Menu


Gohirio torri llarwydd dros fisoedd y gaeaf

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
19 TACHWEDD 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14219

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Bydd hyn yn caniatáu i larwydd wedi’u heintio gael eu hadnabod yn y gwanwyn pan fyddant yn llawn nodwyddau newydd oherwydd, pan fydd y nodwyddau wedi disgyn yn yr hydref, mae’n anodd cadarnhau a yw cellïoedd wedi’u heintio.

Dywedodd Rachel Chamberlain, Rheolwr Gweithrediadau Grantiau a Rheoliadau Comisiwn Coedwigaeth Cymru, "Wedi ystyried nifer o ddewisiadau, gwnaethom benderfynu mabwysiadu ymagwedd tymor byr at ddelio â cheisiadau am drwydded torri, lle mae rhywogaethau llarwydd yn gydran, yn ystod misoedd y gaeaf.

"Bydd yr ymagwedd hon yn ein galluogi i benderfynu a yw’r pren sy’n sefyll wedi’i heintio gan Phytophthora ramorum, ac osgoi’r risg o ledaenu’r afiechyd coed difrifol hwn yn anfwriadol.

"Pe bai coed wedi’u heintio’n cael eu torri yn ddiarwybod, gallai deunydd heintiedig drechu mesurau bioddiogelwch a thanseilio’r rheolaethau a roddwyd yn eu lle i geisio cyfyngu ar effaith y cychwyniad hwn.

"Rydym yn gobeithio dychwelyd at weinyddu trwyddedau torri arferol sy’n ymwneud â llarwydd y gwanwyn nesaf - bydd yr union ddyddiad yn dibynnu ar yr amseriad llenwi â nodwyddau ond y disgwyl yw na fydd yn hwyrach na dechrau Mehefin."

O nawr hyd ddiwedd mis Mai, hysbysir pob ymgeisydd am drwydded torri gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru y cafodd yr amserau prosesu ar gyfer ceisiadau eu gohirio tan 31 Mai 2011.

Caiff ceisiadau eu derbyn a’u cofrestru o hyd yn y ffordd arferol ac, yn y gwanwyn, bydd staff Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n ymweld â’r safle a phenderfynu a gafodd y pren sy’n sefyll ei heintio gan P. ramorum.

Os digwydd ei fod heb ei heintio, caiff trwydded torri ei dosbarthu cyn gynted ag y bo modd. Os bydd y pren sy’n sefyll yn dangos symptomau o gael ei heintio, caiff Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol (SPHN) ei ddosbarthu er mwyn i’r coed gael eu torri o fewn amserlen benodedig. Bydd hyn hefyd yn ei wneud yn ofynnol y caiff unrhyw ddeunydd wedi’i fedi ei gludo i adeiladau sydd wedi’u trwyddedu i dderbyn deunydd heintiedig yn unig.

Ni chaiff ceisiadau am gymeradwyaeth torri ar gyfer llarwydd drwy’r cynllun Coetiroedd Gwell i Gymru eu cymeradwyo'r gaeaf hwn.

Dywedodd Kath McNulty, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Y Conffederasiwn Diwydiannau Coedwig (ConFor), "Mae’r mesurau hyn yn anodd i berchnogion coetiroedd ac rwyf yn gobeithio na fyddant yn achosi gormod o drallod.

"Mae ConFor yn cefnogi mesurau bioddiogelwch i geisio lleihau lledaenu’r afiechyd hwn ac yn lobïo’r llywodraeth i gymryd camau pellach i gefnogi’r diwydiant coedwigaeth."

Mae’r ymagwedd yng Nghymru yn dilyn cyflwyno polisi ar y cyd rhwng Comisiwn Coedwigaeth Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Lloegr mewn cysylltiad â phrosesu ceisiadau ar gyfer trwyddedau torri ar gyfer llarwydd dros fisoedd y gaeaf. Gweler y nodyn gwybodaeth ar wefan Comisiwn Coedwigaeth Cymru i gael rhagor o fanylion www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-85TDX6.

Mae P. ramorum yn bathogen fel ffwng sy’n lladd llawer o’r coed mae’n eu heintio. Daethpwyd o hyd iddo gyntaf ar goed llarwydd Japaneaidd yn 2009 yn Ne Orllewin Lloegr. Wedyn daethpwyd o hyd iddo ar larwydd mewn coetiroedd yn Ne Cymru ym mis Mehefin 2010. Ceir rhagor o wybodaeth am P. ramorum ar wefan y Comisiwn Coedwigaeth ar www.forestry.gov.uk/pramorum.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae P. ramorum yn organeb ‘dan gwarantîn’ yn unol â Chyfraith yr Undeb Ewropeaidd ac mae’n rhaid rhoi gwybod i’r awdurdodau perthnasol os tybiwch ei fod yn bresennol (y Comisiwn Coedwigaeth, Fera, Llywodraeth Cynulliad Cymru neu Lywodraeth yr Alban). Fe’i canfuwyd ym Mhrydain am y tro cyntaf ar blanhigyn virbunum mewn planhigfa yn 2002.

Gall P. ramorum ladd llawer o’r planhigion y mae’n ei heintio, ond mae’r symptomau’n amrywio yn ôl y rhywogaeth. Ar goed llarwydd Japaneaidd (Larix kaempferi), mae’n peri i flaenau egin wywo ac i nodwyddau droi’n ddu a chwympo cyn eu pryd. Gall cancrau sy’n gwaedu resin ymddangos ar y canghennau a’r boncyff uchaf. Mae coed llarwydd Japaneaidd sydd wedi’u heintio’n creu niferoedd hynod uchel o’r sborau sy’n lledaenu’r afiechyd - pum gwaith yn fwy na’r lefel a grëir ar rododendron - sy’n golygu y gall yr afiechyd effeithio ar nifer fawr o goed a phrysglwyni.

Nid yw P. ramorum wedi’i ganfod ar unrhyw larwydd Ewropeaidd (Larix decidua) na choed larwydd cymysgryw (Larix x eurolepsis), sef y ddau fath arall o rywogaeth larwydd sy’n tyfu ym Mhrydain, ond byddwn yn cadw golwg agos ar y rhywogaethau hyn.

Gellir lledaenu P. ramorum ar esgidiau, olwynion cerbydau, offer, a pheirianwaith sydd wedi’u defnyddio mewn coedwigoedd sydd wedi’u heintio, neu drwy symud planhigion heintiedig. Gellir ei ledaenu wrth i’r glaw dasglu, drwy darth ac awelon hefyd.

Ni ddaethpwyd o hyd i P. ramorum ar unrhyw goed yn Yr Alban, ac nid yw’n niweidiol i bobl nac anifeiliaid.

Mae P. ramorum yn achosi’r afiechyd sy’n adnabyddus del "marwolaeth derw sydyn" yn y UDA, lle mae wedi lladd miliynau o goed derw a derw dwysflodeuog brodorol Americanaidd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir ym Mhrydain, lle mae profion mewn labordai wedi dangos bod ein dwy rywogaeth dderw frodorol o dderw, sef sesil a phendyclaidd, yn fwy gwydn o lawer i P. ramorum na’u cymheiriaid Americanaidd. Cadarnhawyd bod llai na phum derwen wedi’u heintio â P. ramorum ym Mhrydain.

Ni ddylid camgymryd P. ramorum am ddirywiad derwen aciwt (AOD), sy’n afiechyd ar wahân sy’n effeithio ar goed derw yng Nghanolbarth Lloegr a rhannau o Gymru a De-ddwyrain Lloegr, yr ymddengys fod rhywogaeth newydd o facteria’n bresennol.

Mae llarwydd yn goed cryf a gwydn sy’n gwrthsefyll newidiadau rhwng amodau gwlyb a sych yn dda iawn ac sy’n gwrthsefyll pydru wrth eu defnyddio yn y tir. Felly mae galw amdanynt i’w defnyddio ar gyfer pyst ffensys, paneli ffensys, cladin waliau allanol, cychod, siediau a dodrefn, yn ogystal â’i defnyddio dan do ar gyfer lloriau a bwrdd sglodion. Mae’n hawdd eu staenio, eu gweithio a’u gorffen. Nid oes ffigurau cyflawn ar gael ar gyfer niferoedd llarwydd Japaneaidd eu hunain, ond mae’r tair rhywogaeth o larwydden gyda’i gilydd yn gorchuddio tua 134,000 o hectarau ym Mhrydain, neu tua 5% o gyfanswm coetir. Y ffigurau cenedlaethol unigol yw:

 
  • Cymru - 23,000ha / 8%;
  • Lloegr - 43,000ha / 4.3%
  • Yr Alban - 65,000ha / 5.1%
  • (I droi hectarau’n erwau, lluoswch gan 2.47)

ENWAU CYSWLLT Y CYFRYNGAU

Mae tua 14% o Gymru wedi’i gorchuddio gan goetiroedd. O hyn, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n berchen ar 38% (126,000 o hectarau/311,000 o erwau). Adran goedwigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yw Comisiwn Coedwigaeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru’n rhoi cyngor ar bolisi coedwigoedd i’r Gweinidog sy’n gyfrifol am goedwigaeth. Mae’n rhoi cymorth grant i berchenogion coetiroedd eraill ac yn rheoleiddio coedwigaeth drwy roi trwyddedau cwympo. Mae hefyd yn rhan o’r Comisiwn Coedwigaeth yn y DU ac yn cyfrannu at yr agenda coedwigaeth rhyngwladol. Mae rhagor o wybodaeth am Goetiroedd i Gymru ar gael o www.forestry.gov.uk/wales