Menu


Camerâu is-goch yn goleuo cyfrinachau tywyll ceirw a baeddod gwyllt

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
13 CHWEFROR 2012DATGANIAD NEWYDDION: 15265

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coedwigwyr yn defnyddio’r camerâu ‘llechwraidd’ mwyaf diweddar i gasglu delweddau is-goch o geirw a baeddod gwyllt sy’n crwydro coetiroedd Llywodraeth Cymru.

Bydd y camerâu, sydd wedi’u cuddio ar goed ac yn cael eu sbarduno gan symudiad, yn helpu Comisiwn Coedwigaeth Cymru i gadw golwg rownd y cloc ar anifeiliaid sydd, heb eu rheoli, yn gallu difrodi amaethyddiaeth, coedwigaeth a chynefinoedd gwerthfawr.

Bydd y camerâu yn rhoi gwybodaeth hynod ddefnyddiol i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ledaeniad yr anifeiliaid ac yn ei helpu i’w rhwystro rhag dirfodi cynefinoedd prin.

Mae’r camerâu arbenigol "Reconyx", sy’n gallu dal lluniau llonydd o’r ceirw a baeddod gwyllt wrth iddyn nhw grwydro coetiroedd cyhoeddus liw nos, hefyd yn gallu recordio ffilm fideo i fonitro’u harferion.

Maen nhw wedi’u gosod ledled Cymru mewn mannau lle mae tystiolaeth fod ceirw a baeddod gwyllt yn crwydro, yn enwedig yng Nglasfynydd ym Mannau Brycheiniog ger yr Wysg, Coed y Brenin ger Dolgellau, Dyffryn Gwy Isaf ac yng nghoedwigoedd Maesyfed.

Meddai David Jam, Swyddog Rheoli Bywyd Gwyllt Gweithgareddau Coedwriaeth Cymru, “Mae’r camerâu hyn yn declynnau defnyddiol iawn i Gomisiwn Coedwigaeth Cymru gan eu bod yn arbed miloedd lawer o bunnoedd i ni mewn oriau staff a pheth wmbredd o filltiroedd cerbydau.

“Mae’r camerâu’n cadw gwladwriaeth dawel, yn canfod ac yn recordio unrhyw beth byw sy’n mynd heibio’u pelydrau is-goch.

“Drwy ddefnyddio’r camerâu i fonitro ardal yn gyson am hyd at chwe mis, rydyn ni’n gallu casglu data bob dydd heb i neb orfod gyrru i gadw golwg ar yr ardaloedd. Mae fel cael ychwaneg o aelodau o’r tîm yn gweithio’n llawn amser i ni ar arolygon.

“Mae hyn yn enghraifft wych o ddefnyddio technoleg i wneud ein gwaith yn fwy effeithiol ac yn lleihau’r costau.”

Bydd y camerâu'n declynnau hynod ddefnyddiol hefyd i helpu gwireddu Strategaeth Rheoli Ceirw Gwyllt yng Nghymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a’r Fenter Ceirw.

Er nad oes cymaint o geirw gwyllt yng Nghymru, ac nad ydyn nhw mor gyffredin ag mewn rhannau eraill o’r DU, mae yn fwy ohonyn nhw, mewn mwy o leoedd ac mae’n nhw’n effeithio mwy nag oedden nhw.

Mae’r camerâu wedi cadarnhau gymaint o geirw coch sydd ar Fannau Brycheiniog ac o’r baedd gwyllt yn Nyffryn Gwy Isaf, gan roi gwybodaeth werthfawr pa goetiroedd y maen nhw’n eu defnyddio a phryd.

Maen nhw hefyd wedi dangos un neu ddau o bethau rhyfedd: wrth chwilio am faeddod gwyllt yn Nyffryn Gwy Isaf, crwydrodd ewig o flaen un o’r camerâu, er nad oedd unrhyw dystiolaeth gadarn fod ewig yn yr ardal.

Meddai James Upson, Rhodiwr Bywyd Gwyllt Comisiwn Coedwigaeth Cymru, “Rwy’n gallu gosod y camerâu hyn a gwybod eu bod yn gweithio 24-7.

“Maen nhw’n hawdd eu haddasu’r ac yn tynnu lluniau o ansawdd da, maen nhw’n gallu rhoi syniad i mi o faint, arferion a symudiadau’r boblogaeth o geirw.”

Mae’n bosibl gadael y camerâu am hyd at chwe mis heb dalu sylw iddyn nhw. Os yw’r lluniau’n dangos ceirw fe ellir cynnal arolygon manylach ar eu heffaith ar goed a fflora’r ardal.

Os bydd angen, gellir tynnu lluniau thermal i roi gwell syniad o ddwysedd y boblogaeth.

Yn ogystal â gwneud difrod i fflora brodorol, i gnydau amaethyddol ac i goed, mae ceirw’n gallu achosi damweiniau ffyrdd.

Lluniau:

Dau garw’n cael eu dal ar gamera yn crwydro coetir liw nos.

Baedd gwyllt yn blasu abwyd a osodwyd o flaen camera mewn coetir i ddenu baeddod yr ardal.

NODIAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru o dan goetir. O hyn, Llywodraeth Cymru piau 38% (126,000 hectar / 311,000 acer). 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. 

Lledaeniad daearyddol o geirw yng Nghymru:

Ceirw Coch

Yn byw’n wyllt ym Mannau Brycheiniog rhwng Trecastell a Chwm Taf. Mae rhai wedi dianc i goedwig Bryn ym Margam ac mae rhai wedi’u gweld ar Benrhyn Llŷn ac yn ardal y Trallwng.

Ewig

Cafodd y rhain eu rhyddhau yn gynnar yn y 1970au ar ochr Lloegr o’r ffin, ger Llanandras. Yn bresennol erbyn hyn ledled Sir Faesyfed ar dir Llywodraeth Cymru ac ar dir preifat. Mae ewig hefyd wedi’u gweld ar goridor yr M4, yn Nyffryn Gwy Isaf a ledled y Canolbarth a Gogledd Cymru (er mai anaml y maen nhw i’w gweld ac mae’n debyg mai rhai crwydrol ydyn nhw).

Ewig llwyd

Prif glystyrau: Sir Ddinbych, yn bennaf ar dir preifat ond mae rhai ar dir Llywodraeth Cymru.

Coed y Brenin (Dolgellau), mae rhai ar dir preifat ond yn bennaf ar dir Llywodraeth Cymru.

Ystâd Castell Powis (y Trallwng), yn bennaf ar dir preifat ond rhai ar dir Llywodraeth Cymru.

Y Trallwng, ar dir Llywodraeth Cymru a thir preifat.

Llandeilo, yn bennaf ar dir preifat.

Margam, Port Talbot, yn bennaf ar dir Llywodraeth Cymru, rhai ar dir preifat a thir awdurdod lleol.

Coed Gwent, ar dir Llywodraeth Cymru a thir preifat.

Dyffryn Gwy Isaf, Sir Fynwy, ar dir Llywodraeth Cymru a thir preifat.

Sica

Roedd grŵp bychan iawn (o bosibl yn dal i oroesi) ar Gorsydd Teifi ac adroddiadau heb eu cadarnhau o’r sica yn ardal Coedwig Pembre. Wedi’u gweld, efallai, hefyd ger y Trallwng.

Myntjac

Sôn eu bod wedi’u gweld ar goridorau’r M4 a’r M55 yn ogystal ag yn Nyffryn Gwy Isaf a Sir Faesyfed. Cryn son eu bod wedi’u gweld yn ardal yr Wyddgrug – Wrecsam.

Ceirw Dŵr Tsieineaidd

Dim son fod unrhyw un yn bodoli yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth ar reoli ceirw gwyllt yng Nghymru, cysylltwch â’r Swyddog Rheoli Bywyd Gwyllt, David Jam ar 0300 068 0137, symudol 07500 608527, e-bost david.jam@forestry.gsi.gov.uk

Mae rhagor o wybodaeth ar goetiroedd yng Nghymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Ewch i Newyddion CC Cymru i gael newyddion, lluniau manylion cyswllt swyddfa’r wasg a dolenni i astudiaethau achos.

Cyswllt Swyddfa'r Wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: david.jam@forestry.gsi.gov.uk