Menu


Coetir lleol yn helpu i gadw plant Caerffili allan o drwbl

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
12 TACHWEDD 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14200

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coetir lleol yn helpu i gadw plant sydd mewn perygl yng Nghaerffili, oddi wrth fywyd o drosedd.

Ymunodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru gyda Chymdeithas Atal Troseddi Gwm Cynon er mwyn cadw plant uned cynhwysiad Ysgol Gyfun Trecelyn allan o drwbl.

Mae plant 11 i 16 oed yn rhoi cynnig ar fod yn gynllunydd coedwig a chreu cynllun ar gyfer dyfodol Coed Cilonydd, coetir Llywodraeth y Cynulliad sydd ar draws y ffordd o'r ysgol yn nyffryn Ebbw.

Maent yn ymchwilio rhywogaethau coed, a phenderfynu ar ba fath o hamdden maent eisiau ei fwynhau yn y coetir a pa fath o bren fyddent yn hoffi ei dyfu ar gyfer pwrpas masnachol.

Mae hyn i gyd yn rhan o gynllun Ddeall Problemau Disgyblion yn eu Hardal (PUPIL), sy'n anelu at gynyddu hunan-barch pobl ifanc a rhoi iddynt ddealltwriaeth well o'u cyfrifoldebau.

Drwy roi profiad ymarferol i'r plant bydd y cynllun yn codi ymwybyddiaeth y plant am faterion cymunedol a drwy hynny gwella eu gobeithion am swyddi.

Yn ystod y tymor 12 wythnos fe fydd y plant, yn ogystal â chreu cynllun dylunio yn edrych ar y fflora a ffawna yn yr ardaloedd coetir 35 hectar o gonwydd a llydanddail er mwyn cymharu'r amrywiaeth o rywogaethau ac adnabod y gwahaniaethau.

Bydd eu hastudiaeth fewn i'w coetir lleol yn diweddu mewn diwrnod coedwriaeth pan fyddant yn adeiladu cysgodfeydd coetir, rhoi tro ar chwilota a dysgu sut i reoli tân yn ddiogel.

Dywedodd Emma Louise Felkin Rhodiwr Cymunedol CC Cymru, " Mae dysgu am goed, coetiroedd a phren a'r holl fuddion maent yn darparu yn mynd i helpu'r plant i werthfawrogi gwerth coetiroedd.

"Drwy annog y bobl ifanc hyn i gymryd rhan yn yr ardal o'u hamgylch, rydym yn gobeithio y bydd yn meithrin teimlad o falchder yn eu hamgylchedd fydd yn eu helpu i fyw bywydau gwell."

Gall Coed Cilonydd sydd gan fwyaf yn goetir conwydd anfrodorol ac sydd yn cael ei newid yn ôl i goed llydanddail brodorol, megis derw, cael ei weld ar draws ardal Pantside.

Dywedodd Jo-ann Banner, sy'n gweithio ar y cynllun 'PUPIL' gyda Chymdeithas  Atal Troseddi Gwm Cynon, "Mae cael y plant i fod yn rhan o fywyd eu coetir lleol yn ffordd ddelfrydol i ennyn ysbryd cymunedol."

Mae uned cynhwysiad Trecelyn yn cymryd plant o  bob rhan o Gaerffili.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

I gael mwy o wybodaeth ar Goed Cilonydd, cysylltwch a Emma Louise Felkin ar 02920 886863, symudol 07824 857541, e-bost emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.
Cysylltiad i’r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0300, symudol 07788 190922, ebost   clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk