Menu


Ditectifs Angheuol i ymchwilio i drosedd yn y coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
6 HYDREF 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14993

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Yn ddiweddarach y mis hwn bydd plant yn dod yn dditectifs natur i ddatrys trosedd erchyll sydd wedi cael ei chyflawni yn y coed o gwmpas canolfan ymwelwyr Bwlch Nant-yr-Arian / Coed-y-Brenin / Garwnant.

Bydd y ditectifs ifanc yn cael llyfryn Ditectifs Angheuol cyn chwilio’r coed am gliwiau wrth iddynt chwarae’r rhan arweiniol yn yr Ymchwiliad i Leoliad Trosedd.

Mae’r gweithgaredd datrys trosedd yn rhan o fenter ar y cyd rhwng Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n rheoli coetiroedd Llywodraeth Cymru, a’r rhaglen ‘Live ‘n’ Deadly’, sioe antur a bywyd gwyllt boblogaidd y BBC ar CBBC.

Bydd lleoliad y drosedd fywyd gwyllt yn cael ei ddiogelu i’r ditectifs ifanc yn ystod y gwyliau hanner tymor o Ddydd Sadwrn, Hydref 22 hyd Ddydd Sul, Hydref 30.

Bydd yr adnoddau Ymchwilio i Leoliad Trosedd dwyieithog, sy’n cynnwys pecyn offer a bathodynnau, ar gael yn y canolfannau ymwelwyr i helpu’r ditectifs i ddod o hyd i’r troseddwr.

Mae’r pecyn offer yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i annog teuluoedd i fwynhau byd natur a bywyd gwyllt y coetir, ynghyd â chyfres o bosau a fydd yn helpu’r plant i ddatrys cyfrinach y drosedd angheuol.

Meddai Gareth Owen, Rheolwr Hamdden Bwlch Nant-yr-Arian / John Taylor, Rheolwr Hamdden Coed-y-Brenin / Sam Detheridge, Rheolwr Canolfan Ymwelwyr Garwnant, “Mae’r Comisiwn a ‘Live ‘n’ Deadly’ yn rhannu’r nod cyffredin o annog plant i werthfawrogi rhyfeddodau natur, ac mae’r gyd-fenter hon yn ffordd wych o gyflawni hyn.

“Mae Ymchwilio i Leoliad Trosedd yn rhoi cyfle i’r plant ddefnyddio eu dychymyg a dysgu am y bywyd gwyllt sy’n byw yn ein coetiroedd, a chael hwyl yr un pryd.”

Teuluoedd sy’n gyfrifol am ddatrys y drosedd ac mae’n cymryd hyd at awr a hanner i gwblhau’r ymchwiliad.

Y wobr am gwblhau’r gweithgaredd yw cod arbennig y gellir ei ddefnyddio i gyrchu cynnwys unigryw yng ngêm ar-lein ‘Live ‘n’ Deadly’, sy’n rhan o amcan y sioe o annog plant i fynd allan i’r awyr agored i fwynhau bywyd gwyllt.

Mae’r wefan ryngweithiol yn cynnig gemau, clipiau ffilm a negesfwrdd, ac mae BBC Learning yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau Diwrnod Angheuol Allan drwy’r DU.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

‘Live ‘n’ Deadly’ yw sioe antur a bywyd gwyllt boblogaidd CBBC, sy’n cael ei chyflwyno gan Steve Backshall a Naomi Wilkinson. Mae’r rhaglen fyw yn cynnwys llawer o eitemau difyr am fywyd gwyllt angheuol, gweithgareddau antur yn yr awyr agored, sialensiau a chystadlaethau.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

I gael rhagor o wybodaeth am Ymchwilio i Leoliad Trosedd ym Mwlch Nant-yr-Arian, cysylltwch â Gareth Owen, Rheolwr Hamdden, ar 01970 890453, ffôn symudol 07800 512906, e-bost gareth.owen@forestry.gsi.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am Ymchwilio i Leoliad Trosedd yng Nghoed-y-Brenin, cysylltwch â Hilary Malyon, Ceidwad Hamdden, Canolfan Ymwelwyr Coed-y-Brenin, ar 01341 440747, e-bost hilary.malyon@forestry.gsi.gov.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am Ymchwilio i Leoliad Trosedd yng Ngarwnant, cysylltwch â Sam Detheridge, Rheolwr y Ganolfan Ymwelwyr, ar 01685 722481, ffôn symudol 07789 747127, e-bost sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk.

Cysylltiad i’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk.

e-mail: sam.detheridge@forestry.gsi.gov.uk