Menu


Ceisio barn ymwelwyr yn y goedwig

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
20 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13954

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Yn ystod yr haf hwn bydd pobl leol ac ymwelwyr yn cael cyfle i ddweud eu barn am eu hymweliad â choetiroedd Cymru.

Byddwn yn gofyn i ymwelwyr â’r coedwigoedd a choetiroedd a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru dreulio ychydig funudau yn llenwi holiadur er mwyn cael eu barn am eu hymweliad.

Nod yr arolwg yw darganfod beth y mae pobl yn ei hoffi am y coetiroedd a beth y gellid ei wella yn eu barn hwy.

Cynhelir yr arolwg mewn lleoliadau poblogaidd ar draws Cymru gan gynnwys Coed y Brenin ger Dolgellau a Choedwig Niwbwrch. Byddwn hefyd yn ceisio barn y rhai sy’n ymweld â safleoedd llai prysur.

Un o’r lleoliadau a fydd yn cael ei arolygu'r haf hwn yw’r ganolfan ymwelwyr newydd yng Ngarwnant ger Merthyr Tudful. Meddai Sam Detheridge, Rheolwr y Ganolfan Ymwelwyr, "Gall pobl elwa cymaint ar ymweld â choetiroedd - yn ogystal â chynnig cyfleoedd ar gyfer nifer helaeth o weithgareddau hamdden maent hefyd yn darparu amgylchedd dysgu awyr agored ysgogol i bobl o bob oedran.

"Mae’n bwysig ein bod yn dysgu beth yw barn pobl am yr amser y maent yn ei dreulio yn y coetiroedd a reolir gennym er mwyn i ni allu sicrhau bod ymwelwyr yn y dyfodol yn cael profiad gwych."

Gwneir arolygon tebyg ar safleoedd y Comisiwn Coedwigaeth yn Lloegr – bydd cyfanswm o 50 o safleoedd yn cael eu harolygu dros gyfnod o dair blynedd – a bydd y data’n cael eu casglu mewn fformat a fydd yn ei gwneud yn hawdd i ni gymharu’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu bob blwyddyn.

NODIADAU I OLYGYDDION

Safleoedd Comisiwn Coedwigoedd Cymru a fydd yn cael eu harolygu'r haf hwn

Safleoedd prysur: Coed y Brenin, Niwbwrch, Garwnant

Safleoedd cymharol brysur: Hafren, Gwydyr, Parc Coedwig Gwy, Moel Famau

Safleoedd llai prysur: Gethin, Llanwynno, Cwm Saebren (y cyfan yn ardal Blaenau’r Cymoedd)

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.

e-mail: emma.small@forestry.gsi.gov.uk