Menu


Pleser coetir newydd i blant o’r dinasoedd mawrion

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
16 CHWEFROR 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14428

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd plant o’r dinasoedd mawrion sydd ag anableddau’n gallu mwynhau tirwedd ysblennydd Parc Cenedlaethol Eryri ar ôl i goetir brodorol newydd sy’n addas i gadeiriau olwyn gael ei blannu y tu ôl i’w canolfan addysg awyr agored.

Cafodd y coetir ei blannu ym Mhlas Dol-y-Moch ger Maentwrog, Gogledd Cymru, a ddaeth yn ganolfan addysg agored Coventry pan gafodd ei phrynu gan gyngor y ddinas ym 1966.

Ers hynny, mae mwy na 100,000 o bobl ifanc o bob rhan o’r ddinas wedi rhoi eu hamgylchedd trefol y tu ôl iddynt i gael blas ar wythnos yng nghefn gwlad hardd Eryri.

Nawr, diolch i grant creu coetir Glastir a roddwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, mae coetir hygyrch wedi’i blannu fel y gall plant nad oeddent yn gallu mwynhau cefn gwlad yr ardal o’i amgylch yn flaenorol, gymryd rhan mewn dysgu awyr agored anturus o bob math.

Gwnaeth staff a gwirfoddolwyr o’r ganolfan blannu coed brodorol megis onnen, derwen a bedwen ar bron i un hectar o dir y tu ôl i’r plasdy o’r 17eg ganrif sydd wedi’i leoli mewn 28 erw o erddi a choetir yng nghanol y Parc Cenedlaethol.

Mae’r coetir yn cynnwys drysfa o lwybrau cerrig gro i roi mynediad i ddefnyddwyr llai abl y ganolfan.

Bydd y llwybrau hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer cyfeiriadu a llywio, ac mae cynlluniau ar y gweill i osod platfformau cysgu lle y gall plant a staff orwedd a rhyfeddu at y sêr yn awyr y nos, yn rhydd o lygredd goleuni sydd i’w gael mewn dinasoedd.

Daeth y syniad i blannu’r coetir gan y dirprwy bennaeth, Phil Eccles, a oedd am addysgu pobl ifanc am yr amgylchedd naturiol a manteision plannu coed.

Cysylltodd ag un o swyddogion prosiect Glastir a hyfforddwyd gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i ymdrin â’r holl waith papur ac roedd yn hynod falch pan oedd y cais am grant creu coetir yn llwyddiannus.

“Bydd y grant ar gyfer ein prosiect coetir yn galluogi cenedlaethau plant y dyfodol – llawer ohonynt yn ddefnyddwyr cadeiriau olwyn – i fwynhau a dysgu mewn amgylchedd arbennig,” meddai Phil.

“Bydd hwn yn goetir gwirioneddol aml-bwrpas lle y bydd plant o’r ddinas yn gallu gwella eu hiechyd a’u lles drwy gael profiad ar ystod eang o gyfleoedd cyffrous ar gyfer hamdden a chyflogaeth.”

Yn ogystal â bod yn adnodd addysgol a hamddenol pwysig, bydd y coetir newydd hefyd yn gwella gwerth gwarchod tirwedd a natur yr ardal.
Wrth iddo dyfu, bydd yn ymestyn i’r coetir derw rhannol naturiol hynafol sy’n bodoli eisoes y tu ôl i Blas Dol-y-Moch, sy’n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae’r ganolfan ar agor drwy gydol y flwyddyn ac mae 50 o fyfyrwyr yno bob dydd fel arfer. Os hoffech fwy o wybodaeth am grantiau ar gyfer plannu coetiroedd newydd, cysylltwch â thîm coetir Glastir Comisiwn Coedwigaeth Cymru ar 0300 068 0300, anfonwch neges e-bost at bww.ts@forestry.gsi.gov.uk neu ewch ar-lein www.forestry.gov.uk/glastirwoodland

Mae coetiroedd yn ymestyn dros tua 14% o Gymru. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Pennawd: Plannu’r coetir brodorol newydd ym Mhlas Dol-y-Moch.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae coetiroedd yn ymestyn dros tua 14% o Gymru. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n berchen ar 38% ohonynt (126,000 o hectarau/311,000 o erwau).

Adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n rhoi cymorth grant i berchenogion coetir eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau cwympo.

Mae rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales

Enw cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: rachel.chamberlain@forestry.gsi.gov.uk