Menu


Mwy o dai fforddiadwy i’w hadeiladu ar goetir y Lywodraeth Cynulliad Cymru

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
7 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13664

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae gwaith adeiladu pedwar o dai fforddiadwy ar fin dechrau ar dir a oedd yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri.

Bydd y tai, ar dir agored ym mhentref Dolwyddelan, yn rhan o ail ddatblygiad tai fforddiadwy ar dir a reolwyd yn flaenorol gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae’n dilyn gwerthu’r tir i Gymdeithas Tai Clwyd, a adeiladodd y tri thŷ ar gyfer y datblygiad  fforddiadwy cyntaf ar goetir y Cynulliad yn Ninas Mawddwy'r llynedd.

Bydd y tai’n cael eu hadeiladu gan ddefnyddio pren meddal o Gymru, a dylai’r gwaith fod ar ben erbyn mis Tachwedd 2010.

Nodwyd bod gan y safle botensial ar gyfer tai fforddiadwy yn 2004 a rhoddwyd caniatâd i’r datblygiad fynd yn ei flaen ar ôl i’r awdurdod lleol gadarnhau’r angen am dai fforddiadwy yn Nolwyddelan.

Bydd Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn cymeradwyo cynllun y tai, a fydd yn cael eu hadeiladu ar safle 1.5 erw yn y pentref, yn unol â safonau Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer cynaliadwyedd.

Mae’r Cynulliad yn awyddus i annog y defnydd o bren a dyfwyd yn lleol ar gyfer y diwydiant adeiladu er mwyn helpu ei rhaglen datblygu cynaliadwy.

Dywedodd Llion Derbyshire, asiant tir rhanbarth CCCymru, "Fel y rheolwr tir unigol mwyaf yng Nghymru, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n gwneud y cyfan y gall i helpu Llywodraeth y Cynulliad i gwrdd â’u targedau ar gyfer tai fforddiadwy, yn enwedig mewn lleoliadau gwledig.”

Cyflwynodd Comisiwn Coedwigaeth Cymru nifer o safleoedd i’r Cynulliad sydd, yn eu barn hwy, yn addas ar gyfer hyrwyddo tai fforddiadwy drwy adrannau tai awdurdodau unedol.

Dywedodd Bryn Davies, o Gymdeithas Tai Clwyd, "Mae angen difrifol am dai fforddiadwy yn yr ardal hon, a bydd y tai hyn yn helpu pobl i greu cartref yn y gymuned lle y’i magwyd.

"Bydd y tai’n rhoi hwb i’r economi leol ac fe ddefnyddir pren Cymru i’w hadeiladu i safon uchaf cynaliadwyedd."

NODIADAU AT OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw’r adran o fewn y llywodraeth sy’n gyfrifol am greu polisïau coedwigaeth ac sy’n rheoli’r 126,000 hectar/311,000 erw o goedwigoedd sy’n eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru. 

Mae 14% o dir Cymru yn dir coedwig  - gan eu gosod gyda’i gilydd byddai hyn yr un maint â Sir Gaerfyrddin. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn berchen ar 38% o’r cyfanswm - mae’r gweddill yn eiddo preifat.

Sefydlwyd Cymdeithas Tai Clwyd ym mis Mehefin 1974 fel Cymdeithas Tai elusennol i ddarparu tai fforddiadwy i’w rhentu gyda phwyslais ar gartrefu’r henoed a theuluoedd ag incwm isel nad ydynt yn gallu fforddio prynu tai ar y farchnad agored. Mae’n rheoli 1,650 o gartrefi ledled gogledd Cymru yn Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd, Sir Y Fflint a gogledd Powys.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â datblygiad Dolwyddelan, cysylltwch â Llion Derbyshire ar 01492 281710 neu Bryn Davies ar 0345 230 3140 neu anfonwch neges e-bost at bryn.davies@taiclwyd.com

Ymholiadau’r cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth CC Cymru, Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: llion.derbyshire@forestry.gsi.gov.uk