Menu


Disgyblion yn hel eu Bacc wrth ymweld 'r goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 RHAGFYR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 15152

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Daeth gwerslyfrau’n fyw i fyfyrwyr Bagloriaeth Cymru wrth iddyn nhw ymweld â’r goedwig i ddysgu rhagor am fanteision coed.

Treuliodd tua 180 o ddisgyblion Ysgol Gyfun Aberpennar ddiwrnod yng nghanolfan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn y Garwnant, ger Merthyr Tudful, fel rhan o gynllun peilot i chwistrellu syniad o fywyd go iawn i’w gwersi.

Roedd y myfyrwyr blwyddyn 10 (oedran 14 a15), sy'n astudio ar gyfer eu cymhwyster lefel Canolradd, yn ymweld â'r ganolfan goedwig mewn grwpiau o 30 i gynnal cyfres o weithgareddau yn cael eu harwain gan swyddog addysg Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Ross Evans.

Cymhwyster yw Bagloriaeth Cymru ar gyfer myfyrwyr 14 i 19 oed yng Nghymru sy’n cyfuno sgiliau datblygu personol gyda chymwysterau megis lefel A, NVQ a TGAU ac yn ei wneud yn un cymhwyster eang sy’n cael ei werthfawrogi gan gyflogwyr a phrifysgolion.

Dysgodd y disgyblion yn ystod eu hymweliad am ecosystemau coed, sut y gall coed helpu i daclo newid hinsawdd a sut y mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rheoli coetiroedd Llywodraeth Cymru.

Bu’r disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithgareddau datrys problemau, megis canfod eu ffordd mewn timau drwy'r goedwig, gwneud tasgau mewn mannau penodol megis cyfrifo cynnwys carbon coeden, adnabod rhywogaethau o goed a chreaduriaid y coetir.

Roedd yno hefyd weithdy i drafod problemau rheoli a chynllunio a phwysigrwydd plannu mwy o wahanol goed i wneud ein coetiroedd yn fwy gwydn rhag effeithiau newid hinsawdd.

Rhoddodd Ross hefyd arddangosfa ymarferol i'r myfyrwyr ar sut i wneud golosg a bu’n trafod sut y mae coetiroedd wedi’u defnyddio i gyfarfod ag amrywiaeth o wahanol anghenion drwy’r oesoedd.

Meddai, “Dyma’r tro cyntaf i ni gyfrannu fel hyn at gwricwlwm Bagloriaeth Cymru, sy’n rhoi profiadau ehangach na'r rhaglenni dysgu traddodiadol.

“Mae coetiroedd yn lle dysgu awyr agored sy'n ysgogi ac maen nhw'n gallu cydweithio yn y gweithgareddau a chynnig atebion gwirioneddol i rai o heriau rheoli coetir rydyn ni'n eu hwynebu bob dydd."

Mae uwch Fagloriaeth Cymru’n cynnwys elfennau sgiliau craidd allweddol sy’n cyfrif am 120 pwynt tariff y Gwasanaethau Mynediad Prifysgolion a Cholegau (UCAS) – cyfwerth â gradd A mewn lefel A Tystysgrif Addysg Gyffredinol.

Y sgiliau allweddol yw cyfathrebu, cymhwyso rhifau, TG, gwella dysgu a pherfformiad ei hunan, gweithio ag eraill a datrys problemau.  Mae nifer o elfennau dewisol y gellir eu hychwanegu.

Gellir astudio Bagloriaeth Cymru yn Saesneg neu Gymraeg, neu mewn cyfuniad o’r ddwy iaith.

Meddai Rebecca Thomas, athrawes gwyddoniaeth a chydlynydd Bagloriaeth Cymru yn Ysgol Gyfun Aberpennar, “Cafodd y disgyblion gyfle i ddatblygu sgiliau hynod werthfawr yn y diwrnod agored a hefyd ddysgu am gynaliadwyedd mewn amgylchedd ystyrlon. 

“Roedd y disgyblion wrth eu bodd ac yn frwdfrydig ac yn gallu cwblhau rhannau o Fagloriaeth Cymru mewn ffordd hwyliog a diddorol."

Llun: Swyddog addysg Ross Evans yn dod â’r wers yn fyw i griw o fyfyrwyr Bagloriaeth Cymru.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn cynnig profiadau dysgu yn seiliedig ar goetiroedd ledled Cymru, yn cefnogi datblygu a darparu Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo'r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch cael sesiynau i gefnogi rhaglen Bagloriaeth Cymru, cysylltwch ag Arweinydd Tîm Coetiroedd i Ddysgu, Sue Williams, ar 0300 068 0109, symudol 07789 923830, e-bost sue.williams@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg ac astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: ross.evans@forestry.gsi.gov.uk