Menu


Athrawon yn cynrhoni i fynd i’r afael newid hinsawdd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
31 MAWRTH 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14542

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Cafodd athrawon o Went gyfle’n ddiweddar i ddysgu dulliau newydd o addysgu plant sut y gall coed helpu yn y frwydr yn erbyn effeithiau newid hinsawdd.

Bu deg o athrawon ysgol gynradd yn rhoi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau o Becyn Newid Hinsawdd newydd ar gyfer plant 7-11 oed a luniwyd gan dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Bu’r athrawon yn cymryd rhan mewn gêm “Mwydyn Aflonydd” a grëwyd i dynnu sylw at effeithiau andwyol datgoedwigo a phwysigrwydd pridd, a rôl coedwigoedd o ran cynnal uwchbridd iach.

Buont yn rhoi cynnig ar y math o weithgareddau a gynhelir i blant fel rheol, gan gymryd arnynt eu bod yn adar a mwydod, ac yn cymryd rhan mewn 
gêm chwarae rôl, a arweiniodd at drafodaethau ar gadwynau bwydydd a bioamrywiaeth.

Cynhaliwyd y diwrnod hyfforddiant yng nghoetiroedd Llywodraeth y Cynulliad yng Nglanfa Goetre, i’r gogledd o Bont-y-pŵl. 

Mae’r pecynnau newydd, a lansiwyd yn ystod Wythnos Hinsawdd a gynhaliwyd o’r 21ain i’r 27ain o Fawrth, yn galluogi athrawon i egluro mater cymhleth newid hinsawdd i blant mewn ffordd ymarferol a llawn hwyl, sy’n cysylltu â’r cwricwlwm ar gyfer Cyfnod Allweddol 2.

Meddai Gareth Tudball, sy’n athro yn Ysgol Gynradd Tynewydd, “Byddaf yn gallu defnyddio’r rhan fwyaf o’r adnoddau hyn, ac rydym eisoes yn edrych ar ffyrdd o’u haddasu a’u hymestyn.”

Mae’r gweithgareddau eraill yn y pecyn yn cynnwys gwneud siarcol dros dân a darganfod cynnwys carbon coed.

Dywedodd Cathy Velmans o’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, a drefnodd y diwrnod, “Roedd y diwrnod hyfforddiant yn ddefnyddiol iawn, ac roedd yn galluogi’r athrawon i ymgyfarwyddo â’r syniadau a geir yn y pecyn.

“Byddant yn gallu defnyddio’r gweithgareddau hyn gyda’u disgyblion ar iard yr ysgol neu yn eu coetiroedd lleol i dynnu sylw at y rôl bwysig y mae coed yn ei chwarae yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.”

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu diwrnod hyfforddiant, cysylltwch â thîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0300.

Pennawd: Dau o athrawon yn cael golwg agosach ar y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

Nodiadau i Olygyddion

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r 126,000 hectar/311,00 erw o goetiroedd sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae’r tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu’n seiliedig ar goetiroedd drwy Gymru gyfan ac yn cefnogi datblygu a chyflwyno’r Ysgol Goedwig.  Mae hefyd yn hwyluso’r Fenter Addysg Goedwig ar ran ei bartneriaid.

Mae’r pecyn Newid Hinsawdd, sy’n cynnwys adnoddau a disgrifiadau o weithgareddau, ar gael ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales. Dilynwch y cysylltau ar gyfer ‘dysgu’.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: cathy.velmans@forestry.gsi.gov.uk