Menu


Ffermwr yn allargyfeirio yn ennill y gêm

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
31 IONAWR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15262

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae ffermwr sydd wedi plannu coetir ac wedi arallgyfeirio peth o’i dir yn noddfa i gymdeithas saethu yng nghanolbarth Cymru wedi ennill un o wobrau pennaf y DU. 

Cafodd David Owen, sy’n ffermio tua 230 acer ym Mhenbryn ar lannau blaenau afon Teifi ym Mronant ger Tregaron ei Wobr Arian gan y bersonoliaeth teledu Phil Spencer yng Ngwobrau Gêm a Chadwraeth Purdey yn Mayfair, Llundain.

Gyda help grantiau Coetiroedd Gwell i Gymru  gan gomisiwn Coedwigaeth Cymru, mae Mr Owen wedi troi Penbryn yn ddarlun o gyfuniad amaethyddol gan blannu coed a fydd yn gwella’r fferm a’r amgylchedd am flynyddoedd lawer.

Erbyn hyn, mae Mr Owen wedi paratoi cynllun rheoli yn dangos gweledigaeth pum mlynedd ar gyfer y coediroedd sy'n canlbwyntio ar gynaeafu coed conewydd ac ail blannu â choed llydanddail i gynyddu bioamrywiaeth ac i wella'r fferm ar gyfer saethu.

Meddai Peter Jones, Swyddog Coetiroedd yn nhîm Grantiau a Rheolaethu Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Mae’r cynllun rheoli yn adeiladu ar waith cadwraeth cynefinoedd eithriadol David Owen dros nifer o flynyddoedd, yn gweithio gyda Chymdeithas Saethu Camddwr. 

“Rydyn ni’n gobeithio y bydd tirfeddianwyr eraill yn gweld y gwaith yma ac yn ystyried plannu coetiroedd gan fanteisio ar grantiau newydd, hael, Glastir sydd ar gael gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru."

Bu teulu Mr Owen yn ffermio yn yr ardal ers dros ganrif.  Plannodd goetir ar 5.5 hectar (tua 14 acer) nid yn unig i fod yn gysgod i'w ddefaid ac i gael pren i’w ddefnyddio ar y fferm ond hefyd fel cynefin i fywyd gwyllt a gêm.   Yn ddiweddarach, cafodd 35 hectar (86 arall) arall o goetir at y fferm.

Mae’r coetiroedd erbyn hyn yn rhan o Gymdeithas Saethu Camddwr, sefydliad anfasnachol a gafodd ei sefydlu 50 mlynedd yn ôl sy'n ymestyn dros 3,000 o aceri a 25 fferm yng Ngheredigion. Mae ei gweithgareddau wedi gwella ffermydd cyfagos hefyd. 

Bob blwyddyn, mae’r gymdeithas yn rhyddhau rhwng 500 a 700 o ffesantod yn ogystal â hwyaid gwyllt a phetris Ffrengig. Mae’r gïach, cwningod a sguthanod yno hefyd ac, ers ei sefydlu, mae’r ffordd y mae’r gymdeithas yn rheoli’r tir wedi denu cyffylog yn ôl i'r ardal.   

Mae’r gymdeithas yn gwahardd saethu ysgyfarnogod, sy’n prinhau yn yr ardal.

Meddai Mr Owen, “Gyda help grantiau Gwell Coetiroedd i Gymru, rwy wedi bod yn rheoli’r coetiroedd hyn am nifer o flynyddoedd fel rhan o’r fferm ac maen nhw’n bwysig i greu cynefin da i gêm. 

“Cafodd hyn ei gydnabod gan y Gwobrau Pudsey. Roedd yn fraint i mi, ar ran y gymdeithas, dderbyn yr wobr, y tro cyntaf iddi ddod i Gymru ers 13 mlynedd."

Cafodd y wobr ei dyfarnu mewn cydnabyddiaeth o’r cynefinoedd saethu a grëwyd dros 50 mlynedd gyda chymorth 16 o Gynlluniau Grant Coetir, tri chynllun Tir Gofal a tri Chynllun Cynefin hanesyddol, cyfanswm o 3,000 erw o ganolbarth Cymru.

Mae cynllun grant Gwell Coetiroedd i Gymru wedi cau i ymgeiswyr newydd ond mae grant rheoli coetir newydd o dan Glastir yn ei le, sef cynllun newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoli tir yn gynaliadwy.

Am ragor o wybodaeth ar y grantiau sydd ar gael i blannu coetir newydd, ffoniwch 0300 068 0300 a gofynnwch am dȋm coetir Glastir Comisiwn Coedwigaeth Cymru, e-bost bww.ts@forestry.gsi.gov.uk neu edrychwch ar lein ar www.forestry.gov.uk/glastirwoodland.

Llun: David Owen, y mae ei fferm wedi ennill gwobr gêm a chadwraeth genedlaethol, glodwiw.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Grant Glastir, sydd wedi’i ddatblygu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i greu coetiroedd, wedi disodli cynllun Gwell Coetiroedd i Gymru. Mae’r grant newydd yn anelu at helpu i wireddu ymrwymiad y Llywodraeth i gynyddu nifer y coed ar dir yng Nghymru yn ogystal â’r amrywiaeth o rywogaethau o goed.
Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n dal i gynnig grantiau creu coetir hyd at 1 Ionawr 2013 trwy Glastir ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae Glastir yn disodli cynlluniau rheoli tir blaenorol gan gynnwys Tir Gofal, Tir Cynnal, Tir Mynydd a’r Cynllun Ffermio Organig / Cynllun Trawsnewid Ffermio Organig.

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: peter.jones@forestry.gsi.gov.uk