Menu


Newid er gwell i goetir segur yng Nghwm Dulais

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
29 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14150

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd trigolion Blaendulais yng Nghwm Dulais yn gweld rhai newidiadau i’r olygfa o’u pentref dros yr ychydig flynyddoedd nesaf wrth i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru fynd i’r afael â rheoli coetir segur ar ochr orllewinol y cwm.

Plannwyd cymysgedd o goed conwydd yn Nant y Stalwyn ym 1979 ond nid yw wedi’i reoli ers blynyddoedd lawer gan nad yw peirianwaith cynaeafu wedi gallu cael mynediad i’r safle. O ganlyniad, nid yw’r coed wedi tyfu cystal ag y dylent, ac nid yw’r coetir yn rhoi cnwd pren cynhyrchiol na golygfa bleserus i bobl leol.

Roedd hen bont yn arfer darparu’r unig fynediad i’r safle hwn ond cafodd ei chipio gan yr afon flynyddoedd lawer yn ôl. Nawr, diolch i gytundeb gyda Celtic Energy, sy’n berchen ar y tir sy’n arwain at y coetir, bydd cerbydau’n gallu mynd i’r safle hwn ac unwaith eto, a gall Comisiwn Coedwigaeth Cymru ddechrau rhoi ei gynllun rheoli ar waith.

Fel rhan o’r cynllun rheoli, caiff Nant y Stalwyn ei drawsnewid yn goetir cymysg gyda choed llydanddail brodorol yn cael eu plannu wrth ymyl yr afon a chymysgedd o fathau gwahanol o goed conwydd yn cael eu plannu ym mhrif ran y coetir.

Bydd cam cyntaf y gwaith yn cynnwys symud rhai o’r coed, yn enwedig pinwydd Corsica, nad ydynt yn tyfu’n dda iawn. Drwy deneuo’r coed gwannach, bydd y lleill yn cael mwy o oleuni a gofod a fydd yn hybu eu tyfiant.

Dywedodd Mari Sibley, Asiant Tir rhanbarthol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Ar ôl iddi gael ei chipio gan yr afon, nid oeddem am ailosod yr hen bont a oedd yn rhoi mynediad i ni at Nant y Stalwyn am ein bod am ddod o hyd i ffordd newydd i’r coetir hwn na fyddai’n cynnwys mynd â loris pren a pheirianwaith trwm drwy Flaendulais."

Bydd y ffordd y bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn ei dilyn yn rhedeg dros dir Comin Mynydd y Drum ger Ystradgynlais, heibio i dramffordd Mynydd y Drum, sy’n heneb gofrestredig.

Mae CADW wedi rhoi caniatâd heneb gofrestredig i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i ddefnyddio’r ffordd a chyngor ar sut i ddiogelu’r dramffordd hynafol.

"Nawr ein bod wedi cytuno ar fynediad i’n peirianwaith gyda Celtic Energy, rydym wedi diogelu rheoli hirdymor y coetir hwn," ychwanegodd Mari.

"Byddwn yn gallu cynaeafu coed a phlannu coed llydanddail brodorol fel y bydd Nant y Stalwyn yn darparu cyflenwad gwerthfawr o bren a chefnlen fwy diddorol i drigolion Blaendulais."

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae coetiroedd yn ymestyn dros 14% o Gymru. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i berchenogion coetiroedd eraill ac mae’n rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau cwympo.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth y DU ac mae’n cyfrannu at yr agenda coedwigaeth rhyngwladol.

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales

Enw cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, ffôn: 0300 068 0057.

e-mail: peter.cloke@forestry.gsi.gov.uk