Menu


Camu’n ôl mewn amser ar hyd llwybr coetir newydd

Bookmark and Share Nod tudalen & Rhannu
23 MAI 2011DATGANIAD NEWYDDION: 14641

This news story is now over a year old and information may no longer be accurate or up-to-date. It might also contain obsolete links.
Please use our search link on the left to look for more recent information.

Mae llwybr coetir sy’n mynd ag ymwelwyr yn ôl drwy ganrifoedd o hanes Cymru wedi ei greu gan Gomisiwn Coedwigaeth Cymru.

Mae’r llwybr newydd yn arwain drwy goetir derw hynafol yng Ngheredigion ac yn troelli ei ffordd at ffynnon gysegredig ymhellach i fyny’r dyffryn o Ystrad Fflur, yr abaty Sistersaidd adfeiliedig o’r oesoedd canol.

Mae CC Cymru wedi gwella mynediad at y ffynnon gysegredig ger Pontrhydfendigaid drwy osod arwyddion ar hyd taith gerdded gylchol a rhoi cerrig ar ran gorslyd iawn o’r llwybr.

Mae’r ffynnon mewn darn o goetir y cwympwyd y coed arno sawl blwyddyn yn ôl ond a ailblannwyd yn ddiweddar gyda chymysgedd o goed conwydd a llydanddail. 

Mae’r llwybr yn ymddolennu drwy goedwig Tywi ac yn croesi Afon Glasffrwd ar draws cerrig rhyd, ac yna’n mynd heibio i adfeilion Ty’n y Garreg, hen ffermdy oedd â tho gwellt arno’n wreiddiol. 

Mae CC Cymru wedi gosod arwydd dehongliadol ar ben y ffordd darmac heibio i Abaty Ystrad Fflur, sy’n rhoi cyfarwyddiadau a gwybodaeth am y ffynnon. Mae’r daith yn cymryd tuag awr i’w cherdded ac mae’n ddigon garw mewn mannau.

Cysylltir cyneddfau iacháu gwyrthiol yn aml â ffynhonau cysegredig ac mae CADW, ceidwad treftadaeth adeiledig Cymru, wedi cyhoeddi bod ffynnon Pontrhydfendigaid yn heneb gofrestredig, y categori uchaf o safle a ddiogelir.

Dywedodd Brian Hanwell, Rheolwr Ardal CC Cymru, “Mae ffynhonau cysegredig yn cael eu cysylltu’n aml gyda sefydliadau crefyddol o’r oesoedd canol, ond credir bod gan lawer ohonynt wreiddiau mewn addoli dŵr paganaidd hŷn.

“Drwy wella’r mynediad at yr heneb anhygoel hon, gobeithiwn y bydd llawer mwy o bobl yn gallu mwynhau’r profiad hwn a dysgu mwy am ein treftadaeth gyfoethog.”

Cafodd y llwybr ei greu dros y flwyddyn a fu, ond nid oedd y gwaith o’i wneud yn ddim mewn cymhariaeth â’r ymdrech a wnaed gan y rhai a adeiladodd y ffynnon ganrifoedd yn ôl.

Mae slabiau llechi wedi eu torri’n ofalus – a gariwyd mae’n rhaid o filltiroedd i ffwrdd – o amgylch y ddyfrgist a nifer o risiau garw yn disgyn i’r ffynnon, a ffynnon yn bwydo dŵr i’r ddyfrgist.

Dywedodd Irene Earis, sy’n byw yn lleol, “Mae Comisiwn Coedwigaeth Cymru wedi gweithio’n galed dros ben, gan roi wyneb cerrig ar y llwybr ac adeiladu ffordd ar draws y nant dros gerrig rhyd.

“Y canlyniad yw taith gerdded amrywiol a deniadol y gall y rhan fwyaf o bobl ei gwneud ac y byddai plant yn ei mwynhau’n arbennig.

“Yn yr haf, pan fydd clychau’r gog yn ymledu o dan y coed ger yr afon, bydd yn arbennig o hardd. Bydd, wrth gwrs, yn mynd yn well eto yn y blynyddoedd i ddod pan fydd coetir naturiol yn aildyfu o amgylch y ffynnon ei hun.”

Pennawd: Ymwelwyr yn archwilio’r ffynnon gysegredig yng nghoedwig Tywi.

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae cyfanswm o 14.3 y cant o Gymru dan orchudd coetiroedd. O blith hyn, mae 38% (126,000 hectar/311,000 erw) ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru. 

Comisiwn Coedwigaeth Cymru yw adran goedwigaeth Llywodraeth Cymru ac mae’n rheoli’r coetiroedd hyn ar ei rhan.

Am fwy o wybodaeth am y ffynnon gysegredig yng nghoedwig Tywi, cysylltwch â Brian Hanwell ar 0300 068 0268, ffôn symudol 07879 848441.
Mae mwy o wybodaeth am goetiroedd Cymru ar gael ar www.forestry.gov.uk/wales

Cyswllt swyddfa’r wasg: Clive Davies ar 0300 068 0061, ffôn symudol 07788 190922, e-bost clive.davies@forestry.gsi.gov.uk

e-mail: brian.hanwell@forestry.gsi.gov.uk