Menu


Y Gweinidog a phlant lleol yn dathlu pen-blwydd cyntaf y coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 EBRILL 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13485

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae plant o dair ysgol gynradd – Ysgol y Lawnt, Bryn Bach a Rhymni Uchaf – wedi plannu 1,000 o goed yng nghoetir Coed Bryn Oer ger Tredegar.

Ymunodd Jane Davidson, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, ’r plant yn y digwyddiad i ddathlu pen-blwydd cyntaf Coed Bryn Oer.

Crwyd coetir Coed Bryn Oer y llynedd, pan fu Rhodri Morgan, y Prif Weinidog ar y pryd, yn plannu’r gyntaf o 500 o goed yno. Dyma’r trydydd safle Plant! yng Nghymru.

Prosiect o eiddo Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Plant!, sydd ’r nod o blannu coeden ar gyfer pob plentyn a anwyd neu a fabwysiadwyd yng Nghymru ers y 1af o Ionawr 2008. Cafwyd y syniad gan ferch ysgol o Gaerdydd, fel dull o fynd i’r afael newid hinsawdd, gyda’r coetiroedd newydd yn gweithredu fel suddfannau carbon. Mae’r prosiect yn cael ei redeg gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a Choed Cadw.

Yn ogystal phlannu’r 1,000 o goed llydanddail yng Nghoed Bryn Oer, bu’r plant hefyd yn creu cerfluniau, yn cymryd rhan mewn gweithdy drama, yn rhoi cynnig ar grefftau coed ac yn chwarae gemau amgylcheddol.

Meddai’r Gweinidog, wrth siarad am y fenter, "Bydd Plant! yn helpu plant a phobl ifanc i deimlo eu bod yn berchen ar yr amgylchedd lleol.

"Rydw i hefyd yn gobeithio y bydd yn eu hannog hwy a’u teuluoedd i fanteisio i’r eithaf ar gefn gwlad hardd Cymru ac i elwa’n gorfforol a meddyliol ar y profiad o fod allan yn yr awyr agored.

"Rydw i’n gobeithio y bydd cael plant a’u teuluoedd i fod yn rhan o’r prosiect yn ennyn diddordeb tymor-hir yn yr amgylchedd ac yn creu gwir awydd i ofalu amdano."

Mae coetir Plant! yng Nghoed Bryn Oer yng ngofal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a threfnwyd y digwyddiad gan wasanaeth Cefn Gwlad a Thirlunio y Cyngor.

Pennawd ar gyfer y llun: Jane Davidson AC yn plannu derwen Gymreig

Nodiadau i Olygyddion

Cafodd PLANT! ei lansio ym mis Rhagfyr 2007, a’r nod yw plannu coeden ar gyfer pob baban a anwyd neu a fabwysiadwyd yng Nghymru ers y 1af o Ionawr 2008.

Cafwyd y syniad gan Natalie Vaughan, merch ysgol o Gaerdydd, fel dull o fynd i’r afael newid hinsawdd, gyda’r coetiroedd newydd yn gweithredu fel suddfannau carbon. Bydd pob plentyn yn derbyn tystysgrif, sy’n dweud wrthynt ble y mae eu coeden hwy wedi’i phlannu, a gobeithir y bydd y prosiect yn gwella cynefinoedd brodorol ac yn fodd i gryfhau’r berthynas rhwng plant a’r amgylchedd.

Mae’r cynllun Plant! yn cael ei redeg ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru mewn partneriaeth Choed Cadw. Mae’n un o’r ymrwymiadau yn y rhaglen Cymru’n Un, ac yn rhan o ymgyrch y Cynulliad i greu amgylchedd cynaliadwy.

Bydd 50,000 o goed brodorol yn cael eu plannu yng Nghoed Bryn Oer yn 2010 a rhoddwyd 10,878 o dystysgrifau ar gyfer y coetir hwn hyd yma. Yn ychwanegol at hyn, plannwyd 23,000 o goed yng Nghoed Cefn Ila, Brynbuga, a 10,000 o goed yng Nghoed Ysgubor Wen, Tywyn.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am sut i ymweld safleoedd Plant! a sut i gymryd rhan yn y prosiect ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru neu cysylltwch Lajla Cash, Swyddog Prosiect PLANT!, 01492 281707, lajla.cash@forestry.gsi.gov.uk