Menu


Adfywiad economaidd yn Ewrop – pwysigrwydd coedwigoedd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
1 RHAGFYR 2010DATGANIAD NEWYDDION: 14262

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae coedwigoedd yn hollbwysig wrth i economi Ewrop ddod at ei hun – dyna oedd un farn mewn cynhadledd ryngwladol bwysig yng Nghymru am newid yn yr hinsawdd.

Bu arbenigwyr newid yn yr hinsawdd o saith rhanbarth prosiect FUTUREforest yn gwrando ar Robert Flies, Ymgynghorydd Amgylcheddol Cyffredinol Cyfarwyddiaeth yr UE, yn egluro pwysigrwydd coed a choetiroedd.

Daeth dros 120 o arbenigwyr i’r gynhadledd gan olygu bod Adeilad y Lanfa ym Mae Caerdydd dan ei sang. Newid yn yr hinsawdd oedd y thema dan sylw yn ogystal â phwysigrwydd coedwigoedd yn rhan o IVC INTERREG yr UE a phrosiect Comisiwn Coedwigaeth Cymru a noddir gan Lywodraeth y Cynulliad.

“Mae angen i ni gryfhau’r ddadl dros ddiogelu coedwigoedd gan fod rhai cymdeithasau yn dibynnu arnyn nhw. Os gallwn ddiogelu’r coedwigoedd, gallwn ddiogelu’r cymdeithasau hyn hefyd,” meddai Robert Flies.

“Ystyriwch achosion o lifogydd, er enghraifft. Mae’r atebion a’r camau mae FUTUREforest yn eu cynnig yn rhatach na’r difrod y mae llifogydd yn ei achosi,” meddai Robert Flies.

“Bydd trafnidiaeth, isadeiledd ac ardaloedd trefol hefyd yn elwa - mae buddsoddi yn y strategaethau amddiffynnol yn rhatach na chael trefn ar bethau yn dilyn trychineb.

“Mae gwerth economaidd diogelu priddoedd hefyd yn bwysig gan fod rhai cymdeithasau yn dibynnu ar y coedwigoedd hyn. Felly, os gallwn ddiogelu’r coedwigoedd hyn, gallwn ni hefyd ddiogelu’r cymdeithasau sy’n dibynnu arnyn nhw.

“Ond rhaid deall y manteision economaidd hyn yn glir a’u cyfathrebu’n glir wrth y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a pholisïau ledled Ewrop.”

Mae’r llond gwlad o ddogfennau FUTUREforest newydd sy’n rhoi manylion am y camau lleddfu ac addasu gorau o bob cwr o Ewrop ar gyfer y newid yn yr hinsawdd yn cynnig atebion ymarferol i’r problemau a wynebir gan goedwigoedd ar draws y byd.

Mae tîm y prosiect yn benderfynol o weddnewid meddylfryd am yr hinsawdd – a dangos sut mae’r heriau yn cynnig cyfleoedd gwych i goedwigoedd.

Drwy gydweithio, maent o’r farn eu bod wedi bod o hyd i ffyrdd newydd a chyffrous y gellir trawsnewid coedwigoedd i ymateb ac addasu i’r newid hwn.

Mae tywydd cynyddol arw eisoes yn dechrau cael effaith gan fod mwy o lifogydd, sychder, erydu yn y tir, tanau a thymheredd uwch.

Yn ail gynhadledd ryngwladol y prosiect, sef ‘FUTUREforest - cynorthwyo Ewrop i gwrdd â her Newid yn yr Hinsawdd’, cyflwynodd y tîm gipolwg ar eu hadroddiad terfynol hefyd. Fe’i cyhoeddir y flwyddyn nesaf a gallai fod yn un o’r dogfennau mwyaf dylanwadol am newid yn yr hinsawdd a rheoli coedwigoedd.

Maent wedi dod â’r holl arferion gorau diweddaraf ynghyd am reoli dŵr, rheoli priddoedd yn naturiol, cynhyrchu pren, encilio carbon, diogelu priddoedd a bioamrywiaeth ar sail y wybodaeth y maent yn ei rhannu.

Yn eu barn nhw, bydd yr adroddiad drafft yn dangos i lunwyr polisïau a gwleidyddion sut gallai edrych o’r newydd ar adnoddau eu coedwigoedd gynnig manteision enfawr i lywodraethau rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae Dr Helen Cariss, rheolwr tîm prosiect Cymru o Gomisiwn Coedwigaeth Cymru, yn canolbwyntio ar reoli dŵr ac meddai, “Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd, gallai llifogydd effeithio ar oddeutu un o bob chwe chartref yng Nghymru - ond gallai coed a choetiroedd leihau’r perygl hwn."

Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru, sy’n gyfrifol am FUTUREforest yng Nghymru, yn datblygu ffyrdd newydd a chyffrous y gall coedwigoedd y wlad helpu i leihau llifogydd sy’n mynd i lawr afonydd.

Gall argaeau malurion pren, coetiroedd newydd a dulliau rheoli perygl llifogydd ar yr ucheldiroedd helpu i leihau’r math o lifogydd sydd wedi achosi gwerth miliynau o bunnoedd o ddifrod ledled Cymru ac Ewrop.

Yn y cyfamser, mae aelodau o ranbarthau partner eraill yn arbenigo mewn meysydd eraill - Auvergne, Ffrainc (bioamrywiaeth); Brandenburg, yr Almaen (trosglwyddo gwybodaeth); Bwlgaria (diogelu priddoedd); Catalonia (peryglon naturiol); Latfia (diogelu pren); Slofacia (encilio carbon).

“Mae gwaith gwirioneddol gyffrous yn cael ei wneud ym mhob rhanbarth a daeth y cyfan ynghyd am y tro cyntaf ar ffurf adroddiad drafft yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd,” meddai Helen.

“Mae dysgu oddi wrth ranbarthau eraill, lle mae sawl un wedi wynebu problemau tebyg i’n problemau ni, yn ein helpu i amlygu arferion gorau newydd.”

Cafodd ail gynhadledd ryngwladol FUTUREforest, ‘FUTUREforest – cynorthwyo Ewrop i gwrdd â her Newid yn yr Hinsawdd’, ei chynnal yn Adeilad y Lanfa, Bae Caerdydd ar 18 Tachwedd.

Dolenni cyswllt: Helen Cariss, FUTUREforest, Rheolwr Prosiect Cymru - 0300 068 0087. Guy Pargeter, Taliesin Communications - 01970 832375.

Nodyn y Golygydd

Mae FUTUREforest yn rhaglen IVC INTERREG tair blynedd o hyd a ariennir gan yr UE a Llywodraeth y Cynulliad. Mae’n ceisio amlygu bygythiadau, gwendidau a chryfderau coedwigoedd Ewrop wrth iddynt wynebu’r newid yn yr hinsawdd; datblygu’r technegau rheoli gorau i arwain llunwyr polisïau a rhanddeiliaid.

Mae hefyd yn ceisio gwella ac addasu polisïau a rheoli coedwigoedd rhanbarthol a lleol gan ganolbwyntio ar gydbwysedd dŵr, priddoedd, bioamrywiaeth, cynnyrch coedwigoedd pren neu nad ydynt yn bren, ansawdd aer gan gynnwys encilio carbon a pheryglon naturiol fel tân, plâu a phathogenau.

Gwella effeithiolrwydd polisïau datblygu rhanbarthol yw’r nod yn ogystal â moderneiddio economi a gwella cystadleugarwch Ewrop. Caiff hyn ei wneud drwy gyfnewid, rhannu a throsglwyddo polisïau, gwybodaeth ac arferion da ym maes rheoli coetiroedd.

Bydd y prosiect yn rhoi’r wybodaeth a’r dulliau i randdeiliaid yn rhanbarthau Ewrop i alluogi polisïau datblygu coedwigoedd/rhanbarthol ac arferion rheoli coedwigoedd effeithiol.

Mae hefyd yn ceisio amlygu cyfleoedd sy’n deillio o newid yn yr hinsawdd gan gynnwys cynhyrchu rhagor o fiomas - ac encilio carbon yn sgil hynny - oherwydd newidiadau mewn patrymau glaw a thymheredd uwch.

Mae’r partneriaid yn cynnwys Auvergne, Ffrainc (bioamrywiaeth); Brandenburg, yr Almaen (trosglwyddo gwybodaeth); Bwlgaria (diogelu priddoedd); Catalonia (peryglon naturiol); Latfia (cynhyrchu pren); Slofacia (encilio carbon).

Comisiwn Coedwigaeth Cymru sy’n gyfrifol am FUTUREforest yng Nghymru.

Mae oddeutu 14 y cant o Gymru yn goetiroedd. Llywodraeth y Cynulliad sy’n berchen ar 38% (126,000 hectar/311,000 erw) ohono.

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth y Cynulliad ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan. Cewch ragor o wybodaeth am goetiroedd Cymru yn www.forestry.gov.uk/wales

e-mail: helen.cariss@forestry.gsi.gov.uk