Menu


Prentisiaid coedwigaeth ar ben y ffordd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
11 MEHEFIN 2010DATGANIAD NEWYDDION: 13687

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi rhoi’r cyfle i ddau o’u prentisiaid roi’r hyn maent wedi’i ddysgu ar brawf drwy roi swydd barhaol iddynt fel Crefftwr Coedwigaeth yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.

Ar ôl gwneud dechrau da ar y cynllun Prentisiaid Modern Sylfaenol, roedd Alex Thompson a Glenn Williams mewn sefyllfa berffaith i wneud cais am y swyddi parhaol a gododd pan wnaeth dau gydweithiwr ymddeol.

Yn eu rolau newydd, bydd Alex a Glenn yn helpu gofalu am 7,500 o hectarau o goetiroedd yng Ngogledd-ddwyrain Cymru a reolir gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Bydd eu dyletswyddau yn cynnwys cynnal a chadw llwybrau troed, ffensio, gwaith llif gadwyn a gofalu am safleoedd hamdden mewn coetiroedd yn Hiraethog, Cwm Dyfrdwy, Cwm Elwy ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd.

Dywedodd Hayley Evans, Swyddog AD a Rheolwr y Cynllun Prentisiaid yng Nghomisiwn Coedwigaeth Cymru, "Mae’r sector coedwigaeth yn cyflogi miloedd o bobl yng Nghymru ac yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfaol.

"Sefydlwyd ein cynllun Prentisiaid Modern Sylfaenol mewn ymateb i ddiffyg sgiliau yn y sector ac rwy’n hynod falch, o wneud dechrau mor dda ar y cynllun, bod Alex a Glenn wedi cael gwaith parhaol gyda ni."

Dywedodd Alex Thompson, "Byddai wedi bod yn anodd cael swydd fel hon heb y cyfleoedd a’r sgiliau mae’r brentisiaeth wedi’u rhoi i mi felly rwy’n hynod falch i’r swydd wag am Grefftwr Coedwigaeth ddod pan wnaeth."

Dywedodd Glenn Williams. "Rhoddodd y cynllun prentisiaeth fantais ardderchog i mi wrth wneud cais am swydd lawn amser gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru. Rwyf wedi cael llawer iawn o hyfforddiant a chymwysterau ar y cynllun ac rwyf wedi bod yn eu hatgyfnerthu wrth gwblhau fy nhasgau o ddydd i ddydd."

Ymunodd Alex a Glenn â chynllun Prentisiaid Modern Sylfaenol Comisiwn Coedwigaeth Cymru ym mis Mawrth 2009. Byddant yn cwblhau eu prentisiaeth yn eu swyddi newydd ac yn gweithio tuag at lefel 2 y Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) mewn Coed a Phren.

Caiff manylion am gyfleoedd ar gyfer lleoliadau ar gynllun Prentisiaid Modern Sylfaenol yn y dyfodol eu hysbysebu ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru, www.forestry.gov.uk/cymru

Llun: Alex Thompson (chwith) a Glenn Williams

NODIADAU I OLYGYDDION

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Mae tua 14% o dir Cymru dan goed. Mae 38% (126,000 hectar / 311,000 erw) o hyn yn eiddo i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran coedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru yn rhoi cyngor ar bolisi coedwigaeth i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n darparu cymorth grant i’r sector preifat ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau torri coed.

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru hefyd yn rhan o Gomisiwn Coedwigaeth Prydain Fawr ac mae’n cyfrannu at yr agenda goedwigaeth ryngwladol.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales.

Cysylltiad i’r Wasg: Mary Galliers, mary.galliers@forestry.gsi.gov.uk, 0300 068 0057.