Menu


Gwaith i gychwyn ar gynllun hamdden mewn coedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 HYDREF 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15689

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd gwaith yn cychwyn yn hwyrach y mis hwn ar brosiect cyffrous i drawsnewid coedwig Niwbwrch yn gyrchfan awyr agored bwysig a allai roi hwb economaidd anferth i Fôn.

Bydd contractwyr yn symud i’r ardal ar 22 Hydref i ddechrau adeiladu llwybrau cerdded, beicio a marchogaeth wrth i gynllun Datblygu Hamdden Niwbwrch gael ei wireddu.

Bydd y meysydd parcio yn  cael eu gwella, eu hymestyn a chael eu gwneud yn fwy diogel fel rhan o'r cynllun, bydd llwybr byrddau a llwyfan gwylio yn cael ei godi ar draws y twyni tywod yn ogystal â man gwybodaeth, mannau picnic a barbeciw.  Bydd cyfle hefyd i fusnesau gael consesiynau arlwyo, llogi beiciau a merlota.

Bydd y gwaith yn parhau drwy’r hydref a’r gaeaf a bydd yn barod ar gyfer lansiad mawr yn ystod gwyliau'r Pasg 2013.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd yna newid i’r mynedfeydd i’r goedwig.  Bydd y fynedfa dollau yn cau, a hefyd faes parcio Cwningar a maes parcio trigolion er mwyn gallu gorffen y gwaith yn gyflym ac yn ddiogel. 

Meddai’r Rheolwr Prosiect Simon Phillips, “Bydd y traffig adeiladu’n teithio i lawr prif ffordd y goedwig gyferbyn â mynedfa Llyn Parc Mawr felly dylai pawb fod yn hynod o ofalus wrth gerdded neu farchogaeth ar y ffordd hon - bydd mwy o draffig arni nag arfer."

Bydd y meysydd parcio yn Llyn Parc Mawr, Malltraeth a Llyn Rhos Ddu yn dal ar agor fel arfer.  Bydd y rhan fwyaf o'r safle, gan gynnwys llwybrau'r goedwig hefyd yn dal ar agor.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli’r goedwig ar ran Llywodraeth Cymru yn gobeithio agor y safle i gyd eto ar gyfer gwyliau'r Nadolig ond bydd yn rhaid ei chau wedyn. 

Meddai Simon, “Rydyn ni’n gobeithio gorffen y gwaith ac agor y mynedfeydd rywbryd fis Chwefror a chael agoriad mawreddog yn ystod gwyliau’r Pasg 2013.

“Hoffai Comisiwn Coedwigaeth Cymru ddiolch i ymwelwyr o flaen llaw am eu hamynedd a’u cefnogaeth ac edrychwn ymlaen at ychydig o fisoedd prysur a chyffrous.”

NODIAU I OLYGYDDION

Mae’r gwaith yn rhan o Brosiect Datblygu Hamdden Niwbwrch, yn cael ei arwain gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n elfen o Gymunedau a Natur (CAN).  Prosiect strategol yw CAN yn cael ei arwain a’i reoli gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru ac mae’n cael ei ariannu’n rhannol drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.  Mae Prosiect Datblygu Hamdden Niwbwrch hefyd yn cael ei ariannu’n rhannol gan Dyfodol Cynaliadwy ardal Adfywio Môn a Menai - Adran yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai Llywodraeth Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar brosiect Datblygu Hamdden Niwbwrch drwy gysylltu â’r Rheolwr Prosiect Simon Phillips ar 0300 068 0300, symudol 078767 40397, e-bost simon.phillips@forestry.gsi.gov.uk

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.  

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: simon.phillips@forestry.gsi.gov.uk