Menu


Dilynwch y llwybr i chwilio am greadur!

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 HYDREF 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14069

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd yr ychwanegiad diweddaraf at Lwybrau’r Enfys yng Nghoedwig Dyfnant yn Llangadfan, Powys, yn gwneud plant yn arbenigwyr bywyd gwyllt wrth iddynt ddod o hyd i’r anifeiliaid ar y llwybr newydd.

Mae deg o greaduriaid y goedwig wedi cael eu cynnwys yn y llwybr pos anifeiliaid 1km o hyd sy’n rhedeg drwy Goedwig Dyfnant. Bydd y plant yn gallu dod o hyd i’r arwyddion llachar ar siâp y gwahanol anifeiliaid wrth iddynt gerdded ar hyd y llwybr newydd.

Gellir gweld anifeiliaid megis gwiwer, llyffant, carlwm a thylluan ar y llwybr, ac mae pob un o’r arwyddion yn cynnwys gwybodaeth am yr anifail dan sylw er mwyn dysgu plant sut y mae’n byw. Mae’r holl anifeiliaid a bortreadir yn byw yng Nghoedwig Dyfnant, ac mae’n bosibl y bydd rhai o’r plant yn ddigon lwcus i weld yr anifail go iawn.

Cafodd y llwybr pos anifeiliaid ei gynllunio gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli Coedwig Dyfnant ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru, a chafwyd cymorth gan Grŵp Llwybrau’r Enfys.

Mae’r llwybr yn dilyn rhan o un o Lwybrau’r Enfys, sef rhwydwaith o lwybrau a ffyrdd coedwig sy’n cynnwys pum llwybr ceffyl a thri llwybr ar gyfer car a cheffyl. Yn ogystal â denu marchogion a gyrwyr ceirt, mae’r llwybrau’n cael eu defnyddio gan redwyr mynydd a cherddwyr lleol.

Meddai Mike Whitley, y Rheolwr Ardal Leol, "Mae coetiroedd yn darparu amgylchedd dysgu awyr agored ysgogol a bydd y llwybr pos anifeiliaid newydd yn cynyddu dealltwriaeth plant o’r amrywiaeth eang o anifeiliaid a choed sydd i’w gweld yma yng Nghoedwig Dyfnant.

"Bydd yr atyniad newydd hwn yn cynnig profiad llawn hwyl i ysgolion lleol a theuluoedd ac rydym hefyd yn gobeithio y bydd yn denu rhagor o bobl i ymweld â’r rhan hardd hon o’r wlad."

Yn ychwanegol at y llwybr newydd, gosodwyd pum arwydd newydd ger y maes parcio sy’n cynnwys gwybodaeth ar gyfer y plant am y gwahanol fathau o goed a geir yng Nghoedwig Dyfnant. Mae pob un o’r arwyddion hyn wedi cael ei osod ar bostyn ger y goeden berthnasol, ac mae’n cynnwys darlun o ddail y goeden. Os byddant yn troi’r arwydd drosodd, gall y plant ddysgu mwy am y coed sy’n tyfu yn y rhan hon o Gymru.

Cynlluniwyd y llwybr gan Swyddog Addysg lleol Comisiwn Coedwigaeth Cymru, a chafodd yr arwyddion ar siâp anifeiliaid eu gwneud yng ngweithdy Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn Nolgellau.

Gellir cael taflen am y llwybr pos anifeiliaid yn y man gwybodaeth ym maes parcio Coedwig Dyfnant.

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.