Menu


Gemau coetir plant yn gallu cynnig gwersi oes

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 IONAWR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15215

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae llygad dirgel yn gwylio grŵp o blant meithrin wrth iddyn nhw chwarae yn eu coetir lleol fel rhan o brosiect sy'n gobeithio rhoi sgiliau hanfodol iddyn nhw am weddill eu hoes.

Mae plant o Feithrinfa Pontycymer yng nghwm Garw, Pen-y-bont ar Ogowr yn cymryd rhan mewn arbrawf yn cael ei redeg gan Comisiwn Coedwigaeth Cymru i astudio sut y maen nhw’n gwneud â’i gilydd ac â’r amgylchedd pan maen nhw’n cael llonydd i wneud eu dewisiadau eu hunain.

Y gobaith yw y bydd gweithgareddau’r rhai tair a phedair blwydd oed, wrth iddyn nhw chwarae yn amgylchedd naturiol Canolfan Coetir ar gyfer Dysgu Rockwool, Penycoed, Pen-y-bont ar Ogwr, yn rhoi tystiolaeth ar gyfer templed newydd dysgu gydol oes i blant ifanc.

Bu grŵp bychan o naw o blant yn treulio tua theirawr bob wythnos yn y ganolfan awyr agored lle mae’r coetir i gyd ar gael iddyn nhw chwilio a chwarae heb fawr ddim ymyrraeth gan oedolion. 

Rheolwr Addysg tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, Karen Clarke, ac arweinydd yr Ysgol Goedwig Lynne Walsh a staff arall yr ysgol, sy'n arwain y Prosiect Chwarae.  Maen nhw’n sylwi faint o ran y mae’r plant yn ei gymryd wrth chwarae ac yn cofnodi eu canfyddiadau.

Yn ystod y sesiwn gyntaf, cafodd y plant eu dysgu sut i gynnal asesiad risg syml yn y coetir a chael rhai adnoddau sylfaenol megis bwcedi, rhaffau, tryweli, dŵr a mwd i’w hannog i ddechrau chwarae yn y math o le nad oedd y rhai erioed wedi bod ynddo o'r blaen. 

Bob wythnos, roedd llai o adnoddau ar gael nes mai dim ond yr hyn roedden nhw’n gallu ei ganfod eu hunain yn y goedwig roedd y plant yn eu defnyddio ar gyfer eu gemau. 

Meddai Karen, “Roedd y plant yn gwneud eu dewisiadau eu hunain ynghylch beth i’w chwarae, yn cyfathrebu gyda’r naill a’r llall ac yn datrys eu hanghydfod eu hunain heb i oedolion ymyrryd.

“Maen nhw’n dysgu sut i drafod â’i gilydd i gytuno beth i'w wneud ac yn canfod sut i beidio â thorri eu calonnau pan fo pethau'n mynd o chwith.

“Mae’r rhain yn sgiliau gydol oes pwysig, ac rydyn ni'n gobeithio y byddan nhw'n dal gyda'r plant ar ôl i'r rhaglen orffen."

Bob wythnos, mae’r plant yn dod yn fwy hyderus wrth fentro i'r coetir a'u hannibyniaeth yn tyfu.   Maen nhw’n mynd adref yn fwd i gyd, eu traed yn wlyb ond yn gwenu ac wrth eu bodd gyda'r profiad.

Meddai Lynne Walsh, sy’n dysgu ym Meithrinfa Pontycymer, “Mae’r plant wedi dod yn hynod gartrefol yn y coetir yn fuan iawn. Mae’n ddechrau ar barch a chyfrifoldeb, a hefyd, gobeithio, ar ddiddordeb gydol oes yn y byd naturiol.”

Bu aelodau Coetir ar gyfer Dysgu yn ymweld â Sweden, lle mai dysgu awyr agored yw’r norm hyd yn oed i'r plant lleiaf, i gael awgrymiadau ar sut i annog dysgu plentyn-ganolog mewn coetiroedd yn unol ag amcanion Cyfnod Sylfaen Cymru. 

Y gobaith yw y bydd y Prosiect Chwarae yn dod â digon o ddeunydd i benderfynu sut y gall chwarae dewis rhydd gefnogi lefelau cyfranogaeth y plant.

Eisoes, mae staff y feithrinfa wedi trosglwyddo rhai o'r technegau i mewn o dan do, sy'n galluogi'r plant i ddefnyddio eu dealltwriaeth newydd o drafod a datrys problemau yn ôl yn y feithrinfa.

Meddai aelod o’r staff Nicola Prior, sy’n astudio am radd Meistr sy'n cynnwys arsylwi, "Daeth y plant yn fwy hyderus wrth i’r wythnosau fynd heibio a gallu defnyddio strategaethau datrys anghydfod yn annibynnol. 

“Maen nhw hefyd yn dod ymlaen yn dda mewn meysydd datblygiad personol a chymdeithasol a lles eu dysgu ac yn dod yn gynyddol greadigol gyda’r adnoddau naturiol sydd ar gael iddyn nhw.”

Bydd adroddiad llawn i’w weld ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn fuan iawn, ar y tudalennau addysg ar www.forestry.gov.uk

Lluniau:

1. Holly, tair oed, yn falch o ddangos ei dwylo mwdlyd

2. Rhai o blant Meithrinfa Pontycymer yn chwarae yn y coed.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo'r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y Prosiect Chwarae, cysylltwch â Karen Clarke ar 02920 886842 neu ebostiwch karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk

Mae Coetiroedd ar gyfer Dysgu Rockwool yn elusen gofrestredig ac mae Canolfan Coetir ar gyfer Dysgu Rockwool yn cael ei phrydlesu gan dîm Coetiroedd ar gyfer dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar gyfer hyfforddi ac ymweliadau ysgolion.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: karen.clarke@forestry.gsi.gov.uk