Menu


Nathan yr Hyrwyddwr Newid Hinsawdd yn helpu cymuned i blannu coed

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
26 EBRILL 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13536

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bu hen ac ifanc wrthi’n un llu yn plannu 700 o goed mewn coetir cymunedol newydd sydd wedi ei greu yn rhan o fenter gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i godi Coedwig Genedlaethol i Gymru drwy blannu coeden am bob baban newydd a phlentyn a fabwysiedir yng Nghymru.

Ymunodd Nathan Sutcliffe â phobl Tywyn ar gyfer hyn. Mae Nathan yn un o’r chwe Hyrwyddwr Newid Hinsawdd y Cynulliad a benodwyd i ledaenu’r gair am sut gall pobl gymryd camau i leihau eu hôl troed carbon.

Roedd Nathan, 16 oed, yn mynychu diwrnod plannu cymunedol Plant! yng Nghoed Ysgubor Wen fel rhan o’i nod i gynorthwyo i blannu o leiaf 100,000 o goed yn ystod ei flwyddyn fel Hyrwyddwr.

Trefnwyd y diwrnod i godi ymwybyddiaeth am y prosiect  Plant!, sy’n cael ei gyflawni ar ran y Cynulliad gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru a Choed Cadw. Mae’r prosiect hefyd yn anelu at egluro pwysigrwydd plannu coed a’r rhan sydd ganddynt i’w chwarae wrth fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Mae dau goetir Plant! arall – yng nghoed  Cefn Ila ger Brynbuga a Choed Bryn Oer yn Nhredegar, de Cymru – a’r nod yw plannu 38,000 o goed yng Nghoed Ysgubor Wen i greu coetir newydd erbyn diwedd eleni.

Meddai Nathan, "Mae gyda fi ddiddordeb mewn coed wedi bod erioed ac rwy’n defnyddio hynny’n ganolbwynt ar gyfer fy ngwaith fel Hyrwyddwr Newid Hinsawdd. Rwy’n gobeithio y bydd y rôl sydd gennyf fel Hyrwyddwr o gymorth i gyflawni’r nod sydd gyda fi o helpu i blannu 100,000 o goed a chadw coetiroedd brodorol Cymru.”

Pennawd 1: Toby Cash, pump oed, yn cael cyngor ar blannu coeden gan un o’r contractwyr yn ystod y diwrnod plannu cymunedol yng Nghoed Ysgubor Wen.

Pennawd 2: Freya a Toby Cash yn ystod diwrnod plannu coetir Plant! yng Nghoed Ysgubor Wen.

NODIADAU I OLYGYDDION

Lansiwyd Plant! ym mis Rhagfyr 2007 ac mae’n anelu at blannu coeden am bob baban newydd a phlentyn a fabwysiedir yng Nghymru ar ôl 1 Ionawr 2008.

Daeth y syniad gan ferch ysgol o Gaerdydd fel ffordd i fynd i’r afael â newid hinsawdd, gyda’r coetiroedd newydd yn gweithredu fel dalfa garbon. Bydd pob plentyn yn cael tystysgrif, yn dweud wrthynt lle mae’u coeden hwy wedi ei phlannu a gobeithir y bydd y prosiect yn gwella cynefinoedd brodorol ac yn adeiladu cysylltiadau cryfach rhwng plant a’u hamgylchedd.

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am sut mae ymweld â safleoedd Plant! a sut i gymryd rhan yn y prosiect ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru, www.wales.gov.uk/plantatree

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Lajla Cash, Swyddog Prosiect Plant! ar 01492 281707 neu drwy anfon neges e-bost at lajla.cash@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: lajla.cash@forestry.gsi.gov.uk