Menu


Spyderman yn ymladd yn erbyn effeithiau newid hinsawdd yng Nghoedwigoedd Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 GORFENNAF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13835

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Gall plannu coed ar lethrau serth fod yn waith anodd, ond mae Joe Mahoney, sy’n Weithredwr Peiriannau gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn fwy nag atebol i’r gwaith.

Mae Joe, sydd wedi cael y llysenw Spyderman gan ei gydweithwyr, wedi pasio’r prawf cymhwysedd i weithredu’r cloddiwr cerdded Kaiser Spyder 2, sef peiriant coedwigaeth arbenigol sy’n gallu "cerdded" ar hyd llethrau gyda graddiant o hyd at 65% wrth baratoi’r ddaear ar gyfer plannu coed newydd.

Mae coetiroedd sy’n cynnwys coed o wahanol oedran a rhywogaeth yn llai tebygol o ddioddef oddi wrth blâu a chlefydau ac oddi wrth effeithiau newid hinsawdd. Felly, ar ôl i Spyderman wneud ei waith, bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn plannu amrywiaeth o wahanol goed yn y coetiroedd y mae’n eu rheoli ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Er bod y cloddiwr cerdded yn ddigon cryf i wthio 10 o geir teulu, mae’n ysgafn iawn, ac nid yw’n gadael fawr o ôl ar y llethrau serth y mae’n cerdded arnynt. Mae hyn yn golygu bod mwy o goed ifanc sydd wedi aildyfu’n naturiol ar safle neilltuol ers i’r coed gael eu torri ddiwethaf yn goroesi.

Meddai Joe Mahoney, "Mae yna nifer fawr o reolyddion ar y peiriant, ac mae gweithredu’r cloddiwr cerdded yn debyg iawn i geisio rhwbio eich bol, cyffwrdd eich pen, clymu careiau eich esgidiau a chwarae’r piano ar yr un pryd, gyda’r ddaear yn diflannu o’ch blaen!

"Rydw i’n mwynhau’r her o weithredu’r peiriant yma, ac mae’n wych gweld fy mod i’n gwneud cyfraniad uniongyrchol i dirwedd Cymru drwy helpu i ychwanegu at yr amrywiaeth o goed sy’n tyfu yn ein coedwigoedd."

Cafodd cloddwyr cerdded Kaiser eu cynhyrchu’n wreiddiol ar gyfer adeiladu a chynnal llethrau sgïo. Maent yn cael eu dylunio a’u hadeiladu yn Liechtenstein, ac yn cael eu defnyddio drwy’r byd.

Mae Joe yn un o ddyrnaid yn unig o weithredwyr peiriannau yn y DU sy’n gymwys i ddefnyddio’r cloddiwr cerdded, a chafodd dros chwe mis o hyfforddiant dan ofal David Farmer, gweithredwr arbenigol Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Meddai StJohn Ashworth, Rheolwr Fflyd Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae angen pwyll a dewrder i weithredu’r cloddiwr cerdded ac, yn sicr, ni fyddai gweithio ar y llethrau serth yn waith addas i rywun sy’n dioddef o fertigo!

"Bellach, diolch i sgiliau arbenigol Joe, byddwn yn gallu gwneud mwy o ddefnydd o’r peiriant hwn i baratoi’r tir mewn rhagor o safleoedd ar draws Cymru bob blwyddyn yn barod ar gyfer plannu amrywiaeth ehangach o rywogaethau o goed."

Mae Joe ar gynllun Prentisiaeth Fodern Sylfaenol Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac, yn ogystal â llwyddo yn ei brawf cymhwysedd i weithredu’r cloddiwr cerdded, mae wedi cael profiad o weithredu peiriannau crafu, llifiau cadwyn a llifiau clirio.

Pennawd ar gyfer y llun: Y cloddiwr cerdded Kaiser Spyder 2 wrth ei waith.

NODIADAU I OLYGYDDION

Y Cynllun Prentisiaeth Fodern Sylfaenol

Sefydlwyd y Cynllun Prentisiaeth Fodern Sylfaenol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru yn 2009. Mae’r prentisiaid yn cael eu cyflogi gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru am gyfnod penodedig er mwyn gallu cwblhau cwrs Coed a Phren y Brentisiaeth Fodern Sylfaenol sy’n cynnig dysgu yn-y-gwaith ac yn arwain at Lefel 2 y Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) mewn Coedwigaeth.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.