Menu


Coedwig Hafren yn fan cychwyn Her yr Afon Hafren mewn 7

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
18 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13937

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Coedwig Hafren ar lethrau Pumlumon oedd man cychwyn taith epig ar ddydd Sadwrn (14 Awst) i bum aelod o Glwb Rygbi Highley, Bridgnorth a ddechreuodd ar daith 210 milltir i godi arian ar gyfer yr elusen, Help for Heroes.

Mae’r pum chwaraewr, sef Leon Aspin, Tim Aspin, Dave Steadman, Dan Matthews a Graham Greaves,yn rhedeg yr holl ffordd ar hyd glannau’r Afon Hafren o’i tharddiad yng Nghoedwig Hafren i’r môr ger Bryste, mewn saith diwrnod.

Byddant yn dilyn Ffordd yr Afon Hafren, y llwybr troed hiraf yng Nghymru a Lloegr, ac maent yn bwriadu rhedeg 30 milltir y dydd fel eu bod yn gorffen y daith 210 milltir erbyn 20 Awst.

Leon Aspin, un o flaenwyr rheng ôl y tîm, a gerddodd i darddiad yr afon rai blynyddoedd yn ô, gafodd y syniad am Her yr Hafren mewn 7.

Meddyliodd Leon y byddai’n hwyl i redeg yr holl ffordd a, chan fod y rhan fwyaf o’r dynion a oedd yn cymryd rhan yn gyn filwyr cawsant y syniad am Her yr Hafren mewn 7 i godi arian ar gyfer elusen Help for Heroes.

Rheolir Coedwig Hafren gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Dywedodd y rheolwr lleol, Jim Ralph, "Pan ddaeth Dan i gysylltiad â ni i ofyn am ychydig o help gyda chynllunio’r daith, roeddem yn wirioneddol awyddus i helpu’r clwb gyda’u hymdrech i godi arian.

"Daethom i ben yn eithaf sydyn â threfnu’r caniatâd roedd ei angen arnynt ac arweiniodd Hugh Lewis, un o’n gweithwyr coedwigaeth, y chwaraewyr drwy’r ddrysfa o ffyrdd y goedwig ar ddechrau’r daith fel y gallent gael cychwyn cyflym ar ran gyntaf eu siwrnai epig."

Yn siarad cyn dechrau’r daith, dywedodd is-gapten Clwb Rygbi Highley, Dan Matthews, "Rydym yn ddiolchgar am yr help rydym wedi ei gael gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru i sicrhau llwyddiant ar ddechrau’r digwyddiad hwn.

"Edrychwn ymlaen at roi ar waith yr holl gynllunio buom yn ei wneud dros y chwe wythnos diwethaf ac rydym yn gobeithio codi £1,000 ar gyfer elusen Help for Heroes"

Mae’r rhedwyr wedi gosod tudalennau ar Facebook a Twitter lle gall pobl ddilyn eu cynnydd a gadael negeseuon i’w cefnogi. Gallwch eu noddi drwy wefan JustGiving ar www.justgiving.com/HighleyRFC7

Pennawd llun: (o’r chwith i’r dde) Tim Aspin, Dave Steadman a Graham Greaves o Glwb Rygbi Highley yng Nghoedwig Hafren ar ddechrau Her yr Afon Hafren mewn 7

NODIADAU AT OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae coetiroedd yn gorchuddio oddeutu 14% o Gymru. Mae 38% o’r coetiroedd (sef 126,000 hectar/311,000 erw) yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n cynnig cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy gyhoeddi trwyddedau cwympo coed.

Yn ogystal, mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac yn cyfrannu at agenda’r goedwigaeth ryngwladol.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â choetiroedd Cymru ewch i www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk 0300 030 0057