131 314 6507.

e-mail: peter.cloke@forestry.gsi.gov.uk