Menu


Ydych chi’n meiddio troedio llwybr arswyd Garwnant?

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14982

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coetiroedd yn lleoedd mor groesawgar a chyfeillgar . . . ond am un noson yn unig yng Ngarwnant y mis hwn bydd grymoedd drygioni yn codi i roi profiad hollol wahanol i’r ymwelwyr.

Bydd y llwybrau cerdded hamddenol a’r llwybrau beicio cyffrous sy’n ymddolennu drwy’r coed yn cael eu gweddnewid i greu awyrgylch sinistr ar Nos Wener, 28 Hydref, pan fydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn dathlu Nos Galan Gaeaf.

Mae tocynnau ar werth i’r rheini sy’n gallu magu digon o blwc i droedio’r Llwybr Arswyd, lle bydd ellyllon ac ysbrydion yn llechu rownd pob tro.

Hefyd bydd arddangosiadau llyncu tân ac adloniant i’r plant yn y ganolfan, sydd tua phum milltir o Ferthyr Tudful a 14 milltir o Aberhonddu, i roi pobl yn yr hwyliau iawn ar gyfer noson dra gwahanol.

Meddai Arnold Thomas, Ceidwad Hamdden, “Mae coetiroedd fel rheol yn lleoedd mor bleserus i fynd iddyn nhw, ond bydd y llyncwyr tân a’r gerddoriaeth iasoer yn rhoi amcan o beth i’w ddisgwyl cyn i’r ymwelwyr fentro i’r tywyllwch i gael eu dychryn am eu bywydau!”

Bydd yr arlwywyr ar y safle, Just Perfect Catering, yn darparu barbeciw a mochyn rhost yn yr awyr agored, a bydd cawl dychrynllyd o flasus neu bwdinau i oeri’r gwaed ar gael yn ogystal ag amrywiaeth o fwyd poeth ac oer yn y ganolfan ymwelwyr.

Bydd y teithiau yn dechrau am 6.00pm ac yn gorffen am 8.30pm, gan adael bob 10 munud. Mae nifer cyfyngedig o leoedd a rhaid bwcio ymlaen llaw (£5 y tocyn, gan gynnwys parcio).

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn ac nid yw’r digwyddiad yn addas i blant dan bump oed.

Os hoffech gadw lle, ffoniwch Ganolfan Ymwelwyr Garwnant ar 01685 722481 neu ewch i www.forestry.gov.uk/garwnant i gael rhagor o fanylion.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: sam.detheeridge@forestry.gsi.gov.uk