Menu


Cwrs dadlennol yn targedu pobl ifanc sy’n beicio oddi ar y ffyrdd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
9 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14572

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Nod y prosiect newydd yw perswadio pobl yn eu harddegau i beidio â beicio’n anghyfreithlon oddi ar y ffyrdd drwy ddangos iddynt y difrod y gall beiciau modur ei wneud i gefn gwlad.

Mae’r prosiect ‘Treads’ yn hybu gyrru cyfrifol a diogel ac yn targedu pobl yn eu harddegau yn ne Cymru sydd wedi bod mewn trafferth gyda’r heddlu neu a allai achosi trafferth.

Partneriaeth rhwng Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Heddlu Gwent a gwasanaethau ieuenctid Caerffili yw’r prosiect ac mae’n dysgu pobl ifanc rhwng 14 a 19 oed i werthfawrogi eu hamgylchedd.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru a heddluoedd drwy Gymru wedi cynnal sawl ymgyrch i fynd i’r afael â beicio anghyfreithlon yng nghoetiroedd Llywodraeth y Cynulliad, a all fod yn beryglus i bobl eraill sy’n mwynhau cefn gwlad.

Gall troseddwyr gael dirwy a gall eu beiciau gael eu cipio, ac mae’r prosiect hwn yn ffordd arloesol o ddangos iddynt pam y mae eu gweithgareddau’n annerbyniol.

Mae gan bawb sy’n cymryd rhan ddiddordeb mawr mewn beicio oddi ar y ffordd ac, fel rhan o’r cwrs, byddant yn dysgu am fecaneg yn Thunder Road, canolfan beiciau modur yng Nghwmbrân.

Os byddant yn cwblhau’r cwrs, cânt gyfle i fynd i’r Yamaha Off-road Experience yn Llanidloes i roi cynnig ar feicio oddi ar y ffordd go iawn dan gyfarwyddyd Geraint Jones, a fu’n bencampwr ‘enduro’ Prydain ddeg gwaith.

Bydd y cwrs yn agor eu llygaid i’r niwed y mae’r beiciau’n ei wneud i dda byw a bywoliaethau ffermwyr drwy chwalu a thorri ffensys, dinistrio llystyfiant, difetha llwybrau troed a chreu sŵn.

Dysgir sgiliau newydd hefyd, megis codi waliau sych a chymorth cyntaf, ac yn ystod sesiwn ddiweddar gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru buont yn gwylio arddangosiad cwympo a dringo coed cyn dysgu sut i ddefnyddio llif gadwyn yn gywir.

Yna fe gerddodd y grŵp o Goed Twmbarlwm i fyny at Dwmbarlwm, lle cawsant ginio a sgwrs ar hanes cyfoethog yr ardal gan Rob Southall o Gymdeithas Twmbarlwm.

Tybir bod Twmbarlwm yn fryngaer o Oes yr Haearn a gafodd ei hadeiladu gan y Silwriaid, y llwyth Celtaidd a oedd yn byw yn yr ardal cyn ac yn ystod cyfnod y Rhufeiniaid.

Ceir hefyd gastell tomen a beili Normanaidd sylweddol ym mhen dwyreiniol y gaer, o ddyddiad cynnar, sy’n dirnod adnabyddus lleol y gellir ei weld o leoedd mor bell i ffwrdd â Bryste.

Gorffennwyd y sesiwn yn Rhodfa Goedwig Cwmcarn, lle aethant ati i dorri coed bedw arian a oedd yn aildyfu ger Windy Ridge er mwyn helpu CC Cymru i gynnal y cynefin rhostir.

Meddai James Mak, Rheolwr Ardal Leol y Comisiwn Coedwigaeth, “Gobeithiaf i’r bobl ifanc gael amser pleserus wrth ddysgu mwy am y Comisiwn Coedwigaeth a’r problemau y mae beicio anghyfreithlon ar ein tir yn eu hachosi.”

Mae pob cwrs ‘Treads’ yn para am 12 wythnos ac mae’r rheiny sy’n cymryd rhan yn mynychu un sesiwn yr wythnos, naill ai gyda’r nos neu ar y penwythnos. Gobeithir cynnal y prosiect dair gwaith y flwyddyn.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae tua 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn  www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: emma.felkin@forestry.gsi.gov.uk