Menu


Llofruddiaeth dan sylw wrth i arbenigwyr addysg ganolbwyntio ar ddysgu coetir

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 AWST 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13919

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd helfa llofrudd ffug yn cynnwys plant chwech a saith oed yn cael ei arddangos y mis nesaf pan fydd arbenigwyr addysg o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yn ymgasglu yng ngogledd Cymru.

Bydd athrawon a staff yr awdurdod addysg yn ymuno â pherchnogion coetiroedd a chynrychiolwyr grwpiau amgylcheddol i drafod sut y gellir defnyddio coetiroedd i addysgu plant ar ddiwrnod rhwydweithio Menter Addysg y Goedwig sydd i’w gynnal yn Llangollen, Sir Ddinbych ar 10 Medi.

Bydd y defnydd o nifer o dechnegau sy’n seiliedig ar goetir i helpu plant i ddysgu y tu allan i ffiniau ffurfiol yr ystafell ddosbarth yn cael eu hamlygu yn ystod y diwrnod, a drefnwyd gan dîm Coetir ar gyfer Dysgu Comisiwn Coedwigaeth Cymru.

Yng Nghymru, mae mwy a mwy o blant eisoes yn profi addysg awyr agored wrth i nifer gynyddol o ysgolion dderbyn gallu coetiroedd i ysgogi dysgu.

Yn ystod y diwrnod rhwydweithio, bydd arbenigwyr yn trafod y gwersi a ddysgwyd o brosiect grŵp clwstwr Menter Addysg y Coed Caerffili a gynhaliwyd o fis Ebrill hyd fis Gorffennaf pan ymwelodd plant o 10 ysgol ledled Caerffili â’u coetiroedd lleol ar gyfer gweithdai a drefnwyd gan Paul Gibbins o Theatr Gwent.

Gwahoddwyd cynrychiolwyr o bob ysgol yng Nghaerffili i wylio wrth iddynt osod yr olygfa ar gyfer dirgelwch coetir. Wedyn, drwy ddefnyddio techneg “Mantell yr Arbenigwr” dechreuwyd y sesiynau a lywiwyd gan benderfyniadau a syniadau’r plant. Gan roi rôl yr “arbenigwr” i’r plant maent yn cael eu hysbrydoli ac yn datblygu eu sgiliau datrys problemau.

Cynlluniwyd y sesiynau hyn i wella sgiliau athrawon i weithio’n greadigol, yn ddramatig ac yn ddychmygus gyda disgyblion mewn sefyllfa coetir yn yr awyr agored.

Gofynnwyd i’r plant bach i helpu bachgen bach i ddod o hyd i’w "corrach " a gafodd ei ddwyn gan frenhines tylwyth teg y coed, a chwaraeodd plant blwyddyn 1 a 2 rôl dditectif yn ymchwilio i lofruddiaeth y blaidd o stori Hugan Goch Fach.

Dywedodd Cathy Velmans o dîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu, “Mae’r dechneg hon yn galluogi plant i archwilio sefyllfaoedd go iawn, gwneud penderfyniadau ac actio allan yr hyn maent am ddigwydd, ond y cyfan mewn cyd-destun “dychmygus” diogel. Mae’r grym hwn yn arwain at ymdeimlad o werthfawrogiad ac yn helpu i ddatblygu hunan-barch a hyder.

“Mae natur amgylchedd y coetir yn golygu y byddant hefyd yn datblygu eu gallu i asesu a chymryd risg, a byddant yn ymateb i’w cywreinrwydd eu hunain ac yn datblygu ymatebion cadarnhaol i’w hamgylchiadau.”

Yn ogystal, gwelwyd y gweithdai mewn cynhadledd a drefnwyd gan y Gwasanaeth Addysg a Gwella Ysgolion (ESIS) ym mis Mehefin, lle darparwyd hyfforddiant ar gyfer 60 o athrawon i roi cynnig ar y dechneg yn ôl yn eu hysgolion.

NODIADAU AT Y GOLYGYDDION

Mae tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu yn darparu profiadau dysgu seiliedig yn y coetir ledled Cymru, yn cefnogi datblygiad a darpariaeth Ysgol Goedwig ac yn hyrwyddo Menter Addysg y Goedwig ar ran eu partneriaid.

Mae Menter Addysg y Goedwig yn rhychwantu Prydain Fawr ac yn elwa o arbenigedd ac adnoddau ei wyth partner, sydd â’r Comisiwn Coedwigaeth yn un ohonynt. Mae cronfa partneriaeth Menter Addysg Goedwig ar gael i holl aelodau grwpiau clwstwr a gall ariannu i fyny at 50% o brosiect.

Nod Menter Addysg y Goedwig yw cynyddu dealltwriaeth pobl ifanc am y cyswllt rhwng coed a’r nifer o gynnyrch pob dydd maent yn eu darparu, ac i’w galluogi i werthfawrogi pwysigrwydd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd coed, coetiroedd, coedwigoedd a chynnyrch coed.

Cyflawnir gwaith ymarferol Menter Addysg y Goedwig drwy grwpiau clwstwr lleol, sy’n cychwyn ac yn darparu prosiectau lleol amrywiol fel cynllunio pecynnau addysgu ynglŷn â choed lleol, coedwigoedd, coedwigaeth a diwydiannau coedwig, datblygu safleoedd coetir ar dir ysgolion, darparu digwyddiadau HMS ar gyfer athrawon a threfnu rhaglenni Ysgol Goedwig.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â gwaith tîm Coetiroedd ar gyfer Dysgu CC Cymru, cysylltwch â  Cathy Velmans neu Sue Williams ar 0300 068 0300 neu yn cathy.velmans@forestry.gsi.gov.uk neu sue.williams@forestry.gsi.gov.uk, neu ewch i wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn  www.forestry.gov.uk

Ymholiadau’r cyfryngau at Swyddog Gwybodaeth CC Cymru, Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922.

e-mail: cathy.velmans@forestry.gsi.gov.uk