Menu


Anrhydedd Lantra ar gyfer crefftwr coedwig trydedd genhedlaeth

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
8 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14288

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Daeth Glenn Williams yn grefftwr coedwig trydedd genhedlaeth pan ddilynodd ei dad a’i daid i weithio yng nghoetiroedd cyhoeddus gogledd Cymru – ac mae bellach wedi cael ei anrhydeddu am ei ymroddiad a’i frwdfrydedd at ei waith.

Prentis gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru yw Glenn, sy’n byw yn Llangollen, a derbyniodd Dystysgrif o Gyflawniad yn y seremoni wobrwyo flynyddol a gynhelir gan Lantra, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer y diwydiannau tir-seiliedig ac amgylcheddol.

Mae’r gwobrau’n cydnabod y bobl fwyaf ysbrydoledig sy’n gweithio yn niwydiannau amgylcheddol a thir-seiliedig Cymru.

Roedd ei dad balch, Dai, yn y seremoni, a gynhaliwyd yn swyddfeydd Lantra yn ystod Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru ar 29 Tachwedd, i weld Glenn, sy’n 23 oed, yn derbyn ei dystysgrif gan Roger Williams, yr AS dros Frycheiniog a Maesyfed a’r llefarydd dros amaeth a materion gwledig.

Mae’r tad a’r mab bellach yn gweithio gyda’i gilydd i gynnal coetiroedd Llywodraeth y Cynulliad yn ardal Hiraethog yng ngogledd Cymru.

Ymunodd Glenn â Chomisiwn Coedwigaeth Cymru o dan ei Gynllun Prentisiaeth Fodern Sylfaen fel crefftwr coedwig dan brentisiaeth ar ôl bod yn gweithio ar y llinell gynhyrchu i gwmni gwneud ôl-gerbydau Ifor Williams yng Nghorwen.

Ar ôl cwblhau ei brentisiaeth, cynigiwyd swydd barhaol iddo ac mae wrth ei fodd yn gweithio yn yr awyr agored.

Meddai, “Rydw i’n meddwl y byd o’m swydd ac mae’n wych cadw’r traddodiad teuluol. Mae coedwigaeth yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa ac rydw i’n gobeithio y bydd y sgiliau rydw i’n eu dysgu nawr yn fy helpu i fwynhau gyrfa hir gyda’r Comisiwn.”

Cafodd Glenn ei enwebu gan Hayley Evans, Rheolwr y Cynllun Prentisiaeth Fodern Sylfaen. Meddai Hayley, “Rydw i mor falch o Glenn. Mae o wedi dangos ymrwymiad ac ymroddiad drwy gydol ei brentisiaeth ac mae ganddo agwedd ardderchog at ddysgu.

“Mae’n enghraifft benigamp o ddysgwr ifanc sy’n dilyn yr yrfa o’i ddewis ac mae’n haeddu clod a chydnabyddiaeth am ei lwyddiant.”

Sefydlodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru y Cynllun Prentisiaeth Fodern Sylfaen mewn ymateb i brinder sgiliau yn y sector coedwigaeth.

Cafodd y Comisiwn lwyddiant dwbl pan enwyd crefftwr coedwig arall, Caroline Riches o Radur, Caerdydd, sy’n 29 oed, yn Ddysgwr Gydol Oes y Flwyddyn gan Lantra.

Meddai Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Lantra, “Mae Glenn a Caroline yn dangos sut y gall prentisiaethau gael effaith gadarnhaol ar eich gyrfa beth bynnag yw eich oedran.

“Gobeithiwn y byddan nhw’n parhau i feithrin eu sgiliau ac yn ysbrydoli pobl eraill i ystyried y manteision y gall prentisiaethau eu cynnig.”

Pennawd: Crefftwr coedwig, Glenn Williams, yn gweithio yn un o goetiroedd gogledd Cymru.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Mae Gwobrau Dysgwr Tir-seiliedig y Flwyddyn Cymru’n cael eu noddi gan Gyswllt Ffermio, APADGOS, Llywodraeth Cynulliad Cymru, NFU Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru ac Undeb Amaethwyr Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Prentisiaeth Fodern Sylfaen Comisiwn Coedwigaeth Cymru cysylltwch â Hayley Evans ar 01938 557420, ffôn symudol 07810 814555.

Bydd manylion cyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer lleoliadau ar y Cynllun Prentisiaeth Fodern Sylfaen yn cael eu hysbysebu ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru, www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: hayley.evans@forestry.gsi.gov.uk